Impulzy

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 05/2006, Vydáno dne: 06. 06. 2006

YMCA v Československu Ústředí, Praha II., Na Poříčí 12 Březen 1938 Vážený pane! Přečíst tento dopis až do konce, prohlédnout si připojené fotografie nebude pro Vás bez užitku. Nenabízíme v něm sice žádné výhodné koupě, ale informujeme Vás o životě značné části československé mládeže. A v roce 20letí republiky, v roce, v němž se začíná se specielní výchovou mladých lidí k zdatnosti, odvaze, životnímu optimismu a mravní pevnosti, zamyslíte se jistě častěji nad našimi hochy i dívkami, kam směřují, jací vyrůstají, kdo je ovlivňuje a vede? Musí Vám na tom záležet, vytváří se tak historická skutečnost také pro Vaše děti, pro děti Vašich přátel – vždyť především v mladých lidech tvoří se budoucnost našeho státu.

Ymka, která se jako jedna z prvních organisací světového významu postavila kladně za náš stát, může se ku 20letí republiky vykázat úspěšnou a co do všestrannosti snad jedinečnou výchovnou prací mezi mladými lidmi a zvláště hochy. Všimněte si na příklad našich táborů. První letní tábor Čsl. Ymky byl založen v r. 1921 na Sázavě. Dnes je jedním z největších trvalých táborů ve střední Evropě a se svolením zesnulého presidenta–Osvoboditele nese jméno „Masarykův letní tábor Ymky na Sázavě“. Byl vzorem pro dalších 11 táborů Ymky pro hochy a také pro náš tábor pro dívky; uplatnil se však též jako příklad mimo rámec Ymky. Můžeme právem tvrdit, že Čsl. Ymka dala vznik instituci trvalých letních táborů v ČSR., což je velký přínos do života čs. hochů i dívek. Cílem, kterého dosahují tábory Ymky, není pouhá rekreace. Dobře školení ředitelé táborů spojují se sportem a cvičením výchovu k ukázněnosti, zodpovědnosti a mravnímu zdokonalení, vše v rámci zásad Ymky. Z některých opětovných mladých návštěvníků táborů po pečlivé přípravě vybírají se vůdcové, kteří pomáhají řídit a vést účastníky táborů; je to dobrá škola samostatnosti a rozhodování, škola vůdcovství demokratického. Poskytujeme více než rekreaci, vyžadujeme však také na mladých lidech ochotu ke službě, smysl pro kázeň a řád na křesťanské bási. A věřte, že naši hoši oceňují tento rozdíl mezi tábory Ymky a jinými, což potvrzují svou věrností: v 10 letech jako student poprvé v našem táboře, ve 24 letech jako doktor práv naposledy – a mnozí jiní po řadu let přicházejí a pochopují tak, že naše mládež nejde jen za nejzábavnějším programem a nejsnazším způsobem života. 2.683 účastníků měli jsme v létě 1937 v našich táborech, velmi mnozí musili být pro nedostatek místa odmítnuti. Instituce táborů tohoto druhu není jediným přínosem Ymky do kulturního a ideového života našeho státu. Zavedení studentských konferencí s diskusní methodou, zřizování dětských hřišť a rekreačních středisek, zpopularisování her (volley–ball, basketball, lukostřelba), cvičené záchranné sbory při koupání v přírodě, zdomácnění svátku matek, vánočního stromku s veřejnou sbírkou (poprvé Ymka v Olomouci 1919), kluby maminek, večery otců a synů, besídky pro děti z rodin bez vyznání – to vše přinesla Ymka ve 20letí naší republiky. Nemusíme snad ani připomínat, že také pro mnohá vojenská zátiší byly vzorem vojenské domovy Ymky. Debatních večerů, přednášek, kursů, skupin, schůzí a seminářů zúčastnilo se v r. 1937 42.359 návštěvníků. Měli jsme kromě toho učňovské besídky a kursy ve 12 městech, vyučovali jsme v širokém rozsahu na př. v Praze záchraně tonoucích. Čtenářské besídky, Živé noviny, diskusní kluby, jazykové a jiné kursy, vše přístupné zdarma nebo za nepatrný režijní příspěvek, zasáhly široký okruh naší mládeže. Rušný ideový život v našich střediscích umožnil, že hoši a mladí lidé přes výchovné cíle a mravní základ veškeré činnosti v Ymce zůstávají nám věrni a počet mladých členů stále povlovně stoupá; za to vděčíme také jednomu zvláštnímu zřízení, které vyznačuje v našich poměrech Ymku: je to instituce sekretářů, stálých, cílevědomě školených pracovníků, jejichž zkušenosti a účelné vzdělání se vždy lépe uplatňuje při provádění ideového, kulturního i tělovýchovného programu. To je též důležitý a ještě stále málo oceňovaný přínos Ymky v oboru výchovných, na dobrovolném základě organisovaných institucí. Doplňujeme naši zprávu ještě poukazem na sociální činnost Ymky. V uplynulém správním roce věnovali jsme Kč 226.120.– na stravování, noclehy, ubytování, ošacení a pomoc při hledání zaměstnání většinou mladým, pomoci potřebujícím mužům a z části i dívkám. Věříme, že tato činnost zaslouží Vaší podpory. Nemůžete vydati své peníze účelněji, než k podpoře instituce, která s tak všestranným, výchovným a sociálním programem pracuje mezi těmi, kdož nejvíce opory a pomoci potřebují, mezi mládeží. Jsme daleci diletantismu; Vašeho daru bude použito na práci trvalou, účelnou a hospodárně vedenou, jejíž úspěšnost je ověřena výsledky. Prosíme, použijte přiložené složenky! Za Ústřední výbor YMCA v Čsl. Dr. A. Lukl, předseda, Ing. V. Havel, jednatel, a další (Dopis je uložen v archivu YMCA v ČR, Na Poříčí 12.)