03/2014

Týden modliteb YMCA 2014

Vydáno dne 03. 12. 2014 (1104 přečtení)
Ve dnech 9.–15. listopadu 2014 tradičně proběhne Týden modliteb Světové YWCA a Světové aliance YMCA. Letošní týden se nese v duchu „Smělé vůdcovství, jež podněcuje změnu“ Zde předkládáme zkrácenou verzi (volný překlad) předmluvy presidentů YWCA a WAY a také zamyšlení, které jsou v oficiální brožurce k týdnu modliteb, ke stažení na stránkách WAY (www.ymca.int).


Slovo presidentů

Vítejte v Týdnu modliteb 2014. Letošní téma se nese v duchu smělého a takzvaného transformačního vůdcovství, které můžeme sledovat například v knize Exodus. Nosné téma tohoto týdne zamyšlení, je příběh Mojžíšova narození a jeho přežití v době, ve které by za jiných okolností nepřežil.

Bible přináší mnoho příběhů smělých vůdců z řad žen, mužů, mladých a seniorů, kteří byli povoláni Pánem, aby změnili situaci svého lidu. Rozsahem svého vůdcovství vyniká Mojžíš, který se k němu dopracoval díky pomoci a formování od druhých lidí, a to od jeho narození až do smrti; Mojžíš se tedy k tomuto postavení nevypracoval sám od sebe. Můžeme ty ženy, které ho zachránily a vychovávaly, zmínit jako jeden příklad takovýchto vlivných lidí. Další příběhy, kterými se budeme tento týden zabývat, připomínají paralyzující moc, kterou v našich životech má strach. Zároveň však zdůrazníme tu sílu v každém z nás tento strach překonat, abychom změnili svět, třeba i tváři v tvář vážnému nebezpečí.

YMCA a YWCA se zaměřují na posílení postavení mládeže a žen. Jen ti vůdcové, kteří se cítí být v bezpečí, mohou pak posílit práva a postavení dalších lidí. Pokud se cítíme být ohroženi nebo nejisti, pak se snažíme tyto hrozby eliminovat místo toho, abychom propůjčili potřebné nástroje někomu, kdo by mohl efektivně zpochybnit status quo.

Lid v Egyptě se obával Faraona, ale přesto několik porodních bab upřednostnilo život a Boha před autoritou zlého Faraona – jenž byl pouhým smrtelníkem. Jejich víra jim dála odvahu se vzepřít Faraonovi. Směle překonaly svůj strach z pozemského trestu, a umožnily tak, aby se vývoj dějin změnil. Dítě, jež zachránily, bylo určeno k vyvedení izraelského lidu z Egypta.

Bůh vyvolil naprosto „obyčejné“ ženy, aby vykonaly jeho vůli. Neměly jméno, ale změnily tvář světa a běh lidských dějin. Nikdo tedy není příliš „bezvýznamný“, aby mohl vykonat Boží dílo. Vědět, že děláme správnou věc a že konáme Boží vůli, nám dává sílu a odvahu učinit smělá rozhodnutí, které mohou změnit daný stav věcí. Můžeme zpochybnit status quo. Vůdcovství vyžaduje oběť. Co všechno jsme připraveni obětovat či ztratit, abychom se směle rozhodli a změnili svět po vzoru faraonovy dcery? Vyzýváme vás, abyste prostřednictvím zamyšlení tohoto týdne mysleli na to, jak můžete sami či kolektivně zpochybnit status quo. Přejeme si, abyste byli inspirováni být odvážnými, a abyste se postavili nespravedlnosti kolem nás – tento svět totiž zoufale potřebuje další hrdiny.

Deborah Thomas Austin
Presidentka Světové YWCA

Peter Posner
President Světové aliance YMCA

překlad Tamara Anne Smelíková______________________________________

 • Den 1: Šifra a Púa: Budování týmu odporu (Ex 1,15-21)
  15 Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa: 16 „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“ 17 Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu. 18 Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“ 19 Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“ 20 Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. 21 Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

  Otázky pro osobní a skupinové reflexe
 • Existují situace, ve tvé komunitě, zemi nebo kontinentu, kde lidé „neuposlechnou“ chránit životy?
 • Jaké jsou nové nebo moderní skutečnosti, které vyžadují odolnost z naší strany?
 • Jakým kreativním způsobem by šlo zařídit, že porodní asistentky si použít předsudky vůči Židům vzepřít se násilí? Je možné jednat podobným způsobem?
 • Porodní asistentky převzaly odpovědnost a vedení v době krize společně jako tým. Nakolik je teambuilding ceněn jako nástroj pro vedení?
 • Jaké jsou duchovní zdroje pro odvahu se bránit?

  Den 2: Mojžíšova matka: Riskuje, pojmenovává trestný čin (Ex 2,1-3)
  1 Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. 2 Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce. 3 Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu.

  Otázky pro osobní a skupinové reflexe
 • Mojžíšův osud je příkladem osudu všech dětí, které jsou v nebezpečí otevřeného násilí a chudoby. Existují podobné problémy ve vaší společnosti?
 • Zoufalá matka Mojžíše najde způsob, jak vyjevit skrytou kriminalitu páchanou na dětech. Existují nespravedlnosti skryté ve vaší společnosti/regionu?
 • Jste schopni identifikovat lidi, kteří přijímají riziko a pracují pro lepší životní podmínky?
 • Jakým kreativním způsobem by šlo obrátit veřejnou pozornost k úkolům, které YWCA/YMCA identifikuje jako prioritní?

  Den 3: Mojžíšova sestra: Svědectví a překročení hranic (Ex 2,4.7)
  4 Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. 7 Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?“

  Otázky pro osobní a skupinové reflexe
 • Které situace ve tvém vlastním kontextu nebo ve světě tě nutí povstat a čelit jim?
 • Jak se vaše YWCA nebo YMCA zapojuje se do řešení zdánlivě beznadějných situací?
 • Sestra Mojžíše stojí opodál a je svědkem toho, co se děje. Zamyslete se, jak je důležité být svědkem toho, co se děje v dnešní společnosti.
 • Jak YMCA a YWCA podporuje mladé lidi, aby byli neoblomní v situacích, kdy je porušována lidská důstojnost?
 • Jaké duchovní zdroje podporují postoj, vidět ostatní jako lidské bytosti?
 • Sestra Mojžíše mluví s nepřítelem. Co umožňuje v práci YMCA/YWCA překonávat hranice myšlení s cílem nalézat nová řešení problémů?

  Den 4: Faraonova dcera: Informovaná a soucitná (Ex 2,5.6)
  5 Tu sestoupila faraónova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. Vtom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. 6 Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: „Je z hebrejských dětí.“ (Ex 2,9.10) 9 Faraónova dcera jí poručila: „Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dítě a odkojila je. 10 Když dítě odrostlo, přivedla je k faraónově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš (to je Vytahující). Řekla: „Vždyť jsem ho vytáhla z vody.“

  Otázky pro osobní a skupinové reflexe
 • Podělte se o příběh, v němž jste se vy nebo vaše YWCA/YMCA odvážili překročit hranice v zájmu života, i proti názoru většiny.
 • Jak by vaše YWCA/YMCA mohla přispět k zachování lidské důstojnosti v místech kde působí?
 • I když faraónova dcera nebyla zapojena do politiky, byla informována o politické situaci.
 • Jaké nástroje potřebujeme, abychom zůstali informováni o politických procesech?
 • Existují opatření realizovat ve skupině YMCA / YWCA zmocnit členy na politické uvědomění?
 • Existují hranice předsudků ve společnosti, které brání vidět druhé jako lidské bytosti a nacházet nová řešení problémů?
 • Sdílení společných hodnot je základem větší solidarity. Zamyslete se nad možnostmi sdílení hodnot v rámci YMCA/YWCA a okolní společnosti s cílem vytvořit větší solidaritu.

  Den 5: Dívky od faraonovy dcery: Podpůrná a živá solidarita (Ex 2,5-6; 9-10)

  Otázky pro osobní a skupinové reflexe
 • Jakou máte zkušenost s vedením v YWCA/YMCA?
 • Jaký prostor mají méně hlasití nebo viditelní?
 • Dívky od dcery faraóna ji podporují, i když mlčí. Vedení znamená rozpoznat, jak důležitou roli mají tiché osoby.
 • Zamyslete se, kteří členové YMCA/YWCA stojí opodál nebo mlčí, ale podporují. Jaký je jejich skutečný dopad na práci?
 • Vzpomeňte si na lidi, kteří podporovali, ale, zdá-li se být outsidery.

  Den 6: Kde je Bůh? Boží přítomnost a nepřítomnost (Ex 2,5-6; 9-10) (Ex 4,24-26)
  24 Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. 25 Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: „Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví.“ 26 A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: „Jsi ženich, je to zpečetěno krví.“
  (Ex 1,15-21)
  15 Farao o tom vskutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraónem uprchl a usadil se v midjánské zemi; posadil se u studny. 16 Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, vážily vodu a plnily žlaby, aby napojily stádo svého otce. 17 Tu přišli pastýři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. 18 K dyž přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se: „Jak to, že jste dnes přišly tak brzo?“ 19 Odpověděly: „Nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážil vodu a napojil stádo.“ 20 Reúel se zeptal svých dcer: „Kde je? Proč jste tam toho muže nechaly? Zavolejte ho, ať pojí chléb!“ 21 Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane, a on mu dal svou dceru Siporu za manželku.
  (Ex 2,23-25)
  23 Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál . Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. 24 Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem, 25 Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k nim přiznal.

  Otázky pro osobní a skupinové reflexe
 • Bible nabízí důležité části žalmů a další texty jako nářek nad Boží nepřítomností. Potvrzují zkušenost bezpočtu situací lidí a nabízejí zdroje pro řešení této zkušenosti.
 • Udělejte si čas na sdílení ve vaší skupině nad otázkou, v jakých konkrétních situacích máte pocit Boží nepřítomnosti.
 • Jaké situace to jsou? Vyměňte si zkušeností.
 • Udělejte si čas na sdílení ve vaší skupině nad otázkou,
 • v jakých konkrétních situacích máte pocit Boží přítomnosti.
 • Jaké situace to jsou? Vyměňte si zkušeností. Porovnejte rozdíly.

  připravili JVH a Markéta Kratochvílová,
  Biblické citáty dle ČEP,
  kompletní materiál k týdnu modliteb v angličtině najdete na ymca.int

 • [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]