Řekli o YMCA...

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 04/2014, Vydáno dne: 01. 02. 2015

Československá YMCA byla ustavena 21. dubna 1921. Do čela jejího Ústředního výboru, který měl spravovat majetek Ymky v celé republice, byl postaven prof. František Drtina, náš význačný filosof, věc a politik. Ve dnech 1.-3. července 1921 se konal ve Studentském domově v Praze první sjezd československé Ymky. V zastoupení předsedy Ústředního výboru prof. Dr. Františka Drtiny předsedal tomuto sjezdu prof. Dr. Emanuel Rádl.


Prof. Drtina ve svém písemném úvodním slově k tomuto sjezdu mimo jiné napsal:
„Mám-li psáti ke zprávě slovo úvodní, mohu tak činiti jen s vědomím neskonalých díků, plného uznání, zasloužilého obdivu organizaci YMCA (a sdružené s ní YWCA), jež za války tolik dobrého prokázaly vojínům našim, a po dosažení svobody na celém území Československé republiky (myslí se 1. světová válka – pozn. redakce) pracují o díle nad jiné záslužném národního našeho obrození a povznesení i zušlechtění v duchu pravé, činorodé, obětavé humanity a láskyplného křesťanství.

Obě sdružení nazývají se křesťanskými. Jméno toto má plnou oprávněnost - u nás však mu nebylo zpočátku dobře rozuměno. Právě v Americe ‚křesťanský‘ a ‚křesťanství‘ nemají konfesijního zabarvení, neoznačují výlučnost určitého vyznání, nýbrž v duchu Kristova učení lásky znamenají tolik jako humanitní, všelidský, službě druhým věnovaný. Slovo toto je i historicky oprávněno, neboť návrat ke Kristu, jeho životnímu ideálu a mravním naukám v duchu moderních poměrů a potřeb může jedině způsobiti skutečnou obrodu a nápravu lidské společnosti.

YMCA je zřízení světové povahy mezinárodní, je dokladem, jak malých počátků cílevědomou a soustavnou prací vzniká instituce velkolepá. George Williams, mladý londýnský příručí v obchodě suknem, roku 1844 je zakládá, sdružuje kolem sebe mladé muže a zavazuje je slibem, že budou žíti věrně v duchu Kristova učení. A hle, výsledek je obdivuhodný: …Když kapitán amerického loďstva Sullivan poznává mladého Williamse, uvádí jeho dílo do svého rodného města Bostonu… Instituce se pak rozšiřuje i po celé Americe a v roce 1920 čítá 2077 budov a 800.000 členů. Z Anglie a Ameriky se pak záslužným způsobením rozšiřuje do 46 zemí světa a tvoří jednu z nejmohutnějších organizací mezinárodních…

YMCA plně se osvědčila za světové války a vykonala služby nad jiné záslužné ve službách bližním… YMCA působí v Československé republice na podnět a pozvání presidenta Masaryka od 1. ledna 1919 a vykonala zde na celém jejím území práci záslužnou, dalekosáhlou, vděčně uznávanou, která se však neomezovala jen na vojíny, ale záhy obrátila láskyplně zřetel svůj zejména k železničářům a studentstvu…

Sjezd YMCA byl tak událostí ve chvíli, kdy krásná tato instituce, byvši americkými pracovníky s láskou pěstěna, přechází do správy československé.“


Citace z: V. M. Havel: Mé vzpomínky, NLN, Praha 1995, str. 141–142, doslovný přepis včetně gramatiky