12/2002

NADACE - Divoké husy

Vydáno dne 01. 12. 2002 (2536 přečtení)
Vážení čtenáři Proteinu, potencionální žadatelé o granty, chci vám v následujících měsících pravidelně představovat některou z nadací působících v České republice a podporující veřejně prospěšné projekty, které každý z nás v YMCA realizujeme….

logo nadace Nadace DIVOKÉ HUSY byla založena v roce 1957 v Holandsku jako odpověď na potřebu obnovy sociální struktury země. Lidé si sami jednoduše uvědomili, že péče o lidi v nouzi je věcí osobní cti a angažovanosti každého. Proto začaly Divoké husy po celém Holandsku sbírat každý týden finanční prostředky na nejrůznější nestátní a neziskové sociální a zdravotní pro-jekty. Tak se ukázalo jako normální, že podpora sociálních aktivit není jen sezónní záležitostí, nýbrž součástí pravidelného života jed-notlivce i skupin v moderní občanské společ-nosti. Divoké husy se tak staly jedním z tvůrců a zároveň hnacích motorů sociálního myšlení v poválečné Evropě a pomohly i v mnoha zemích světa včetně bývalého Československa. V České republice Divoké husy působí od roku 1997 a program je inspirován právě ho-landskou mnohaletou zkušeností. Podpora potřebným je často prezentována jako jednorá-zová akce (povodně, tragédie v Kosovu, zemětřesení v mnoha státech světa apod.). Lidé mají pocit, že se dává jen v případě "když se něco děje". To "něco" se však děje každý den. Proto má tato nadace možná tak trochu podivné jméno "Divoké husy": znamená to, že nesedí na svém blahobytu, létají z místa na místo a jak vyvedou mladé letí jinam. Kdyby neletěly, ztučněly by a ztratily pružnost. Divoké husy podporují nestátní neziskové organizace zabývající se sociální a zdravotní problematikou. Grant pro jednotlivou organi-zaci se uděluje zpravidla 1x ročně. Nejvíce známým druhem podpory jsou Veřejné sbírky s Divokými husami: nadace ohlašuje každý týden v několika médiích (Český rozhlas, Rádio Proglas, AD magazín, atd.) sbírku na podporu konkrétních aktivit nestátním neziskovým organizacím, které působí v socinlní a zdravotní oblasti. Veřejnost tak může přispívat na konkrétní předměty či malé inves-tiční projekty organizacím, které žádají o grant. Druhým typem programu je Zdvojnásobování výtěžku benefiční akce: nadace tímto podporuje aktivity organizací, které vycházejí z představy, že sociální i zdravotní sféra má co nabídnout svému okolí a je jeho nedílnou součástí. Organizace, která podává žádost o zdvojnásobení výtěžku ze své benefiční akce musí žádat vždy k prvnímu pracovnímu dni v kalendářním měsíci na měsíc následující (např. benefiční koncert se uskuteční v červnu, žádost musí být podána k 1. květnu). Dalším typem programu jsou AKCE pro mládež 2002: cílem podpory je podnítit mladé lidi k účasti a zájmu na řešení sociální problematiky. Jde o nabídku mladým dělat něco pro druhé. Skupina mládeže - např. školní třída, klub, oddíl nebo Rada mladších si najde a vybere sociální či zdravotní organizaci, která je nezisková a nestátní. Pro ně budou sbírat po dohodnutou dobu peníze. Je jen na skupině, jaký způsob shromažďování peněz zvolí (např. mytí oken, vysázení stromků atp.) Mělo by jít však o aktivitu. Nadace Divoké husy zdvojnásobí vybranou částku až do výše 50.000,- Kč. Posledním typem programu nadace jsou AKCE pro sportovní oddíly 2002: organizace uspořádá sportovní akci - závody, turnaj apod., jehož se zúčastní více než 20 lidí, z nichž zaplatí startovné. Předem je vybrána a nadací Divoké husy schválena aktivita, pro kterou budou prostředky shromážďovány. Mělo by jít o zdravotní či sociální neziskovou organizaci. Nadace Divoké husy schválí předem cílo-vou organizaci a způsob obstarávání peněz. Získané peníze nadace zdvojnásobí až do výše 50.000,- Kč. /Pavel Hušek jr. - programový manažer Komunitní nadace Ústí nad Labem/ použito materiálů z www.divokehusy.cz

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]