01/2002

Novinky

Vydáno dne 01. 01. 2002 (3351 přečtení)
Drazí Ymkaři! Možná se Vám to trochu nelíbí. Možná si říkáte, že je to trochu škoda, že už nemají NOVINKY svou první stránku, jako dřív… Tak to teda ne! Asi máte pravdu,že je to škoda, ale na druhou stranu NOVINKY nezanikají, jen jsou tím, čím vždy byly. Je nám to líto, ale na druhou stranu to nebylo nadále únosné shánět úvodníky – a to hned 2 x ! Dále zaplácávat rovněž dvakrát titulní stranu. Proto jsme se rozhodli od tohoto roku tento schizofrenní stav zvrátit a to co má být úředničina jí bude na posledních stranách jednotného časopisu – PROTEIN, který si své místo získává a nadále roste. Jeho díky tedy patří všem vám, kteří jste mu projevili svou důvěru a nadále jej šíříte mezi mladé lidi, ale i mezi všechny, kteří mohou mít obrázek o tom, co je to YMCA. Pokud k tomu budete kdokoliv cokoliv mít, je to vítáno. Samozřejmě, že pokud se vzedme vlna odporu, rádi lidu vrátíme, co jeho jest… Za redakci Petr Chlápek - Chlopin

Byli jsme na ústředí žádáni, abychom zveřejnili náplně práce jednotlivých pracovníků ústředí. Všichni milovníci suchých údajů si tak mohou přijít na své. (Předem bychom však rádi upozornili, že uvedené položky tvoří jen asi 10% pracovní náplně, zbytek času věnujeme tomu, co je popsáno v příloze „Jak šla inventura do světa…“ na jiném místě tohoto čísla Novinek.) <h2> Generální sekretář YMCA</h2> <li>Vedení ústředí YMCA v ČR. Řízení a sledování hospodaření ústředí YMCA v ČR. <li>Jednání a zajišťování servisu pro jednotlivá sdružení YMCA v ČR. <li>Tvorba návrhů dokumentů YMCA v ČR. <li> Zajišťování právního, ekonomického a daňového servisu pro YMCA v ČR. <li> Zajišťování smluv a závazných dokumentů ve spolupráci s právníky a daňovými poradci. <li> Péče o zbývající problémy spojené s vydáváním historického nemovitého majetku YMCA v ČR. <li> Vypracovávání materiálů pro jednání Valného shromáždění, Ústředního výboru a statutárních zástupců YMCA v ČR. <li> Příprava pravidelných setkání ymkařů z celé republiky. <li> Jednání s MŠMT a dalšími orgány státní zprávy. <li> Kontakty s církvemi a dalšími neziskovými organizacemi. <li> Jednání s návštěvami ústředí. <li> Plnění úkolů uložených orgány YMCA v ČR a předsedou YMCA v ČR. <h2>Sekretář pro vnitřní věci YMCA v ČR</h2> <b>Komunikace se sdruženími</b> <li> Dohled nad dodáváním „povinných“ údajů od KČ. (Statistické listy, seznamy členů, odvody za člena). <li> Zajišťování služeb pro KČ v Praze (úřady, instituce, nadace) – obousměrná. <li> Tvorba a obnova databází, kontaktních seznamů <b>MŠMT </b> <li> Zpracování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu MŠMT (2. kola), vyúčtování a změna účelu dotace. <li> Spolupráce na vyúčtování. (Vše včetně agendy táborů.) <li> Zpracování metodiky a poznatků ze školení IDM MŠMT pro KČ. <li> Sledování změn v legislativě a předpisech. <li> Poradenský servis. <b>VG</b> <li> Zpracování VG od KČ – (fáze přípravná a vyhodnocovací). <li> Grantová komise – zpracování a aplikace výsledků jednání. <li> Poradenský servis. <b>Internet</b> <li> Webmaster ymca.cz <li> Návrhy na webové stránky YMCA v ČR. <b>Další</b> <li> Výroční zpráva – zpracování informací od KČ, ústředí – návrh, zajištění realizace. <li> Nadace, fondy – sledování uzávěrek, zpracování nabídky možností získání financí pro KČ. <li> Příprava a realizace celoymkařských setkání, školení,.. (VS, Mraveniště – jaro, podzim) <li> Koordinace činnosti jednotlivých pracovních skupin v YMCA. <li> Pochůzky (firmy, úřady,…) <li> Zastoupení v redakční radě časopisu Protein-Novinky. <li> Zastoupení v redakční radě AD za YMCA v ČR. <li> Public Relations YMCA v ČR. <li> Grafické návrhy (propagační materiály). <li> Archivace materiálů pro archiv YMCA. <li> Běžné administrativní práce. <h2>Sekretář pro zahraničí YMCA v ČR</h2> <b>Koordinace mezinárodních aktivit</b> <b>Stálé mezinárodní programy</b> <li> ICCP, Volunteers for Europe, EVS, Logumklster Hojskole, Olde Vechte. <li> Propagace, prezentace na školách, v informačních centrech, pohovory, administrativa, asistence při získávání víz, přípravná předodjezdová setkání, kontakt během pobytu v zahraničí, popříjezdové hodnocení a závěrečné zprávy, účast na mezinárodních seminářích o těchto programech, získávání zahraničních kontaktů. <b>Jednorázové akce</b> <li> Zahraniční návštěvy YMCA v ČR - příprava programu, spolupráce s místními sdruženími, zajištění ubytování. <li> Jednorázové zahraniční akce - účast členů české YMCA (nabídka seminářů EAY, Rada Evropy, Youth Forum apod…), propagace, rozesílání přihlášek, asistence při získávání finančních prostředků a zajištění dopravy, cestovní zprávy. <li> Distribuce informací na KČ. <li> Zahraniční komisi ČRDM, kontaktní osoba s ČRDM. <li> Kontakt s EAY, WAY, field group, partner group. <li> Překlady, anotace zahraničních textů. <li> Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi (agentura Mládež, ICM, Tandem apod.…). <li> Program MŠMT Zahraničí - informace, žádost o dotaci MŠMT, změny účelu rozhodnutí, závěrečné zhodnocení a podklady pro vyúčtování. <li> Návrh a grafická úprava propagačních materiálů o YMCA ( česky, anglicky), informačních letáků o ICCP, zajištění jejich tisku a distribuce. <li> Články pro Novinky a spolupráce s AD. <li> Vyhledávání partnerských projektů, překlad a zprostředkování. <b>Běžná agenda</b> <li> Zahraniční korespondence . <li> Spravování grantu "Zahraničí" - vypracování, následný prostředník mezi KČ a MŠMT. <li> Spolupráce s národní agenturou "Mládež" - kontaktní osoba pro "Evropskou dobrovolnou službou - EVS", možnost pro mladé lidi, vykonávat na určitou dobu dobrovolnou službu v zemích EU. <li> Agenda s tím spojená: pomoc při vyhledávání kontaktních organizací, psaní projektů a následná pomoc při přímé realizaci. <li> Spolupráce s EAY - propagace programů, "Volunteers for Europe" - možnost vykonávat dobrovolnou službu v zahraničních YMCA , agenda obdobná jako při EVS. <li> Člen zahraniční komise ČRDM - jednání o vstupu ČR do "Youth Forum - YFJ", společné mezinárodní programy, burza nápadů. <li> ICCP - agenda: propagace, pohovory s účastníky, vyřizování přihlášek. <li> Logumkloster Hojskole - propagace, přihlášky, zhodnocení. <li> Olde Vechte a jiné akce spoluorganizované Ekumenickou radou Evropy - propagace, přihlášky, zhodn@hâÍí. <li> Nárazové akce (např. kursy Rady Evropy a obdobné akce např: semináře EAY, Rady Evropy, Evropské komise, apod…) <h2>Účetní</h2> <b>Styk s bankou </b> <li> bankovní výpisy <li> podávání hromadných příkazů k úhradě - tuzemských i zahraničních <li> výběr peněz na dotaci pokladny a na mzdy v hotovosti <li> smlouvy - přehled o podpisových právech k účtům <li> žádosti o šekovou knížku <li> zajišťování připisování výnosů z povodňových dluhopisů na účet YMCA <b>Finanční úřad</b> <li> daňové přiznání <li> hlášení darů <b>Statistický úřad</b> <li> statistické výkazy o investicích <li> statistické výkazy o práci <li> statistické výkazy o hospodaření <b>Účtování </b> <li> zaúčtovávání smluv, ministerských dotací a jiných grantů <li> účtování bankovních výpisů <li> účtování pokladny <li> účtování a kontroly nároků a čerpání vnitřních grantů <li> účtování a kontroly nároků a čerpání dotací jednotlivých KČ <li> značení, rozúčtování a kontrola čerpání dotace na ústředí <li> kontrola krytí vnitropodnikových nákladových a výnosových účtů při přesunu financí <li> mezi KČ a ústředím <b>Fakturace</b> <li> Palác YMCA, s.r.o. - příjem, evidence a kontrola formální správnosti <li> vystavování fa, evidence <li> Hestia - vystavování a evidence na základě smlouvy o připojení na internet <li> EAY - vystavování a evidence na základě smlouvy o přefakturaci mezd pracovníků EAY <li> jednotliví kolektivní členové YMCA - příjem, vystavování, evidence a kontrola <b>Vypracovávání měsíčních přehledů a kontrola čerpání rozpočtu </b> <li> ústředí <li> ústředních orgánů YMCA v ČR <li> Informačního centra <li> jednotlivých akcí (např. letos VH EAY v Litomyšli) <li> celé YMCA v ČR <b>Inventarizace</b> <li> ústředí - fyzická a dokladová inventura majetku <li> spolupráce s Palác YMCA, s.r.o. v případě inventur v Paláci YMCA (pronajatý majetek aj.), kompletace, kontrola a evidence <li> fyzická a dokladová inventura pokladní hotovosti a cenin <b>Vedení pokladny </b> <li> zápisy pohybů do pokladní knihy <li> vyplňování, výpočet a kontrola formální správnosti všech dokladů <li> kontrola zůstatků fyzicky i dokladově <li> výpočty zahraničních cestovních příkazů (výpočet kapesného, stravného, jízdného), kontrola dokladů (datum a místo vydání apod.) <li> výměna valut pro cesty do zahraničí <li> kontroly tuzemských cestovních příkazů a výpočet stravného dle platných předpisů <li> dohled nad vydanými provozními zálohami zaměstnancům i dobrovolníkům a jejich včasné a správné vyúčtování <li> platba složenek (různé drobné platby) <b>Výplata mezd</b> <li> mzdy v hotovosti <li> mzdy poštou mimopražským pracovníkům a pracovníkům na dohody <b>Roční závěrka </b> <li> kontroly a opravy jednotlivých účtů a ověření jejich konečných zůstatků <li> kompletace účetních dokladů <li> kompletace všech účtů za celou YMCA, jejich kontrola a ověření konečných zůstatků <li> posouzení všech účetních případů za daňového hlediska a jejich případné úpravy <li> spolupráce s auditorkou a změna a opravy v účtování dle jejích doporučení <li> vypracovávání přehledů pro větší přehlednost účetnictví z hlediska osob provádějících případné kontroly (viz šanon Závěrka) <b>Gastroturky </b> <li> nákup, evidence, prodej a distribuce zaměstnancům <b>Archivace</b> <li> obeslání všech KČ, roztřídění a archivace za uplynulý rok <li> roztřídění a archivace všech dokladů ústředí <b>Korespondence </b> <li> s jednotlivými KČ <li> telefonická nebo písemná konzultace v případě nejasností <li> metodické pokyny <li> s jinými organizacemi, bankou aj. <h2>Sekretariát YMCA v ČR</h2> <li> Vedení agendy generálního sekretáře a sekretariátu. <li> Pošta došlá a odeslaná. <li> Distribuce materiálů pro jednotlivá sdružení. <li> Ověřování listin. <li> Spolupráce s MŠMT a MV v ČR. <li> Cizinecká policie vyřizování pozvání zahraničních hostů ve spolupráci s EAY a sekretářem pro zahraničí. <li> Příprava zasedání Ústředního výboru, Valného shromáždění, statutárních zástupců a ostatních. <li> Korespondence ústředí, kopírování, faxování, elektronická pošta, telefonování, kompletace materiálů. <li> Vyřizování objednávek a nákupů. <li> Péče o prádlo (prádelna). <li> Archiv. <li> Sklad drobných kancelářských potřeb, prádla, aj. <li> Péče o hosty ústředí YMCA v ČR. <li> Další úkoly dle pokynů G.S. a sekretariátů pro vnitřní věci a zahraničí. <h2>Asistent sekretářů ústředí YMCA v ČR</h2> <b>(pracovní úvazek na 16 hodin týdně a dále podle potřeby)</b> <li> Zpracování vnitřních grantů. <li> Zpracování žádosti o dotaci MŠMT. <li> Tvorbě a obnově databází, kontaktních seznamů. <li> Propagaci zahraničních programů. <li> Zpracování výroční zprávy YMCA v ČR. <li> Přípravě akcí pořádaných ústředím YMCA v ČR - Valné shromáždění, Mraveniště. <li> Prezentaci YMCA v ČR pro zahraniční skupiny. <li> Informačním servisu pro KČ YMCA. <li> Tvorbě a aktualizaci webových stránek YMCA v ČR. <li> Zajištění pochůzek (firmy, úřady,…). <li> Dodávání informací do časopisu Protein. <li> Návrzích propagačních materiálů. <li> Provádění běžných administrativních prací.

[.. Celý článek | Autor: administrator .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]