11/2005

Česko-německé fórum mládeže

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2347 přečtení)
– nadějná budoucnost poučená smutnou minulostí Do drážďanské vily nedaleko mostu Blaues Wunder (Modrý zázrak), který se klene přes široký tok Labe, se sjíždějí hloučky zdánlivě obyčejných mladých Čechů a Němců. Je slyšet češtinu i němčinu, jak by se ostatně na setkání příslušníků obou sousedních národů dalo očekávat. Háček je pouze v tom, že plynná čeština vychází z úst německých zástupců a perfektní německou výslovnost mají naopak „na svědomí“ čeští delegáti. Jazyková vzájemnost je ale pouhým zlomkem toho, co nabízí Česko-německé fórum mládeže.

Česko-německé fórum mládeže je dítětem zahraničněpolitických událostí, které ve druhé polovině devadesátých let znamenaly přelom v Česko-německých vztazích a vzájemné vypořádání se s minulostí, v níž každá z obou zemí nalézá ve vztahu k sousedskému státu temná místa. Politickým důsledkem této snahy byla Česko-německá deklarace, kterou v roce 1997 podepsali zástupci české a německé vlády a která znamenala formální tečku za křivdami, které si Československo a Německo učinily v minulosti. Otevřela nový pohled, směrem dopředu - do budoucnosti. Praktickým důsledkem této deklarace bylo zřízení Fondu budoucnosti, který má za úkol finančně podporovat projekty, které prohlubují a zkvalitňují česko-německé vztahy, například výměnami mládeže, přeshraniční spoluprací obcí, jazykovými kurzy, vzdělávacími semináři a mnoha dalšími způsoby. Kromě fondu vzniklo i Česko-německé diskusní fórum, které umožňuje zástupcům obou zemí, aby se setkávali a vyměňovali si názory nejen na otázky vzájemných vztahů, ale i na události v celé Evropě. V roce 2001 vzniklo také Fórum mládeže, které má rozvíjet zájem o česko-německé vztahy mezi mladými lidmi a podporovat projekty, které mládež vypracuje. Funkční období fóra je dvouleté, komise do něj vybírá dvacet zástupců z Česka a dvacet z Německa. Všichni členové pak ze svého středu zvolí dva mluvčí, českého a německého a dva jejich zástupce. Tito čtyři lidé tvoří s takzvanými koordinátory, kteří zajišťují organizační chod fóra, takzvaný „Orga-tým“. Ten je určitým motorem práce fóra během dvou let jeho činnosti. Za tu dobu se celé fórum sejde čtyřikrát, dvakrát v České republice a dvakrát v Německu. Mezi čtyřmi půlročními setkáními všech členů však probíhá činnost pracovních skupin, které vytvářejí konkrétní projekty, jimiž fórum může na konci svého funkčního období předvést, jak bylo pilné. Mezi realizované projekty patří například vydání knížky o možnostech studia v Německu pro české studenty, projekt zavádění dvojjazyčných nápisů do měst v česko-německém pohraničí či analýza učebnic dějepisu na českých a německých školách. Nové fórum, které bude fungovat od letošního podzimu do podzimu 2007, by na některé rozpracované projekty chtělo navázat. Kromě toho se chystá vytvořit cenu Česko-německého fóra mládeže, která by mohla být udělována osobnostem, především z řad mládeže, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj česko-německých vztahů. Koordinátoři fóra důsledně dbají na to, aby byly čeština i němčina rovnoměrně zastoupeny. Proto při jednáních mluví řečníci zpravidla ve svém mateřském jazyce, ačkoli často zvládají dobře obě řeči. Nezvyklé a příjemné je to především u německých zástupců, zhusta studentů bohemistiky v Německu i v České republice, kteří se musejí vyrovnat se složitou krásou naší řeči – a dlužno dodat, zvládají to obdivuhodně. Do Fóra mládeže posílají své zástupce různé organizace, například Lávka, Sojka, Česká biskupská konference či Mladí sociální demokraté. Autor článku v Drážďanech pobýval jako „bezpartijní“, ale při kuloárních jednáních a u rozhovorů nejen při snídani neustále mezi členy fóra propagoval organizaci YMCA. To ostatně nebyl žádný velký problém, vezmeme-li v úvahu, že YMCA resp. CVJM má v Německu 260 000 členů, a mladí lidé tam důvěrně znají Tensing jako jednu z ymkařských aktivit. Česká YMCA má k aktivitám Česko-německého fóra mládeže až nečekaně blízko, toliko několik pater. Přímo v pražském Paláci YMCA totiž sídlí Kancelář pro oběti nacismu fungující v rámci Česko-německého fondu budoucnosti, který fórum mládeže z poloviny financuje. Aby ale nešlo o blízkost jen geografickou, a aby se česko německé vztahy, v rámci sjednocené Evropy důležitější než kdy dříve, dále rozvíjely, je dobré věnovat pozornost aktivitám podobným těm, jaké nabízí Česko-německé fórum mládeže. A že to není jen dvouletá dovolená pro čtyřicet vyvolených, se přesvědčte sami na následujících webových stránkách. www.forummladeze.ahoj.info http://www.fondbudoucnosti.cz/ http://tandem.adam.cz/ Vojtěch Berger

[.. Celý článek | Autor: vojbergr .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]