11/2005

Poslání a místo YMCA ve světě

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2486 přečtení)
Nikdo z nás není na světě jen tak náhodou. Bůh stál u našeho početí, hleděl na naše dětství a dospívání. Bdí nad každým naším krokem, má pro nás vytyčenou cestu, uložil nám poslání. Doufá, že se svého úkolu zhostíme a dospějeme k němu do nebeského království. To samé se dá říct i o lidských společenstvích jakým je YMCA. Boží inspiraci prožívají ymkaři po celém světě už přes 150 let trvání naší organizace. Vnímání Božího slova a poslání však zřídkakdy bývá jednotné. Jak je tedy poslání ymkařské práce viděno ve světě? Kam se řadí práce ymky v příslušných společnostech a zemích? Jakou vizi a cíl mají místní sdružení na naší planetě?

Otázky, které si klade toto číslo Proteinu a které byly položeny v úvodu tohoto článku, jdou po podstatě práce a existence ymky. Poslání organizace určuje její fungování, její členstvo, její rozsah působnosti. Poslání je naprosto zásadní jak z pohledu ymkařů, tak jejich okolí – ostatní společnosti. Poslání vymezuje kým jsme, co děláme a proč to děláme, proč vlastně jsme spolu. Poslání je tmel, jádro fungování společenství. Zároveň naše poslání nás určuje a identifikuje pro zbytek společnosti, která se snaží přijít na to, kdo jsme. Poslání bývá společenstvím určitým způsobem zfomulováno, takříkajíc jak pro vnitřní, tak pro vnější účely. Může to být heslo, věta. Bývá to odstavec i celá kniha. Jak se ale k poslání dopracovat? Společenství potřebuje vizi, přesvědčení, které jím bude prostupovat a které umožní, aby se dopracovalo k misi. Jak řekl ve svém proslovu v roce 1992 Generální sekretář EAY Dölf Weder: „Poslání bez předchozí vize je mrtvé a sterilní, je to požadavek bez motivace. Můžeme mít tolik poslání, kolik chceme, pokud za nimi nebude vize, tak nebudou mít žádný praktický užitek.“ Stejně tak důležité je zároveň si určit, kam chceme ve svém snažení dojít, co je naším cílem. Zhmotněním těchto myšlenek bývá „vize“, cíl. A nakonec je potřeba se rozhodnout jakou cestou jít a jakými prostředky se bude společenství snažit působit. Inu zformuluje se tedy program, určitý koncepční nástin, jak dostát svému poslání a dosáhnout vize. Jak tedy YMCA vnímá svou roli na tomto světě, můžeme vyčíst prostřednictvím triptychu poslání - vize - program. Podobnost s naším ymkařským trojúhelníkem není, zdá se mi, zcela náhodná. Mnoho skupin ale něco společného Určitě by nešlo v rozsahu této rubriky vyjmenovat veškeré specificity jednotlivých hnutí – byť národních. Rozmanitost a odlišnosti místních sdružení jsou zcela určitě jedním z klíčových atributů ymky. Pro pochopení, čím vlastně YMCA je, bude ale v první řadě důležité pochopit, co mají ymky společného. Co se objevuje (takřka) ve všech posláních, vizích a programech. Celoymkařské základní texty jako je Pařížská báze, Kampalské principy či Výzva 21 určité minimální penzum víceméně závazně určují: křesťanský duch, ekumeničnost, otevřenost všem, dobrovolnictví, rovnost, demokratičnost, snaha o rozvoj těla, mysli i ducha, o celistvý přístup k jednotlivci i ke společenství. Výzva 21 stanovuje určité směry, kterými by se ymky měly vydávat, ale jasně v preambuli připomíná, že priority, metody a úsilí, které bude tomu kterému směru věnováno závisí plně na místních sdruženích. Významná míra nezávislosti a svobody místních sdružení je naprosto zásadní pro celosvětové sdružení YMCA. Pak jsou však „nekodifikované“ principy a myšlenky, které se objevují tak jako tak. Je naprosto strhující a zásadní si uvědomit jejich existenci přímo v srdci ymkařského působení – všude na světě. Služba bližnímu a okolí Jedna z věcí, která vyznívá jasně z každého vyjádření poslání sdružení YMCA, je služba. Od norského polárního kruhu po novozélandské pláže se YMCA hlásí ke službě. Služba bližnímu, služba čtvrti, obci, zemi, světu. Služba společnosti i společenství. Služba je nádherné slovo plné pokory, radosti, solidarity. YMCA tedy není nikde na světě jenom jakási agentura volného času pro lidi všeho věku, kde si dobrovolníci odkroutí to své, kde placené vedení odpracuje svých 40 hod. týdně a padla. YMCA to je služba, to je vložení celého svého srdce, ducha a síly ve víře a přesvědčení potřebnosti poskytovaného. Služba, to je láska, služba to je oddanost. Služba, to je prostě v naší ymkařské krvi – na to bychom neměli nikdy zapomínat. Dávání příležitostí mládeži Co odlišuje ymku od ostatních organizací pracujících s mládeží? Čím je YMCA výjimečná a čím se dá vysvětlit, že je to největší sdružení na světě svého druhu? Tím, že od prvních dnů existence ymky se mládeži dávala příležitost chopit se díla, vyjádřit se, vzít zodpovědnost a realizovat se. V roce 1855 byl věkový průměr delegátů zakládajících Světovou alianci YMCA 23 let. Mladí, více či méně zkušení lidé se rozhodli vytvořit něco nového. Založili organizaci, která jim umožňovala napříč hranicemi sdílet své přesvědčení a sloužit svým bližním – mladým. Jakou museli mít vizi, jak silné museli tehdy cítit poslání pro takovýto mezinárodní projekt? (Připomínám, že tehdy neexistovalo Německo, Itálie, o ČR a SR nemluvě). Byli to mladí lidé, což jim nezabránilo činit. Dodnes je YMCA organizací mladých lidí pro mladé lidi. Není to servisní agentura starající se o mladé. Je to struktura, která dá možnost mladým si uvědomit, že mohou mnoho věcí dokázat – a pomůže jim je realizovat. Důsledky jsou jasné: tím, že mládí (spolu)určuje směřování organizace, ta zůstává věčně mladá a moderní, v souladu s dobou. Zaměřuje se na to, co dnes zajímá mladé, a ne na to, co dnešní dospělí (dřívější mladí), považují za důležité pro dnešní mládež. Péče o rozvoj jednotlivců i společenství YMCA nikde na světě není jenom kroužek či klub pro zaplnění škatulek v rozvrhu dětí, dospělých a seniorů. YMCA je sdružení, které prahne po rozvoji svých členů a společenství, ve kterých působí. YMCA cítí poslání být rádcem a pomocníkem všech v uvědomování si svých silných a slabých stránek. Chce a je tu proto, aby její členové i účastníci jejích programů objevovali stále nové schopnosti a využívali je ve prospěch svůj i prospěch obecné společnosti. Tyto pojmy a slova se mohou zdát jako neustálé úmorné opakování určitých přespříliš abstraktních pojmů. Při bližším prozkoumání však vychází najevo neuvěřitelná moudrost a platnost těchto „věčných“ ymkařských témat. YMCA je vskutku tímto definována. Protože tyto cíle jsou v nás ymkařích, je jen třeba je nezakrývat a netlumit. Každý má své priority Mezi jednotlivými sdruženími YMCA jsou samozřejmě rozdíly. Zcela v duchu Výzvy 21 se různá sdružení přednostně soustředí na otázky a oblasti, které se jim zdají v dané společnosti nejpotřebnější. (Rozuměj, kde je nejvíce potřeba sloužit.) Cíle národního sdružení Nový Zéland jasně dávají do popředí komunitu - společenství, pro které a v rámci kterého působí. Snaží se o přenášení křesťanských hodnot do každodenního života, o uznání každého jednotlivce. Snaží se budovat společenství, jehož členové budou o sebe navzájem dbát a hledat společně spravedlnost, svobodu a mír. Sociální a společenská zodpovědnost za spravedlnost ve společnosti je jedním z pilířů činnosti ymky na tomto ostrovním státu. Program zase klade důraz na účelnost, efektivitu, finanční vyváženost a samostatnost jednotlivých sdružení. Dbá se také na kvalitu nabízených programů. Modernost a sladěnost s očekáváním 21. století jsou klíčové. Dublinská YMCA si klade za cíl připomínat a rozvíjet důstojnost Bohem danou každému člověku. Snaží se umožnit každému bez rozdílu uceleně se rozvíjet. Způsoby, jakými tento cíl uplatňovat, je mnoho: péče o děti, kondiční cvičení a sportovní kluby, programy podporující zaměstnanost. V roce 2000 rozjela projekt za 14 milionů eur zaměřený na mladé lidi, kterým hrozí bezdomovectví. 55 garsonek, poradenská služba a personální servis umožní od letošního roku nastartovat profesní život i méně šťastným mladým lidem. Jižní Afrika je země, která za poslední desítky let prošla velkou řadou změn. YMCA se snaží být partnerem a aktivní silou těchto proměn. V zemi s deseti oficiálními jazyky se YMCA snaží o ochranu odstrkovaných (být hlasem němých). Významnou roli hraje úsilí o ochranu životního prostředí a Božího stvoření. YMCA se jasně zasazuje o ochranu lidských práv, bojuje proti ekonomické, sociální, kulturní či politické nespravedlnosti. Rovnost a právo na osobní rozvoj je jedním z vyznávaných principů. YMCA v USA má jednoduchý a přitom mocný slogan: „Vytváříme odolné děti, odolné rodiny, odolná společenství.“ (Strong children, strong families, strong communities). Prací s lidmi, kteří se zajímají o druhé, kteří jsou schopni a ochotni se ujmout zodpovědnosti, americká YMCA dnes a denně zlepšuje životy druhých. YMCA je křesťanská organizace – ne organizace křesťanů. Charita a sociální pomoc jsou důležitou součástí identity severoamerické ymky: peníze nesmějí být překážkou, příjem není rozhodující. YMCA si klade za cíl umožňovat a zároveň vyžadovat zodpovědnost a nezávislost místních poboček. Každé sdružení je nezávislé, neziskové, povinné platit národnímu sdružení, na místní úrovni rozhoduje samostatně o programech, náplni, atd. YMCA se vybuduje jenom ve společenstvích, která vyslovují potřebu pro určitou aktivitu/zařízení, skrze místně vybraný kapitál a převážně místními dobrovolníky. YMCA je organizace otevřená a proto podporuje a oceňuje spolupráci s obcemi, základními školami, středními školami, firmami, rekreačními oblastmi, nemocnicemi, církvemi. Jižní Korea ještě před dvaceti lety žila pod tvrdým vojenským režimem. YMCA hrála historicky významnou roli ve vytváření oblastí působnosti občanské společnosti. Vize ymky je velmi aktivní, YMCA je silně viditelná na poli sociálních otázek, veřejného nepolitického života. Posilování angažovanosti občanů v různých oblastech věcí veřejných zůstalo jedním z poslání korejských organizací. YMCA v ohledu na princip otevřenosti spolupracuje s jinými nevládními organizacemi v hnutí za samosprávu, za politické změny, v ekologických programech, v ochraně spotřebitele. Ekonomické proměny konce 90. let ukázaly na potřebu sloužit nezaměstnaným, organizovat rekvalifikační kurzy, dodat psychologickou a materiální podporu všem, kdo ji z různých důvodů potřebují. V jihoamerickém Ekvádoru se YMCA cítí být volána na poli sociálních změn a rozvoje, obrany života a lidských práv. Místní organizace si kladou za cíl pracovat s chudými a pro chudé a všechny lidi, kteří se octli vytlačeni na okraj společnosti. Ve své práci se soustředí zejména na ty zranitelnější – mladé lidi a ženy. Ekvádorští ymkaři cítí, že jejich sdružení je povoláno k proměnám. Jde jim o lidský rozvoj na všech úrovních, pevně zakotvený v místním, komunitním rozvoji. Ekvádorská YMCA se snaží o společnost, kde se mladí zhostí zodpovědnosti jako vedoucí síly. YMCA Hirošima je nositelkou traumatizující válkou zasazené rány. Členové tohoto sdružení již po desetiletí cítí poslání snažit se o prosazování míru, o boj proti jadernému nebezpečí. Svou činností se zasazují o řešení konfliktních situací ve světě a o vzdělávání ke kultuře nenásilí. Ymky na celém světě cítí poslání ke službě. O jakou službu jde, jak jí vykonají, to už záleží na vizi, kterou sdílí, na programu, kterým se rozhodnou řídit. Jedinečnost ymky spočívá v prostoru, který dává mladým vyjádřit se a podílet se na organizování úsilí sdružení ve prospěch rozvoje jednotlivců i komunit. Proto YMCA na světě existuje, proto ji již přes 160 let Bůh inspiruje. Dominik Zunt http://domousov.bloguje.cz

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]