Světová Aliance YMCA

Autor: Dominik Zunt <domous(at)volny.cz>, Téma: 06/2005, Vydáno dne: 30. 06. 2005

Ymku předpokládám znáte. Čtete stránky jejího oficiálního měsíčníku. Jste možná členy kolektivního člena YMCA Česká republika. Nejspíš jste již někdy slyšeli o Evropské alianci – má sídlo v Praze Na Poříčí. A pokud čtete Protein pravidelně, dozajista vám neuniklo, že existuje i celosvětová úroveň organizace: Světová aliance YMCA. Co to přesně je za sdružení? Jak funguje? Kde sídlí a k čemu slouží? Na to se pokusíme odpovědět na těchto několika stránkách.

Jak jste doufám pochopili z dubnového čísla, Světová aliance YMCA (SAY) vznikla před 150 lety v srpnu 1855 v Paříži přijetím tzv. Pařížské báze. Mezinárodní aktivity Ymky se během její historie prohlubovaly díky mnoha setkáním, kongresům a sjezdům. Těmi hlavními byla pařížská Konference k 100 letům YMCA z roku 1955, setkání Světové rady v Kampale (Uganda) v roce 1973 a předposlední Světová rada z německé Frechenu z roku 1998, kde byla přijata Vize 21. K historii mezinárodních aktivit YMCA se vrátíme v některém z příštích čísel, tentokráte se zaměříme především na organizaci a fungování celosvětových orgánů YMCA dnes. YMCA jako Konfederace Když se chce člověk něco dozvědět o mezinárodní organizace bývá nejlepší řešení sehnat jeho ustanovující dokument – stanovu či ústavu. Světová aliance ji má již od roku 1955 – výroční XII. konference YMCA. Světová aliance je konfederace jednotlivých národních a regionálních sdružení YMCA sídlící ve švýcarské Ženevě. Světová aliance má několik orgánů, které vykonávají různé funkce. Kdo je členem Světové aliance? Co musí udělat nové národní či regionální hnutí, které se chce stát plným členem Světové aliance? Členská sdružení musí souhlasit s ústavou Světové aliance, zaslat své stanovy k posouzení, dokázat že organizace funguje v souladu s významnými principy YMCA (Pařížská báze, kampalské principy, Vize 21), že má vedení schopné směřovat organizaci v křesťanském duchu k těmto cílům, že je to sdružení samostatné, stabilní a dlouhodobé. Přidruženým hnutí (Associated members) stačí splnit mírnější podmínky, je to statut pro Ymky, které se teprve rozvíjejí. Je třeba souhlasit s ústavou Světové aliance, dokázat že činnost je v harmonii s duchem, cíly a úmysly YMCA a jako sdružení existovat déle než dva roky. Přidružení členové nemají právo volit. Ověřováním podmínek členství kontakt mezi Světovou aliancí a jejími součástmi – členy nekončí. Každoročně musí každé členské sdružení zaslat kopii výroční zprávy a finanční bilance. Jedná se o podobnou povinnost jako má kolektivní člen vůči ústředí u nás v ČR. Členská sdružení platí příspěvek, který je kalkulován v poměru k možnostem a velikosti každého jednotlivého národního či regionálního sdružení. Kolik platí YMCA ČR se mi nepodařilo zjistit. Název YMCA není pro každého Jméno Křesťanské sdružení mladých lidí, zkratka YMCA, stejně jako CVJM, UJGC, KFUM spadají pod autoritu Světové aliance. Ta rozhoduje o jejich propůjčení a používání jednotlivými národními sdruženími. Členství může být Výkonnou komisí zrušeno, pokud sdružení nejedná v souladu s ústavou Světové aliance, pokud se chová způsobem, který by mohl přivést Ymce špatnou pověst, pokud má platba členského poplatku zpoždění delší než jeden rok. Proti rozhodnutí je možnost odvolání. V tom případě rozhoduje Světová rada. K odsouhlasení vyloučení jsou v tom případě třeba 2/3 hlasů. Světová rada – celosvětový sněm Světová rada (World Council) je svrchovaný orgán Světové aliance. Světová rada má veškerou moc ve Světové alianci, je to hlavní orgán, kterým se vykonávají pravomoci Světové aliance ve smyslu dosáhnutí cílů hnutí v souladu s principy YMCA. Světová rada má za úkol vést světové hnutí, dodávat mu inspiraci, posilovat křesťanskou dimenzi a jednotu sdružení, zasazovat se o užší společenství mezi jednotlivými členy, zabývat se mezinárodními otázkami a směřovat a posilovat hnutí. Světová rada se schází nejméně jednou za čtyři roky. Světová rada se naposledy sešla v Oaxtepecu (Mexiko) v červenci 2002. Příští rada je naplánována na červenec 2006 do jihoafrického Durbanu. Pětina delegátů může svolat mimořádnou schůzi Světová rada - složení: - členů výkonné komise (předseda, vícepředseda, pokladník) - zástupců jednotlivých národních hnutí (1-8 zástupců na každý stát podle počtu členů v jednotlivé zemi. Česká republika má zástupce dva) - čestní členové bez volebního prává - generální sekretář Světové aliance bez volebního práva - jeden zástupce pro každé Přidružené hnutí bez volebního práva. Celkem je ve Světové radě přibližně 140 členů. Zástupci národních hnutí by měli být z co největší části dobrovolníci. Složení zástupců by navíc mělo co nejlépe reprezentovat různá hnutí a aktivity v rámci toho kterého národního hnutí. Rada se zabývá: - rozpočtem a zprávami Výkonné komise - volí členy Výkonné komise - hlasuje o zásadních otázkách orientace hnutí -otázkami ohledně členství jednotlivých sdružení. Výkonná komise (Executive Commitee) se skládá z: - funkcionářů Světové aliance (předsedy, místopředsedy, pokladníka) - 23 členů zvolených Světovou radou, z různých zeměpisných oblastí, z toho minimálně 8 členů pod 30 let, z toho minimálně 8 žen - předsedů regionálních organizací - generální sekretář (bez volebního práva) - předchozí předseda Světové aliance (bez volebního práva) - zástupce Y’s Men při Světové alianci (bez volebního práva) Členové komise nesmí sloužit déle než dvě za sebou jdoucí období. Výkonná komise vykonává závěry Světové rady, kontroluje fungování Světové aliance, připravuje setkání Světové rady, jmenuje generálního sekretáře, zastupuje Světovou alianci při jednáních s ostatními světovými organizacemi (OSN, atd.). Výkonná komise se schází nejméně jednou za rok. Pětina členů může svolat mimořádnou schůzi. Zaměstnanci ústředí – každodenní práce Jak se na správnou mezinárodní instituci sluší, sídlí Světová aliance ve Švýcarsku, přesně v Ženevě. v ústředí je několik pracovníků, kteří se starají o každodenní chod Světové aliance. Ústředí velí generální sekretář Bart Shaha z Bangladéše (viz článek v Proteinu prosinec 2003), kterému v jeho práci pomáhá několik výkonných sekretářů pro různé oblasti působení Ymky (rovnoprávnost, mládež, rozvoj, uprchlíci, církve, atd.). I v rámci ústředí je zachována národnostní rozmanitost: pracuje zde mimo jiné Britka, Švýcar, Togan, Senegalec, Peruánka, Francouzka a Kanaďanka. Ústava ukládá zákaz jakékoliv intervence Světové rady v domácích záležitostech jednotlivých členských hnutí. Činnost Světové aliance YMCA - jedná - pořádá celosvětové událostí, semináře, schůze společné pro duch YMCA - koordinuje národní hnutí, posiluje jednotu celosvětové akce - posouvá akce Ymky do nových oblastí činnosti a působnosti - sbližuje vedení jednotlivých členských součástí - spravuje a rozděluje finanční prostředky mezinárodního hnutí. Světová aliance také zastřešuje rozvojové práce včetně seminářů pro trénink vedoucích a jiných pracovníku ve spolupráci s místními sdruženími, také se jí daří získávat částečné financování pro tuto práci. Jménem národních hnutí pomáhá uprchlíkům a obětem přírodních katastrof na všech kontinentech. Světová aliance – globální aktér Světová aliance je také významným hráčem na celosvětovém poli mezinárodních organizací. Kalendář SAY na rok 2005 jasně ukazuje, jakých globálních rozhodovacích procesů se Světová aliance účastní: sněm celosvětové rady evangelických církví, jednání komise OSN o sociálních právech v New Yorku, jednání o postavení žen při tomtéž orgánu, účast na Světovém sociálním fóru v Porto-Alegre, včetně jeho ekumenického mládežnického předprogramu. A to se zrovna letos neplánovalo setkání s katolickou církví ve Vatikánu o postavení mládeže ve světě, celosvětová konference o boji proti vyloučení ze společnosti, jednání s atp. Světová aliance také vydává celosvětový ymkařský časopis YMCA WORLD (Dříve Světové komuniké).Každé jeho číslo je k dispozici v HTML verzi na stránkách www.ymca.int Světové aliance. Znak SAY – symbol jednoty Znak Světové aliance byl přijat 9. mezinárodní konferencí YMCA v Londýn roku 1881 a v nezměněné podobě je používán dodnes. Logo obsahuje jména všech pěti kontinentů. Zkratka jména je na logu v pěti různých jazycích. Dvě písmena na pozadí jsou řecké iniciála Ježíše Krista. Ve středu znaku je bible otevřená na Janu XVII, 21: „Aby všichni jedno byli...“. Logo je silným symbolem toho, co rozličné části Ymky poutá k sobě a co umožňuje její jednotu. YMCA je celosvětová organizace s 40 milióny členů po celém světě. YMCA je největší mládežnická organizace na světě. YMCA má Světovou alianci proto, aby mohla účinně působit jak v terénu, poblíž lidí, tak na celosvětové úrovni na bázi organizačních a rozhodovacích jednání s klíčovými mezinárodními organizacemi (OSN, atd.). Světová aliance je tedy nedílnou součástí projektu YMCA, stejně tak jako místní sdružení. I proto bychom se měli o Světovou alianci zajímat a v rámci ni jako YMCA ČR působit. /Dominik ZUNT/ Na http://domousov.bloguje.cz/ další zajímavosti.