10/2005

Challenge 21

Vydáno dne 05. 10. 2005 (1990 přečtení)
Jako potvrzení Pařížské báze, přijaté v roce 1855, která nadále zůstává základním vyjádřením poslání Ymky, prohlašujeme na prahu třetího milénia, že Ymka je celosvětové, křesťanské, dobrovolnické hnutí pro ženy a muže se zvláštním důrazem na opravdové zapojení mladých lidí a že si dala jako cíl sdílet křesťanský ideál budování lidského společenství, ve kterém vládne spravedlnost a láska, pokoj a smíření, aby tak celé stvoření mělo plnost života. Každý člen Ymky je proto povolán, aby se otevřel konkrétním výzvám a podle vlastní situace určil priority. Mezi tyto výzvy, které jsou rozvinutím Kampalských principů z roku 1973, patří:

1. Sdílet dobrou zprávu o Ježíši Kristu a usilovat o duchovní, intelektuální a fyzické blaho jednotlivce a celost společenství. 2. Umožňovat všem, zejména mladým lidem a ženám, aby přijali více odpovědnosti a úkol vedení na všech úrovních, a pracovali pro spravedlivější společnost. 3. Hájit a prosazovat práva žen a obhajovat práva dětí. 4. Podporovat dialog a partnerství mezi lidmi různé víry a různých ideologií a uznávat kulturní identitu lidí a podporovat kulturní obnovu. 5. Zavázat se pracovat v solidaritě s chudými, odcizenými a vykořeněnými lidmi a utiskovanými rasovými, náboženskými a etnickými menšinami. 6. Být prostředníkem a usmiřovatelem v konfliktních situacích a pracovat pro významnou spoluúčast a podporu lidí na jejich sebeurčení. 7. Bránit Boží stvoření proti všem ničivým silám a zachovat a ochránit zdroje země pro příští generace. Pro naplnění těchto výzev bude Ymka používat takové způsoby spolupráce na všech úrovních, které budou posilovat soběstačnost a sebeurčení. Přijato na 14. Valném shromáždění YMCA, Frechen 1998 Přeložil Michal Šourek ______________________________________ Dovolím si jen malý komentář. Sedm bodů, které formuluje Challenge 21 je rozvedením, či interpretací toho, co již implicitně obsahuje Pařížská báze z roku 1855 – základní vyjádření poslání YMCA: „Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o rozšíření jeho království mezi mladými muži.“ Pro nové tisíciletí však bylo přijato zmíněných sedm bodů, které mají být konkrétními výzvami pro každého člena YMCA, aby je ve svém životě prakticky a konkrétně naplňoval. Ale nejen jako jednotlivec, ale tak jako celé společenství YMCA, neboť právě takto spojeni stejnou myšlenkou, můžeme dokázat mnohem více. Můžeme být těmi, kteří vytvářejí programy, zvou další lidi a skupiny lidí k této práci, a tak postupně proměňují přístup lidí ke svému životu a dění kolem sebe. Hlavní téma tohoto čísla je věnováno podrobnějšímu zamyšlení se nad úkolem, který je před nás kladen v bodě 7. Je to životně (či smrtelně) důležitý bod, ale pro věřícího člověka by měl být přirozenou samozřejmostí. „Bránit Boží stvoření proti všem ničivým silám a zachovat a ochránit zdroje země pro příští generace.“ Můžete zde najít jak inspiraci biblickou, tak praktickou ze zkušeností některých YMCA u nás, ale také ze zahraničí. Nechte se tedy vyzvat i vy a pokuste se najít konkrétní způsob, jak toto pravidlo přenést do svého života . J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]