03/2006

Dánsko, karikatury, muslimové a my...

Vydáno dne 05. 05. 2006 (2140 přečtení)
Snad každý čtenář Proteinu zaregistroval kauzu karikatur Mohameda uveřejněných v dánských novinách, které rozpoutaly velkou vlnu protestů v muslimských zemích a přerostly až v násilí s oběťmi na lidských životech. Podrobnosti jsou vám jistě známy z jiných médií. Přinášíme proto jen reakce Světové aliance YMCA (WAY) a YMCA/YWCA Dánsko, které vám mohou pomoci rozšířit okruh myšlenek při hledání vlastního postoje k této věci. Překlad obou textů pořídila Helena Kosková. redakce

Prohlášení Světové aliance YMCA 7. února 2006 – Mezinárodní křesťanská organizace, Světová Aliance YMCA, podporuje dialog a partnerství mezi lidmi různých vyznání a usiluje o to být prostředníkem a nositelem smíru v konfliktních situacích. Proto je Světová aliance YMCA velmi znepokojena napětím a násilím, které jsou důsledkem nedávné publikace karikatur v dánských a následně i dalších novinách. Jejich publikování bylo nerozumné a necitlivé. Kromě našeho společného úsilí o svobodu slova, je také třeba dbát na zodpovědné uplatňování tohoto nezadatelného práva. Sdružení YMCA po celém světě, včetně muslimských zemí a Dánska, pracují aktivně s lidmi všech vyznání. V tomto těžkém čase volá Světová aliance YMCA lidi všech vyznání ke společné práci na podpoře vzájemného porozumění, respektu a kultury míru. Také vyzýváme YMCA v zemích, kde propuklo násilí, aby vytvořily mírové skupiny a pracovaly na obnovení míru ve svých společenstvích. World Aliance of YMCAs Oficiální stanovisko YMCA/YWCA Dánsko YMCA a YWCA partnerům a přátelům na Středním východě Copenhagen, 1. února 2006 – Jménem našeho ústředního výboru a mezinárodní komise bych rád vyjádřil naše hluboké politování nad tím, že muslimové na celém světě byli zraněni kresbami v dánských novinách. Chápeme, proč jsou takové kresby brány jako útočné, a pokládáme nápad novin na jejich otištění za nerozumnou a zbytečnou akci, která mohla přispět jen k další polarizaci v naší zemi a – jak se stalo – i ve světě. Těší nás vidět, že premiér nyní (i když příliš pozdě) vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím novin a doufáme, že i noviny si svou chybu uvědomí a budou jí litovat. Také doufáme, že oceníte, že máme v Dánsku systém dělby moci, který zabraňuje premiérovi a vládě kontrolovat média. Považujeme to za velmi důležitý princip a vzhledem k právu svobody vyjadřování jako základní hodnotu v naší společnosti. Ale každé právo musí být uplatňováno s respektem k ostatním, což se v tomto případě nestalo. Uznáváme a oceňujeme trvalé úsilí vašich sdružení YMCA a YWCA v regionu pro práci na mezináboženském dialogu, toleranci a vzájemném respektu. Hluboce si uvědomujete, jak důležité to je pro zabezpečení mírového soužití v rámci kulturních a náboženských rozdílů. V naší zemi stále částečně postrádáme toto uvědomění a kdybychom mohli doufat v získání něčeho dobrého ze současné situace, mohlo by to být zvýšení tohoto porozumění. Cítíme se částečně smutní, že naši YMCA a YWCA partneři ve vašem regionu mají teď o naší zemi představu, se kterou nechceme být spojováni. Velmi si uvědomujeme stupňování konfliktu a myslíme si, že část hněvu a frustrace pramení z nedorozumění. Věříme, že využijete každou příležitost k přispění k objektivnímu a správnému porozumění a že víte, že vaši křesťanští přátelé v Dánsku nesympatizují se spornými kresbami a s lidmi, kteří nemají respekt k náboženskému cítění druhých. Bůh nám všem pomáhej urovnat tento problém moudře a v míru! S úctou Kirsten Lund Larsen, generální sekretář YMCA a YWCA v Dánsku

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]