03/2005

NADACE

Vydáno dne 09. 03. 2005 (2678 přečtení)
Finanční zdroje pro neziskové aktivity aneb Kde a jak žádat a získat finanční podporu, dotaci, grant, příspěvek… očima PAVLA HUŠKA jr.

PROGRAM NADACE ROBERTA BOSCHE „PARTNERSTVÍ MĚST A OBČANŮ“je zaměřen na společné projekty neziskových organizací: pro posílení partnerství mezi občanskými iniciativami z ČR a Německa a mezi neziskovými organizacemi a místní správou v obou zemích. Grantové řízení probíhá ve dvou kolech. Dne 7. 3. 2005 je uzávěrka pro zaslání návrhu projektu. Jedná se o stručný popis záměru projektu v ČJ a v AJ nebo NJ (na max. 2 stránky představte svou organizaci i partnerskou německou iniciativu, cíle vašeho společného projektu, předběžný finanční rozpočet v EUR a informaci o tom, jakým způsobem jste se o programu dozvěděli). Návrh projektu zašlete prosím do 7. 3. 2005 na adresu ICN. Dne 16. 5. 2005 je uzávěrka žádostí o grant. Grantová komise složená z německých, polských a českých hodnotitelů vybere začátkem dubna 2005 nejzajímavější a nejpřínosnější návrhy projektů. Vybraným předkladatelům projektů bude následně zaslán formulář žádosti o grant (v ČJ a v NJ nebo AJ) spolu s pokyny pro vyplnění. Vyplněný formulář je nutné doručit na adresu ICN do 16. 5. 2005. Další informace na internetové odkazu: www.neziskovky.cz/h/Ar.asp?ARI=100750&CAI=2328 nebo na adrese: ICN - Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875. KOMUNITNÍ NADACE EUROREGIONU LABE vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 9. otevřeného grantového kola. Zaměření: podpora veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací. Upřednostňovány budou předkladatelé, jejichž organizace vznikly během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání grantu na podporu projektů realizovaných na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Vyhlášené tématické oblasti: Kultura a umění, Životní prostředí, Vzdělávání a lidské zdroje, Sociální služby a Volná témata. Maximální výše příspěvku: 20 000 Kč. Cíle programu: podpora projektů, které jsou zaměřeny na vznik nových veřejně prospěšných aktivit. Podpora projektů zaměřených na rozvoj již aktuálně zahájených veřejně prospěšných aktivit v období jejich začátku. Podpora vzniku nebo rozvoje nových jednorázových veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity. Uzávěrka grantů je 31. 3. 2005. Další informace na internetovém odkazu:www.komunitninadace.cz/?cmd=opendoc&myid=104 PROGRAM NADACE VIA „3 X 333 TISÍC PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V OBCI“ - DOBROČINNÝ FOND PHILIP MORRIS je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů nevládních neziskových organizací, které usilují o zlepšení fyzického a kulturního prostředí města či obce, a zároveň vytvářejí příležitosti a prostor pro setkávání a společné aktivity místních občanů. Zaměření projektových záměrů: úpravy a využití veřejných prostranství a prostorů pro nekomerční kulturní a společenské aktivity, které vedou k oživení místních tradic a spolkového života obce. Jedná se např. o úpravy náměstí, návsí, veřejné zeleně, míst pro odpočinek a hry. Rekonstrukce a oživení veřejných budov pro kulturní, zájmové, setkávací a obdobné účely. Významným prvkem by měla být dobrovolná práce a získání nejméně 30% spolufinancování z místních zdrojů (obec, podnikatelé, odborné práce či materiál). Výše grantu a doba trvání projektu: v rámci programu budou uděleny 3 granty ve výši 333 000 Kč. Nutnou podmínkou je, aby žadatel z jiných zdrojů pokryl 30 % výše žádaného grantu, tedy minimálně 99 900 Kč. Celkový rozpočet projektu bude tedy nejméně 432 900 Kč. Trvání realizace projektu je nejdéle 12 měsíců (červenec 05 – červen 06). Projektový záměr je nutno odevzdat nejpozději do pátku 11. března 2005 a to poštou či osobně na adresu: Lenka Bergmanová, Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha. Na obálce prosím uveďte „3x 333 tisíc pro aktivní život obce“. Další info na www.nadacevia.cz (pablo)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]