04/2010

Priority YMCA v ČR

Vydáno dne 23. 09. 2010 (2056 přečtení)
„Vědomí vlastní identity každého subjektu je základním předpokladem pro schopnost naplnění smyslu jeho existence. Tato identita musí být jasně formulovaná, uvědomovaná, podporovaná a žitá. (...) Nositelem identity YMCA jsou její členové, kteří se s posláním organizace identifikují. Identita YMCA vychází z historických dokumentů, které se zabývají posláním organizace, ty by měly být trvale aktualizovány v kontextu měnícího se světa, avšak se zachováním všech základních principů.“ (Identita YMCA 2009)


Ymkaři se hlásí ke svým kořenům. Hlásí se ke svým ideovým dokumentům. Je třeba tyto dokumenty znova a znova promýšlet, aby směřování YMCA bylo promyšlené a aktuální. Ve třech ideových dokumentech YMCA (Pařížská báze, Kampalské principy a Challenge 21) je formulováno celkem 23 hodnot pro práci YMCA. Které to jsou? Pro větší přehlednost je rozdělím podle oblastí: obecné – Duch – duše – tělo – svět.

Obecné:
 • pracovat pro rozvoj člověka
 • dokumentovat programy rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti
 • usilovat o duchovní, duševní a tělesnou pohodu jednotlivců a celé společnosti
 • identifikovat se s principy YMCA, mít touhu podílet se na jejich prosazování

  Duch:
 • sdružovat nejen mladé lidi, být nástrojem šíření evangelia Ježíše Krista
 • zvěstovat evangelium Ježíše Krista
 • pěstovat dialog a partnerství mezi lidmi různých vyznání a ideologií

  Duše:
 • podporovat přijetí vzrůstající zodpovědnosti
 • podporovat přijetí vedení na všech úrovních
 • podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost

  Tělo:
 • podporovat přijetí vzrůstající zodpovědnosti
 • podporovat a prosazovat čestnost

  Svět:
 • podporovat rovnost příležitostí, spravedlnost pro všechny
 • vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění
 • chránit Boží stvoření proti všemu, co by ho ničilo a uchovávat a chránit zdroje Země pro příští generace
 • pracovat pro smysluplné zapojení a pokrok lidí pro své vlastní sebeurčení
 • usilovat o to být prostředníky a smiřovateli v konfliktních situacích
 • pracovat v solidaritě s chudými, vykořeněnými lidmi a utlačovanými rasovými, náboženskými a etnickými minoritami
 • propagovat kulturní obnovu
 • pěstovat poznávání kulturních identit
 • propagovat dodržování práv dětí
 • propagovat a obhajovat práva žen
 • pracovat pro spravedlivou společnost

  Dvacet tři hodnot, to je ale hrozně moc! Které jsou nejdůležitější dnes? Jaká bude odpověď? Jaká hodnota pro práci v Ymce bude nejdůležitější pro Františka či Hedviku? Jak jednotné jsou v Ymce postoje k těmto otázkám?

  A tak byl vytvořen dotazník, ve kterém měli dotazovaní ohodnotit význam dané hodnoty pro Ymku na stupnici 1 (nejméně významné) až 7 (nejvýznamnější). Dotázáni byli členové Ústředního výboru YMCA v ČR a účastníci Setkání YMCA 2010. Své postoje vyjádřilo celkem 16 členů ústředí, ústředního výboru a dalších dobrovolníků.

  Vzhledem k malému počtu odevzdaných hlasů bylo provedeno hodnocení výsledků spíše kvalitativního rázu, tj. rozhodujícím kritériem byl počet respondentů, kteří udělili nejvyšší bodové ohodnocení (= 7).

  A jak to tedy s hodnotami YMCA aktuálně dopadlo? Dotazovaní se v největší míře identifikují s Pařížskou bází a Kampalskými principy. Nejvíce ze všeho se identifikují s následujícími hodnotami:
 • sdružovat nejen mladé lidi, být nástrojem šíření evangelia Ježíše Krista
 • pracovat pro rozvoj člověka
 • podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost
 • vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění
 • pracovat pro smysluplné zapojení a pokrok lidí pro své vlastní sebeurčení

  Souvislosti volby této pětice nám může poodhalit následující tabulka s detailnějšími výsledky dotazování. Jak již bylo řečeno, vzhledem k malému počtu odevzdaných dotazníků byl při vyhodnocování kladen vyšší důraz na počet hlasů nejvyššího hodnocení než na průměr, který v této situaci nemá vysokou vypovídací hodnotu. Pořadí hodnot bylo zpracováno podle průměru tzv. neanonymních hlasů, tj. průměr spočítaný v souboru respondentů, kteří v dotazníku uvedli své jméno. Sledujte rozdělení ideových dokumentů ve výsledném žebříčku.

  Jak to dopadlo s ostatními hodnotami? Které hodnoty se ocitly na konci pomyslného žebříčku 23 hodnot? Vidíte je v následující tabulce:

  Diskusní příspěvky k tomuto tématu můžete zasílat na emailovou adresu andrea.groschlova@ymca.cz.

  Andrea Gröschlová

 • [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]