11/2005

Poslání YMCA

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2170 přečtení)
V následujícím textu se autor pokouší vystihnout poslání YMCA, jak jej vnímají její členové v dnešní době. Je výsledkem diskuzí v rámci pracovní skupiny, která se tímto úkolem zabývala v průběhu roku 2005 a byl prvotním předpokladem pro přípravu Strategického plánu YMCA, jenž bude realizován v příštích 5 letech. Jak tedy vidí YMCA své poslání dnes?

KŘESŤANSKÉ MISIJNÍ HNUTÍ YMCA vznikla z živé potřeby mladých křesťanů naplňovat základní poslání a smysl existence každého živého křesťana, který je zakotven ve slovech Evangelia: Matouš 28,17-20: Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Pokud beru svoji víru jako křesťan vážně, musím brát vážně i toto poslání. Ti mladíci v roce 1844 vedle živé víry měli i požehnaný nápad, že Evangelium Ježíše Krista se nemusí zvěstovat jen v kostelech a modlitebních shromážděních nebo při evangelizacích, ale také při hře, zábavě, vzdělávání i službě a pomoci druhým. Chtěli vytvořit nástroj křesťanské misie, který by přinesl Evangelium, radostnou zvěst o spáse v Ježíši Kristu, i tam, kde byly jinak dveře, srdce i uši pro církev zavřené. To se jim, s pomocí Boží, povedlo dokonale. Pokud na tomto základním směřování cokoli změníme, pokud z naší víry budeme chtít vytlačit Evangelium Ježíše Krista, který zemřel na kříži za naše hříchy a vstal třetího dne z mrtvých, přestaneme být YMCA. YMCA skutečně vznikla na probuzeneckých základech a na nich doposud také stojí. Bez tohoto ducha, základů a směřování není YMCA Ymkou a ztratila by svou živost i přitažlivost. Tato deklarace mise vlastně zcela „fundamentalisticky“ navazuje na celou dlouhou historii a tradici světového společenství YMCA. Staví na základech, na nichž YMCA vyrostla a díky nimž je i v celosvětovém měřítku tak úspěšná. Činnosti, aktivity i společenství YMCA směřují k naplnění prvotního poslání. Pokud by tomu tak nebylo, není YMCA Ymkou. Prvotním posláním YMCA byla a je misie, tedy získávání lidí pro Krista. Pokud toto poslání nenaplňujme především, pak jsme mimo cestu, kterou jde YMCA už 161 let. Tato cesta mnoho lidí na mnoha místech ve světě přivedla ke Kristu a mnoho lidí vedla k tomu, že změnili svůj názor na křesťany a křesťanství. Jsme, ať se nám to líbí nebo, obrazem Božím pro lidi, kteří s námi a naší prací setkávají a budou setkávat. PŘÍLEŽITOST Zvěst Evangelia je jedinečnou příležitostí pro každého člověka. Je příležitostí získat skutečnou, reálnou svobodu, smysl života a světlo pro nejbližší kroky po cestě života. Každý, kdo tuto zvěst přijal a stal se Ježíšovým učedníkem, doslova Jeho člověkem (Ježíšův člověk = kristovec = křesťan), může svobodně a s radostí dávat prostor k růstu a příležitost se uplatnit i druhému člověku. A to bez závisti, mindráků a obav. Jan 14,5.6: Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ pro osobní růst s vzdělávání pro každého, kdo se chce aktivně zapojit do její práce a služby. Jan 6,37: Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Nemůžeme se chovat jinak, než náš Pán. Každý, kdo k němu přišel, měl možnost s ním chodit, poslouchat Jeho slova, vzdělávat, sloužit, pomáhat a růst ve víře i dobrých schopnostech. Pro Ježíše nebyl dopředu nikdo beznadějný případ. A tento postoj musí platit i pro nás. Nikoho nesmíme předem vyloučit a lámat nad ním hůl, i kdyby to už udělali všichni kolem nás. YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ poznat svoji cenu a najít sebe sama v kontaktech a spolupráci s lidmi různých názorů a životní orientace. Kdo přijal zvěst Evangelia, kdo přijal Pána Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, ví, jak nesmírnou cenu má jeho život. Cenou za život každého z nás byl život Božího Syna. Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Především k poznání této ceny vlastního života by měli mít všichni, kdo se setkají s prací YMCA, příležitost. A to jde jen v kontaktu s živými křesťany. Pestrost společenství YMCA je ovšem také nesmírně nutná a cenná. Rozšiřuje totiž obzor a činí jeho členy svobodnějšími a méně manipulovatelnými. Navíc učí pravé pokoře i pravé toleranci. Pravá pokora znamená především uznání své úplné závislosti na našem Pánu Ježíši Kristu. Ta vede k tomu, že křesťany jiných vyznání i typů zbožnosti považuji ne za své konkurenty, ale sestry a bratry v Kristu a své spolupracovníky na díle misie. Pravá pokora a tolerance vede i k tomu, že lidi vyznávající jiné víry a náboženství, jiné životní orientace filozofie, mohu s láskou a úctou přijímat jako milované děti Boží, za něž dal svůj život náš Pán Ježíš Kristus. Mohu se s nimi setkávat, pracovat, sloužit, bavit se, diskutovat a při tom jim vydávat svědectví. Cenu i pevnost svého životního přesvědčení a životní orientace si mohu ověřit a porovnat právě a především v takových setkáních a službě. YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ ověřit si a rozvinout svoje schopnosti v náročné práci a službě doma i v zahraničí. Sny, ambice, touha poznávat, touha sloužit a být užitečný, touha vést smysluplný život, touha po uznání i lásce, to vše jsou jedny za základních atributů, které dělají člověka člověkem. Hodně mladých i starších lidí strádá velice tím, že tyto atributy lidství nemohou plně nebo vůbec rozvinout, protože k tomu nemají ve svém prostředí možnost a třeba ani dost odvahy a sil. Velkou překážkou bývají konvence dané komunity, předsudky, závist i společenské předurčení dané původem. YMCA ve světě i u nás byla a je jedinečným prostorem k tomu, aby zde jakýkoli člověk, který o to stojí, našel skutečně motivující úkoly společně s prostředím přátel, bratří a sester v Kristu, kteří jsou mu schopni pomoci a podepřít ho v problémech, povzbudit ho a poskytnout mu zpětnou vazbu. Tím, že YMCA je mezinárodní společenství a její služba zasahuje skutečně do všech společenských vrstev, otevírá lidem prostor k překonání daností spojených s jejich původem, sociálním postavením atd. Pán Ježíš před své učedníky kladl velmi nesnadné úkoly. Už samo šíření Evangelia bylo a mnohdy stále je skutečně velmi náročným a rizikovým úkolem, stejně jako další služba, ke které nás naše víra vede. YMCA proto poskytuje nepřeberně možností, jak se do služby zapojit. OTEVŘENÝ PROSTOR YMCA má jednu nesmírnou výhodu. Není žádným způsobem vázána nějakou metodou práce. Je vázána jen svým posláním. To je prvním ze zdrojů její otevřenosti. Druhým zdrojem otevřenosti je sebevědomí, které křesťanovi dává víra. Je-li člověk pevně zakotven ve své víře, má-li pro svůj život pevný základ, tedy fundament, pak se nemusí bát konfrontace s jinými názory, vírou, zbožností atd. Třetím zdrojem otevřenosti je nesmírná pestrost světové i národního společenství YMCA, která, když se s ní lidé setkají, umožňuje poznávat pestrost lidské společnosti a zbavit se strachu z neznámého tím, že ho poznám za podmínek pro mě přátelských. YMCA je OTEVŘENÝM A NEUTRÁLNÍM PROSTOREM pro setkávání, diskuzi a spolupráci lidí různého filozofické, náboženského a politického přesvědčení. OTEVŘENOST v tomto bodě znamená, že: - Nikdo, kdo s námi sdílí všeobecně kladně přijímané hodnoty, jako touhu po spravedlnosti, svobodě a řešení palčivých problémů našeho světa, není předem vyloučen z toho, abychom s ním diskutovali a spolupracovali na projektech, které vybrané problémy řeší. - Jsme schopni poskytnout prostor k diskuzi mezi křesťany a doslova kýmkoli, kdo o tuto diskuzi bude stát. Je to nutné proto, abychom mohli misijně dosáhnout do prostředí, kam bychom se jinak nedostali. - Schopnost přiblížit se komukoli ve smyslu citovaných slov apoštola Pavla. OTEVŘENOST rozhodně neznamená: - Vzdát se křesťanství a misijního poslání jen proto, abychom získali oblibu určitého člověka nebo skupiny lidí. - Slevit z hlavního zaměření YMCA – totiž nést Kristovo Evangelium všem lidem v našem dosahu. NEUTRALITA v tomto bodě znamená, že a priori nepreferujeme ani nevylučujeme nikoho z mimokřesťanských filosofií, náboženství a životních orientací z rozhovoru a diskuzí. NEUTRALITA v tomto bodě neznamená, že kdokoli bude mít neomezenou volnost a svobodu k prezentaci svého přesvědčení, filosofie, náboženství nebo životní orientaci. Pravidla, rozsah a formu v každém případě vždy určujeme my. YMCA je OTEVŘENÝM A NEUTRÁLNÍM PROSTOREM pro setkávání, diskuzi a spolupráci lidí z různých národů, kultur i sociálních skupin. Tato forma otevřenosti, která pramení právě z jejího poslání, totiž nést evangelium Ježíše Krista doslova do všech koutů světa a všem národům. Ve světě je YMCA často jediným místem, kde se spolu setkávají lidé, kteří by se jinak nikdy v pokoji setkat nemohli, ať už kvůli nepřátelství, sociálnímu, náboženskému nebo jinému rozdělení. OTEVŘENOST zde znamená, že: - Programy a aktivity YMCA jsou koncipovány tak, aby zejména v problematickém a konfliktním prostředí umožňovaly snadný přístup lidem jak ze znevýhodněných, tak majoritních sociálních, národnostních, jazykových či jiných skupin. - Aktivity a programy současně umožňují vzájemné setkávání a poznávání v bezpečném prostředí, kde všichni příchozí cítí, že jsou přijímáni s láskou a úctou a kde je jim s respektem a úctou nasloucháno. NEUTRALITA zde znamená, že: - Programy a aktivity svou koncepcí vylučují apriorní upřednostňování jakékoli skupiny lidí před jinou, jakéhokoli člověka před jiným na základě jeho původu a postavení. - Programy YMCA a její aktivity se vždy řídí především a výhradně vlastním posláním a ne politickou, církevní či sociální objednávkou jakékoli skupiny vně YMCA. YMCA je OTEVŘENÝM PROSTOREM pro realizaci dobrých nápadů. Činnost a existence YMCA není vázána určitou formou práce. Veškerá činnost a práce YMCA je vázána pouze tím, aby YMCA naplňovala své poslání v našem světě. YMCA proto dává prostor všem dobrým, i třeba zcela nekonvenčním nápadům, které by mohly přispět k naplnění poslání a cílů YMCA. V YMCA by žádný nápad na rozšíření činnosti nebo směřující ke změně ve stávajících programech neměl být bez přezkoumání a posouzení předem odmítnut. YMCA je OTEVŘENÝM PROSTOREM pro seberealizaci v nejrůznějších činnostech. YMCA chce vytvářet prostředí, kde každý člověk, který souhlasí s cíli a posláním YMCA, najde prostor pro rozvíjení svých schopností, dovedností i vědomostí. YMCA chce vytvářet prostředí, kde každý člen YMCA, který chce v YMCA sloužit, může najít svoje uznávané a smysluplné uplatnění i trpělivé a láskyplné vedení. STAVITEL MOSTŮ Zvěstování evangelia Pána Ježíše Krista přivádělo vždy lidi do společenství, jehož členy byli ve všech dobách a na všech místech lidé, kteří by se jinak spolu možná nikdy ani nepotkali. Tam, kde našlo evangelium úrodnou půdu a vnímavé posluchače, tam platilo vždy: Galatským 3,28.29: Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Je-li YMCA společenstvím, v jehož jádře stojí ti, kteří poslouchají a následují Pána Ježíše Krista, pak je YMCA také společenstvím, ve kterém zvěstuje Evangelium a které s vědomím, že Bůh nikomu nestraní a spásu v Pánu Ježíši Kristu nabízí skutečně všem lidem, může s láskou, otevřeností, úctou a porozuměním přistupovat ke každému člověku, který přijde. Tichost a trpělivost v práci, touha po spravedlnosti mezi lidmi, milosrdenství prokazované praktickou každodenní službou a nasazením, čistota a otevřenost úmyslů a snaha o pokoj a porozumění mezi lidmi jsou jedním z velice účinných způsobů, jak nést Evangelium lidem. Přijetí, úcta a láska otevírají vždy cestu k tomu, aby se lidé i z nepřátelských skupiny setkávali v pokoji tak, aby se mohli v pokoji poznávat, vzájemně přijímat a obohacovat. Přímo to vede i k tomu, že YMCA se po celém světě a též v naší společnosti snaží BUDOVAT MOSTY pro vzájemné poznání, porozumění a spolupráci mezi: Většinovou společností a menšinami Ve svých programech a aktivitách umožňuje setkávání a vzájemné poznávání lidí z majoritní společnosti a lidí patřících k minoritním skupinám. Setkávání a vzájemné poznávání v prostoru, kde jsou všichni s láskou a úctou stejně přijímáni, je nejlepší prevencí vzájemného strachu a nenávisti. Vhodné programy a možnost vlastní prezentace umožňují vzájemné obohacení a ocenění pestrosti, kterou do společnosti přítomnost minorit přináší. Většinovou společností a křesťanstvím Ve velké většině je YMCA krásným příkladem toho, že křesťané různých vyznání mohou v jednotě a lásce spolupracovat ve prospěch celé společnosti. Služba, programy a aktivity YMCA otevřené nejširší veřejnosti přivádějí lidi do styku s křesťany a křesťanstvím v podobě pro lidi nečekané a přitažlivé. To umožňuje zejména v naší společnosti nabourat zažité myšlenkové stereotypy týkající se křesťanství. Mezi křesťanskými církvemi YMCA je na celém světě společenstvím praktické spolupráce křesťanů bez rozdílu církevní příslušnosti, a to společenstvím budovaným zdola. Je hnutím, kde se při práci, službě a zábavě, při diskuzích a vzdělávání potkávají křesťané prakticky ze všech křesťanských církví a denominací. YMCA svým uspořádáním i posláním umožňuje každému zůstat zakotven ve svém církevním společenství a přitom poznávat jiné křesťany. Každý má možnost obohatit společenství YMCA a každý má možnost sám svoji víru a zbožnost obohatit poznáním křesťanů z jiných církví a společenství. YMCA je ze své podstaty ideálním místem ke svobodnému setkávání, poznávání a diskuzím mezi křesťany, neboť nepatří k žádné církvi a ani žádné církvi nepodléhá. Mezi znepřátelenými skupinami a národy Pán Ježíš povolával své učedníky ze všech národů a společenských vrstev. Jasně ukázal, že v Jeho očích už není z pohledu povolání ke službě rozdílu mezi národy, kolaboranty a vlastenci, otroky a svobodnými. YMCA chce i v tomto případě následovat Pána Ježíše a a priori nestranit v konfliktech žádné skupině nebo národu. YMCA chce být „aktivně neutrální“, to znamená, že do svých programů a aktivit zvát všechny, bez rozdílu příslušnosti k jednotlivým stranám konfliktu. Z pomoci YMCA není předem vyloučen nikdo, kdo bude pomoc a oporu potřebovat. YMCA chce praktickou službou, modlitbami i zvěstováním evangelia i v konfliktních oblastech sloužit hledání cest k smíru, odpuštění a vzájemnému poznání a důvěře. Mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími Cílem YMCA je nést evangelium Pána Ježíše Krista skutečně do všech koutů světa. Proto se snaží dialogem a vzájemným poznáváním i podílem na společné službě potřebným otevřít cestu evangeliu i do jinak uzavřených komunit vyznávajících jiná náboženství. Snaha vést dialog s lidmi vyznávající jiná náboženství má za cíl poznání jejich východisek a nalezení takových styčných bodů, na nichž by bylo možné zvěstování evangelia začít a podat svědectví slovem i skutkem. Otevřenost dialogu neznamená otevřenost k přejímání východisek či praktik nekřesťanských náboženství do YMCA ani jejich volnou a nekontrolovanou prezentaci v rámci YMCA. Mezi generacemi YMCA chce poskytovat ve svých programech a aktivitách prostor k setkávání mezi generacemi. Chce poskytovat prostor k předávání zkušeností, svědectví, tradic i hodnotových žebříčků mezi generacemi. Společnými programy a aktivitami chce pomáhat vytváření a upevňování vztahů úcty, lásky a vzájemného pochopení mezi rodiči a dětmi. NEZÁVISLÉ HNUTÍ YMCA není církev. Je nástrojem křesťanské misie. V církevní i politické rovině je její zásadou aktivní neutralita. V praxi to znamená, že: - YMCA si samostatně a aktivně vyhledává a vybírá partnery pro uskutečňování svých cílů a naplnění svého poslání jak mezi křesťanskými církvemi, tak mezi politiky, úředníky, institucemi a organizacemi. - YMCA si samostatně a aktivně vyhledává programy a aktivity, které chce podpořit a ke kterým se chce připojit. - Program YMCA a jeho tvorba je přísně vnitřní záležitostí YMCA. Je vytvářen a uskutečňován jejími členy. - YMCA se aktivně brání tomu, aby její cíle, řízení a směřování byly ovlivňovány partikulárními zájmy jakékoli církve, denominace, politické strany nebo hnutí. - YMCA aktivně podporuje rozvoj svobody demokracie ve společnosti, a v případě ohrožení je bude aktivně bránit. V tom spolupracuje v případě potřeby s jinými organizacemi i politickými stranami a hnutími. PARTNER Při společné službě lidem a nápravě křivd, problémů a neduhů společnosti, při odstraňování nenávisti, nedůvěry, xenofobie a nevzdělanosti chce být YMCA partnerem pro: - všechny křesťanské církve a denominace - všechny neziskové organizace zaměřené celkově nebo v dílčích oblastech stejným způsobem - orgány státní správy na všech úrovních - všechny jednotlivce i skupiny, jejichž cíle odpovídají zaměření a poslání YMCA Pevné zakotvení ve víře a jasné poslání, které má YMCA v tomto světě, nám dovoluje být plnohodnotným partnerem všem, kteří o to stojí a jejichž projekty, činnost a iniciativy zapadají do naplňování našeho poslání. SŮL A SVĚTLO SPOLEČNOSTI Matouš 5,13-16: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Být zdánlivě dvěma z nejobyčejnějších věcí na světě – solí a světlem – to požaduje po svých učednících Pán Ježíš. Jenomže bez těchto věcí není možný lidský život a ani v podstatě život na této planetě. Ježíšovu výzvu chápeme tak, že nemáme být exkluzivním klubem, ale něčím, co už svou pouhou každodenní existencí a prací slouží denně lidem k udržení a zlepšení života – stejně jako světlo a sůl. Chceme být SOLÍ, která brání rozkladu společnosti. Sůl je mimo jiné i silný konzervační prostředek. Proto i my máme být zdravě „konzervativními“ a stát ve své službě a práci proti silám, které působí rozklad společnosti, konflikty, sociální nerovnost, která vyřazuje lidi ze společnosti, proti nespravedlnosti, xenofobii, a také proti ztrátě životní orientace a smyslu života a proti relativizaci dobra a zla a morálky vůbec. Tím že se držíme Božích zákonů a nařízení i tím, že vyznáváme životem i skutky Pána Ježíše jako svého Pána Spasitele, stáváme se téměř automaticky silou „konzervativní“, tj. bránící a zachovávající hodnoty, na nichž vyrostla naše euroatlantická civilizace... Chceme být SOLÍ, která vnáší do společnosti chuť prostřednictvím pestrosti nabídky aktivit, radosti ze společenství, nových nápadů. 1 Korintským 9,19-22: Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Chceme být příkladem, že život lze žít svobodně, zajímavě a nezávisle na většinové kultuře, konzumu a pasivitě. Pokud je pánem našich životů Pán Ježíš, už nemáme jiných pánů. Můžeme svobodně a tvořivě přicházet do našeho okolí, do všech prostředí, včetně církví, do všech společenských vrstev způsobem, kterému budou lidé, kteří k nim patří, rozumět. Zároveň všude, kam přijdeme, můžeme přinášet nové nápady, nové chuti a barvy. Můžeme nabízet možnosti, jak se zapojit do služby, aktivní tvořivé práce a zábavy. Můžeme být živoucím svědectvím toho, že pestrost a odlišnost nejsou nebezpečné, ale obohacují život každého člověka. Chceme být SOLÍ, která pálí v otevřených ranách společnosti a nedovolí na ně zapomenout. Chceme sloužit a pomáhat systematicky a vytrvale i těm lidem nebo skupinám lidí, jejichž problémy, sociální postavení i životní podmínky stojí na okraji zájmu nebo mimo zájem většinové společnosti. Chceme se snažit v rámci našich možností upoutávat pozornost většinové společnosti i mocných tohoto světa na tyto lidi, skupiny lidí a jejich problémy a tím aktivně napomáhat jejich řešení. Chceme být těmi, kteří se aktivně vyjadřují k vážným neřešeným problémům naší společnosti, zejména těm, se kterými se při naší službě setkáme. Chceme nejen kritizovat a připomínat na všech úrovních, ale také sami aktivně ve spolupráci s dalšími hledat jejich řešení. Chceme být SVĚTLEM, které není možné přehlédnout. Chceme, aby naše svědectví bylo ve společnosti nepřehlédnutelné, aby naše služba, práce, vzdělání i zábava doslova ve společnosti „svítily“ a vyčnívaly vysoko nad průměr. Nad průměr by měly vysoko vyčnívat i životy, služba a svědectví jednotlivých činných členů, profesionálů a dobrovolníků YMCA. Neboť ti, spolu s ostatními členy, tvoří YMCA. Chceme být SVĚTLEM, které svítí na cestu lidem k svobodnému a plnému životu. Pokud se budeme pevně držet svých základů a naplňovat základní poslání YMCA, zakotvené v Pařížské bázi, posloužíme tím lidem v našem okolí nejlépe. Poskytneme jim orientaci směrem, který vede k životu a svobodě sahající přes hranice tohoto světa. Můžeme jim posvítit na cestu k Pánu Ježíši. To je naše hlavní poslání, i když při jeho důsledném naplňování můžeme být označováni za fundamentalisty. Chceme být SVĚTLEM, které svítí do temných zákoutí společenských problémů a obrací na ně pozornost. Je to vlastně totéž, co v případě soli, která pálí v ranách. Chceme být těmi, kteří budou znovu a znovu připomínat i ty vážné problémy a zlořády, které stojí na okraji zájmu nebo mimo zájem většinové společnost, médií i úřadů a politiků. Zároveň chceme a musíme být těmi, kteří hledají a nabízejí účinná a reálná řešení a sami jdou příkladem v nasazení a službě. Chceme být SVĚTLEM, které zahání nedůvěru, nepochopení, obavy a nepřátelství. Bude-li základem našeho společenství, jeho pravým fundamentem, Pán Ježíš Kristus, pak pro naše společenství budou platit i následující slova: Koloským 3,11-13: Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus. Pokud každý z nás, našich činných členů a dobrovolníků poslechne a naplní následující slova: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy...“, potom celá YMCA bude moci přivádět do jednoho společenství i lidi z skupin, které odděluje vzájemná nedůvěra, strach a nenávist. Vzájemné poznání a otevřenost jsou totiž nejlepším světlem, které rozhání temnotu, která doposud odděluje mnohé skupiny lidí od sebe. Osobní zkušenost, vzdělávání, osvěta i osobní služba, pomoc a nasazení jsou zde nejlepšími nástroji. Láďa Zvolánek

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]