Asociace pro ARS

Autor: FraKro <(at)>, Téma: 08/2005, Vydáno dne: 30. 08. 2005

ARS - Asociace pro ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci aneb „pomožme jim, aby si aneb „pomožme jim, aby si pomohli sami“ ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci je nestranickým, nekonfesním a nevýdělečným sdružením občanů, kteří cítí potřebu pomáhat lidem žijícím v podmínkách nezaviněné chudoby. Spolu s kompetentními partnery v místě pomoci vytváří ARS projekty rozvojové spolupráce, které jsou prostředkem konkrétní a účinné pomoci. Hlavním cílovým regionem je subsaharská Afrika a Střední Amerika. Kromě toho pořádá vzdělávací akce pro českou veřejnost.

Cíle Cílem každé iniciativy má být pomoci lidem v rozvojových zemích samostatně řešit problémy vlastní země při zachování kritérií ochrany důstojnosti člověka a základních lidských práv. Těžištěm činnosti jsou projekty zaměřené na podporu vzdělání a na zlepšení životních podmínek zranitelných sociálních skupin. Strategie ARS spolupracuje s důvěryhodnými a spolehlivými partnerskými organizacemi z místa pomoci. Jejich pečlivý výběr a průběžný osobní kontakt s jejich představiteli je základní zárukou hodnověrnosti každého projektu. ARS zpracovává ve spolupráci s partnery z místa konkrétní projekty rozvojové spolupráce a spolu s nimi zabezpečuje jejich finanční pokrytí. Za tímto účelem se uchází o účelové dotace ze státního rozpočtu poskytované v rámci programu Zahraniční rozvojová pomoc ČR. Část projektového rozpočtu hradí ARS z vlastních prostředků a z prostředků dobrovolných dárců. Spolupráce s místními partnery je založena na myšlence „pomožme jim, aby si pomohli sami“. Díky tomu je zaručeno, že jsou podporovány projekty, na jejichž uskutečnění mají místní obyvatelé skutečný zájem. V zájmu zefektivnění činnosti spolupracuje ARS velmi úzce s partnerskými organizacemi z Rakouska (ICEP), Slovenska (Inštitút medzinárodne spolupráce „Sila rozvoja“) a Maďarska (Híd a 3. világért). ARS je členem asociace českých rozvojových nevládních organizací FoRS. Projekty - účinná pomoc Základem pro projektovou činnost ARS je kvalitní a prověřený partner v místě pomoci. Ten je zárukou toho, že budou realizovány projekty, na kterých má cílová komunita skutečný zájem. Hlavní myšlenkou je pomoci těm, kteří si chtějí pomoct sami. Nebýt pouhým „dárcem“, který staví příjemce pomoci do ponižující role, ale spíše „zkušenějším kolegou“.Od partnera se tak vyžaduje určitá míra angažovanosti při přípravě i realizaci projektu, ať už ve formě lidských zdrojů, materiálních vstupů aj. Projekty vycházejí z potřeb obyvatel dané lokality, je kladen důraz na respektování kulturních, náboženských a jiných místních zvyklostí. ARS poskytuje pomoc bez ohledu na náboženství, národnost, politické přesvědčení atd. Důležitý je pro etický rozměr pomoci, v tomto ohledu je pro ARS vodítkem křesťanský pohled na člověka. ARS se chce zaměřit zejména na projekty „vocational training“, tj. zaměřené na profesní vzdělávání. ARS sám projekty nevytváří – tuto práci ponechává odborníkům, kteří znají dobře místní podmínky. ARS zajišťuje financování jednotlivých projektů. Uchází se tak o přízeň soukromých dárců a o příspěvky ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie. Jak účinně pomáhat? ARS nabízí široké veřejnosti stejně jako korporátním dárcům možnost přímo podpořit konkrétní projekty v zemích třetího světa, za jejichž kvalitu a efektivitu se může zaručit. Využití finančních prostředků, které ARS poskytne na realizaci projektů je důsledně monitorováno kontrolou účetnictví partnerské organizace. I svým dárcům ARS nabízí možnost kontroly využití finančních prostředků. ARS umožňuje zhodnocení vašich darů. Tím, že usilujeme o dotace ze státního rozpočtu na konkrétní projekt, zhodnocujeme váš dar. Díky vašemu daru totiž můžeme žádat více peněz – tím, že prokážeme schopnost uhradit část projektu z vlastních prostředků, stáváme se pro ministerstvo zahraničních věcí důvěryhodnějším partnerem a máme tak větší šanci na podporu. ARS garantuje, že na administrativní výdaje bude použito nejvýše 6% vašich darů. Všechny organizace – ať ziskové či neziskové – potřebují na svoji činnost, má-li být kvalitní a na profesionální úrovni, peníze. ARS však nechce získávat tyto peníze na úkor darů určených na projekty v zahraničí. Proto garantuje, že pouze 6 % z každého daru bude použito na úhradu administrativních nákladů ARS. ARS pro podnikatele ARS si váží podnikatelského úspěchu. Je za ním mnoho odříkání a tvrdé práce. Podnikatelský duch je jedním z motorů moderního světa. Podnikatel je osoba, která zná význam slova odpovědnost. Každý podnikatel je odpovědný za správný chod svého podniku, za své zaměstnance, za svoji rodinu a také za společnost, ve které žije. V dnešním globálním světě nese podnikatel tíhu odpovědnosti i za občany rozvojového světa. I drobný podnikatel v západním světě má větší ekonomickou sílu než celá města v rozvojových oblastech. ARS ví, že jako podnikatel rád investujete: chcete, aby vaše peníze pracovaly a přinášely užitek. Proto nemáte rád, když se mají pouze „projíst“. ARS vám nabízí „win–win strategii“: příspěvky na rozvojové projekty jsou dobrou příležitostí, jak vyhrát za všech okolností. O dobrých skutcích není hanba mluvit a zákazníci určitě ocení vaši angažovanost v dobré věci Avšak nejedná se pouze o marketingovou strategii. Váš příspěvek je investicí, která ovlivní život desítek až stovek konkrétních lidí v nejchudších oblastech světa. ARS se zaručuje, že váš dar nebude pouze almužnou, která se brzy projí, ale investicí s dlouhodobým dopadem. Bude investicí, která vám přinese zisk za všech okolností. ____________________________________ Nikaragua - Kurz trvale udržitelného lesnictví pro zemědělce v Carazo Drobná zemědělská produkce je v oblasti Carazo v Nikaraguy jediným zdrojem peněžních příjmů obyvatelstva. Cílem projektu je zprostředkovat místním farmářům praktické poznatky o znovuzalesňování, o ochraně před erozí, o zajištění kvalitní pitné vody, o užívání přírodních hnojiv a o lesnictví. Důsledkem využití získaných dovedností bude větší ohleduplnost zemědělců daného regionu k přírodním zdrojům a zefektivnění jejich činnosti, což bude mít pozitivní dopad nejen na hospodářské využití zemědělské produkce, ale také na zalesnění oblasti. Partnerská organizace: ACOEN, Nikaragua Celkové náklady: 150 000 Kč Financování: - ARS: 95 000 Kč - ACOEN: 55 000 Kč Doba realizace: leden 2004 – březen 2004 __________________________________ Sociální odpovědnost obchodních společností aneb CSR poradenství Sociální odpovědnost podnikatelů (v angličtině corporate social responsibility, zkr. CSR) můžeme chápat jako podnikatelské nasazení, odhodlání tvořit, příp. jednání, kterým se podnikatelé a obchodní společnosti podílejí na společenském rozvoji. V České republice je CSR zatím poměrně neznámým konceptem. ARS nabízí vaší firmě zpracování CSR strategie na míru. Můžeme vám dát vybrat z probíhajících projektů a vy se pouze rozhodnete, který chcete podpořit. Anebo můžeme vytvořit projekt i přímo pro vás. ARS pro českou společnost - vzdělávání V současnosti je důležité probudit v české společnosti vědomí odpovědnosti a nutnosti angažovat se v boji proti chudobě. Lidé si často neuvědomují, že patříme mezi nejbohatší státy světa a že je naší morální povinností pomáhat těm, kteří neměli takové štěstí jako my a narodili se mezi chudou většinou světa. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny zejména na studenty a podnikatele. ___________________________________ Nikaragua - Program kurzů drobného podnikání pro ženy Většina žen ve venkovských oblastech Nikaraguy opouští formální vzdělávání zhruba v 15 letech. Nízká úroveň vzdělání je příčinou jejich malých příjmů. V obci Diriamba působí institut ITAES, který poskytuje nemajetným ženám neformální vzdělávání se zaměřením na profesní vzdělávání v oblasti pohostinských služeb. Kurz drobného podnikání by měl umožnit ženám uplatnit své poznatky v praxi a začít drobně podnikat. V průběhu dvou let bude v tříměsíčních cyklech vyškoleno cca 300 žen. Po absolvování kurzů bude možnost získat mikrokredit do začátku podnikatelské činnosti. Projekt má osobní podporu ministra financí nikaragujské vlády. Partnerská organizace: ACOEN, Nikaragua Celkové náklady: 850 000 Kč Financování: - ARS: 534 000 Kč - ACOEN: 316 000 Kč Doba realizace: leden 2005 – prosinec 2006 _____________________ ARS připravuje následující vzděl. projekty: 1) Distribuci simulační počítačové hry určenou pro studenty ekonomických a společenskovědních vysokých škol. Hra seznámí studenty s prostředím rozvojového světa zábavnou a přitom poučnou formou: stanou se manažery nadnárodní společnosti investující v oblasti třetího světa... 2) Soutěž pro žáky středních škol zaměřenou na rozvojová témata. Na základě materiálů ARSu sestavil /František Kroužil/ Chcete přispět ne projekty ARS? Číslo účtu je 1031024333/5500. Variabilní symbol příspěvků na projekty je 900. ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci adresa: Gorazdova 20, 2. patro, 120 00 Praha 2 telefon: +420 777 283 961 e-mail: info@arsczech.org web: http://www.arsczech.org IČO: 266 26 756 Výkonný ředitel: Jakub Kříž kriz@arsczech.org Předseda správní rady: Ing. Josef Miškovský, předseda Pozemkového fondu ČR