Mladí lidé podporují právo a spravedlnost

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 05/2011, Vydáno dne: 13. 11. 2011

Drazí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali, jako již každoročně, ke světovému týdnu modliteb. Letos je tématem vyjádření uznání mladým lidem jakožto respektovaným a zodpovědným spolupracovníkům v Božím království. Mladí lidé mají co říci, mají moc utvrzovat i měnit svými názory a postoji životy druhých. Hlas mladých lidí není jednotný, nezní všude stejně. Hlasy mladých odrážejí jak různé životní podmínky a kontexty, v nichž naše sdružení působí, tak také různorodost osobností a talentů, kterými nás Bůh obdařil. Cíl je však jeden: hlasitě se postavit za prosazování práv těch, kdo bojují proti nespravedlnosti.

Nezáleží na tom, zda se hlasitě ozveme, abychom změnili zákony ve své zemi nebo zda promluvíme slova útěchy k cizinci na autobusové zastávce. Na čem záleží je to, zda najdeme odvahu k tomu, abychom vyjádřili lásku, nabídli ji potřebným bez ohledu na náš věk, zkušenosti či vzdělání. Slovy textu, který jsme vybrali pro letošní rok, 1. Timoteovi 4, 12: „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“

Jsme velice vděční za to, že si miliony mladých lidí vybraly naše hnutí jakožto prostředek k tomu, aby byl jejich hlas slyšet a jako prostředek boje za spravedlnost. A jsme si vědomi toho, že s tím souvisí velká zodpovědnost za péči o tyto hlasy, za to, že jim bude dán prostor a budou brány vážně. Řada mladých lidí proměňuje prostředí své školy, svého pracoviště, modliteben, komunit a společnosti jako celku. Pozvání měnit svět okolo nás se vztahuje na všechny mladé lidi a samozřejmě i na starší. Naším povoláním jakožto křesťanů je pracovat na odkazu Ježíše Krista a měnit životy lidí okolo nás.

Zamyšlení pro letošní rok jsou psána různými lidmi, většinou mladými. Bisan, mladá žena z Palestiny, končí své zamyšlení alarmující výzvou: „Ježíš Kristus věřil v mladé lidi a jejich schopnosti, ale my tak nečiníme. Jak tedy můžeme jako hnutí dokázat mladým lidem, že v ně věříme?“

Prostřednictvím zamyšlení, diskusí a modliteb snad najdeme odpověď na Bisaninu otázku a novou inspiraci k naplnění našeho poslání zasazovat se o spravedlnost.

Ken Colloton, Prezident World Alliance of YMCAs
Deborah Thomas Austin, Prezidentka World YWCA


____________________________________________________________________
Témata a modlitby na dny 13.–19. 11. 2011:

Den první – Gen 1, 27
„Naše hlasy jsou darem od Boha“
Drahý Bože, děkujeme Ti za to, že chceš být naším partnerem. Dej, abychom rozuměli lépe tomu, jak spolu souvisí naše důstojnost a zodpovědnost. Dej nám odvahu, abychom dokázali reagovat na potřeby dnešního světa a stavět se proti nespravedlnosti, které musí čelit mnoho lidí. Učiň, abychom objevovali velký potenciál, který jsi dal mladým lidem, aby mohli proměňovat svět.

Den druhý – Ezdráš 10, 14
„Hlas jako prostředek k tomu, se ozvat“
Když zakoušíme život, ať jsme si vědomi, že Bůh věčně rozšiřuje lásku a milosrdenství. Nechť objevujeme krásu a sílu našeho hlasu ve službě druhým, nechť se navždy povolujeme pravdě, která vždy září hluboko v nitru.

Den třetí – 1. Timoteovi 4, 12
„Důvěryhodný hlas, o který je třeba pečovat“
Bože mladých, Bože nevyslyšených, Bože těch, kdo křičí, aby byli vyslyšeni; pomoz nám naslouchat, pomoz nám slyšet, pomoz nám porozumět.

Den čtvrtý – Lukáš 4, 18
„Hlas proroka“
Vzkříšený Kriste, ty jsi s námi uprostřed bolesti, beznaděje a nespravedlnosti. Buď naším vůdcem a nadějí. Dej, ať máme každý den na paměti, že je mnoho lidí ve vězení za to, že se ozvali a mluvili pravdu. Obměkči naše srdce, inspiruj naše slova a posiluj naše odhodlání být tvými věrnými služebníky. Pomoz nám otevřít naše ústa, abychom mluvili, kdykoli nás o to žádáš.

Den pátý „Hlasy, které proměňují“
Dej ať obdržíme světlo světa, které je Ježíš Kristus, ať mohou být naše rozdílné hlasy jedním: milujícím, sloužícím a šířícím evangelium skrze sílu Ducha svatého.

Den šestý „Vděčnost za hlas“
Pane, veď nás svým duchem a posiluj nás, abychom znali své povinnosti a chovali se podle nich. Pane, pomoz nám si uvědomit, že skrze víru v tebe můžeme čelit výzvám našich životů a nemlčet. Pane, dej nám moudrost, abychom znali naše práva a hlásili se o ně. Pane, dej nám odvahu překonávat naše obavy vírou v to, že můžeme žít v hojnosti života, který nám přislibuješ.

Den sedmý – bohoslužba.