04/2003

Nadace

Vydáno dne 05. 06. 2003 (2091 přečtení)
Milí čtenáři Proteinu, potencionální žadatelé o granty, představuji vám již v pořadí pátý finanční zdroj a možnou nabídku pro získávání financí pro realizaci vašich projektů, Česko-německý fond budoucnosti.

Česko-německý fond budoucnosti byl založen českou a německou vládou koncem roku 1997 jako mezistátní instituce podle českého práva se sídlem v Praze. Jako nadační fond byl zaregistrován na jaře 1999. Hlavním úkolem Fondu budoucnosti je podporovat partnerskou spolupráci mezi Čechy a Němci. Mimo programu, na který je brán zvláštní zřetel, oběti nacionálně socialistického násilí, Fond budoucnosti podporuje projekty ve více jak 9 oblastech: Mládež, Vzdělávání a škola, Sociální a stavební projekty, Menšiny, Dialogy, Ekologii, Kulturu, Vědu a Publikace (jiná média). Mládež - oblast mládeže patří stále k prioritám Fondu budoucnosti. Podporovány jsou zajímavé projekty se zaměřením na uměleckou tvorbu mladých lidí, konference, semináře pro žáky a studenty k tématům evropské integrace, výměny mládeže atp. Sociální oblast - nejčastějšími podporovanými sociálními projekty jsou společné akce českých a německých handicapovaných dětí a mládeže, tělesně postižených, nevidomých, slabozrakých i dětí s dyslexií. Jde o to umožnit navazování a rozvíjení přátelských vztahů především těm, jejichž možnosti jsou nějakým způsobem omezeny. Dále jsou podporovány projekty pro mládež ohroženou sociálně patologickým vývojem - tzv. resocializační programy, s cílem rozvíjet a posilovat vytrvalost a odpovědnost u skupin mládeže, která nějakým způsobem selhávala v dosavadním vývoji. Menšiny - podpora projektům, které pomáhají zmírnit znevýhodnění a represi občanům obou zemí, jedná se především o německou menšinu na území naší republiky, podpora vybavení nebo rekonstrukce dvojjazyčných škol atp. Ekologie - Fond budoucnosti podporuje rozmanitou škálu projektů s ekologickou tématikou. Projekty zaměřené na ochranu přírody, vzdělávací činnost v oblasti ekologické výchovy a vydávání česko-německých materiálů. Kultura - koncerty, výstavy, setkání umělců, divadelní a taneční představení, autorská čtení, filmové nebo hudební festivaly jsou výrazem živé kulturní výměny mezi Čechy a Němci. Fond budoucnosti tyto aktivity podporuje výraznými částkami. Publikace - podporované publikace jsou následující: Přednost mají vždy ty publikace, které vznikly v rámci česko-německé spolupráce, a které vycházejí v dvojjazyčném vydání nebo aspoň obsahují shrnutí v druhém jazyce. Jedná se o publikace věnované česko-německým tématům z oblasti historie, umění, kultury, architektury atd. nebo zprostředkovávající české či německé umění. Určitý deficit v této oblasti představuje poměrně malý počet podpořených překladů jakékoliv české (i odborné) literatury do němčiny. Kdo může žádat? Neziskové organizace, kteří projekt realizují společně s německými partnery. Žadatel je povinen doložit písemné potvrzení partnera, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu. Žadatelé o příspěvek z Fondu budoucnosti musí zajistit min. 50% finančních prostředků z jiných nebo vlastních zdrojů. Co musí žádost obsahovat? 1. Vyplněné formuláře v českém a německém jazyce s příslušnými počty kopií - na www.fondbudoucnosti.cz možno stáhnout. 2. Písemné potvrzení partnera o spolupráci na projektu s bližším upřesněním své účasti na realizaci projektu. 3. Písemné přísliby dalších dárců či písemná rozhodnutí o financování projektu z jiných institucí, případně zamítavá rozhodnutí jiných institucí. 4. U investičních projektů nad 2 000 000,- Kč výsledky výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 5. U publikací a filmů přiložte dvě recenze či odborné posudky, u publikací rozpočet tiskových nákladů od vydavatelství nebo tiskárny. Jak vyplnit žádost? Žádost se podává česky a německy v identické formě. Formulář žádosti o příspěvek od 100 000,- Kč nebo 3 000,- Euro zašlete v českém a v německém jazyce společně s pěti kopiemi v každém jazyce (1 originál + 5 kopií). U žádosti do 100 000,- Kč nebo 3 000,- Euro zašlete 1 originál + 1 kopie v českém i německém jazyce. Uzávěrky pro příjem projektů a záhájení realizace projektu: 30. 6. - 4. čtvrtletí roku 2003; 30. 9. - 1. čtvrtletí 2004; 31. 12. - 2. čtvrtletí roku 2004 a 31. 3. 2004 - 3. čtvrtletí roku 2004. Kontakt: Česko-německý fond budoucnosti - Na Kazance 634/7 - 171 00 Praha 7 - Troja - tel.: 283 850 512, 283 850 513 - 514; fax.: 283 850 503; e-mail: info@fonbudoucnosti.cz; www.fondbudoucnosti.cz V příštím květnovém čísle se dočtete o grantovém programu Nadace Sluníčko, která finančně podporuje projekty neziskových a nevládních organizací v oblasti ochrany životního prostředí.. /připravil: Pavel Hušek jr. /

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]