3-4/2007

Pevný základ - kvalitní pomoc!

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2290 přečtení)
V YMCA Praha probíhá od září 2005 do května 2007 projekt s názvem Pevný základ – kvalitní pomoc!, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. (Grant zprostředkovala Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci Globálního grantu JPD3). Jako partnery jsme pro projekt získali Městskou část Praha 11, Městskou část Praha 1 a VOŠ Jabok. S průběhem a obsahem tohoto projektu bychom vás rádi prostřednictvím tohoto článku seznámili a zároveň třeba vašemu sdružení dodali inspiraci a odvahu pustit se do podobných projektů.

Nejprve stručně o záměru projektu: jeho cílem je posílení kapacity organizace tak, aby byla dlouhodobě schopna poskytovat kvalitní služby. Většina sociálně zaměřených služeb YMCA Praha se týká matek na mateřské dovolené (mateřská centra) nebo sídlištní mládeže (nízkoprahové kluby), a tak je konečným dopadem projektu i prevence sociálního vyloučení těchto skupin a zlepšení jejich možností uplatnění na trhu práce. Díky projektu byly do YMCA Praha na DPČ přijaty „metodik vzdělávání“ a „administrativní pracovnice“ (vedoucí projektu je programový sekretář Hanka Šormová), kteří tvoří projektový tým. Na základě vzájemné spolupráce týmu a pracovníků všech provozů YMCA Praha tak bylo možné pustit se do nových aktivit. Aktivity projektu byly rozděleny na dvě části: – aktivity podporující pracovníky (těmi jsou u nás jak zaměstnanci, tak i dobrovolníci) směřující k systematickému rozvoji celé organizace – aktivity zaměřené přímo na uživatele našich programů (především s tematikou uplatnění na trhu práce) V počátečním období jsme kladli důraz více na první oblast, protože jsme přesvědčení, že přináší nepřímo velký užitek i našim uživatelům. Později jsme se museli více soustředit i na druhou oblasti činnosti. Součástí posílení kapacity organizace je podpora dalšího vzdělávání pracovníků (zaměstnanců i dobrovolníků), kterou nyní považujeme za velmi důležitou. Pracovníci sami již další vzdělávání vnímají jako podstatné pro další práci a zkvalitnění služeb. V rámci projektu probíhá vzdělávání několika formami – skrze kurzy (manažerský kurz, kurz fundraisingu, Excel, kurzy pro pracovníky nízkoprahových klubů, atd.) a skrze stáže (v jiných zařízeních, nebo v rámci YMCA Praha). V rámci těchto aktivit také docházelo a dochází k dalšímu seznamování pracovníků jednotlivých středisek YMCA Praha (vzhledem k množství aktivit se pracovníci dříve méně potkávali a bylo méně prostoru pro výměnu zkušeností). Bohužel se nám ještě nepodařilo vytvořit v oblasti vzdělávání takový systém, který by vyhovoval všem našim skupinám. Vzhledem k různorodosti činnosti, zvláště té, kterou vedou dobrovolníci, se to zdá být skoro nemožné. Doufáme, že i to je otázkou času, komunikace a dlouhodobého plánování. V rámci projektu byly zavedeny také supervize pracovních týmů (supervize je dohled a pomoc profesionála nad fungováním pracovního týmu a kvalitou programu s funkcí jak vzdělávací, tak podpůrnou a řídící). V některých programech je zkušenost se supervizí hodnocena velmi kladně (nízkoprahové kluby, některá mateřská centra) a supervize v nich již přispívá ke zkvalitnění služeb. Jinde jsou teprve ve fázi seznamování se s touto formou profesionální podpory práce s lidmi a zvažování, zda je tato forma podpory pro ně vhodná. Přesto si myslíme, že seznámení pracovníků se supervizí a vlastní zkušenost s ní je dobrým krokem v každé organizaci, která provozuje sociální služby či služby pro rodinu. Další projektovou aktivitou je tvorba a zavádění některých vnitřních předpisů organizace a standardů kvality sociálních služeb. Dále pak posílení spolupráce se samosprávou i neziskovými organizacemi, ale i se zástupci komerční sféry, navázání partnerství s klubem v zahraničí. Nemalým dílem aktivit projektu jsou aktivity pro matky na mateřské dovolené, návštěvnice mateřských center – jako např. kurzy přípravy na návrat do zaměstnání, besedy, pracovně-právní poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání, vytvoření databáze užitečných kontaktů apod. U těchto aktivit jsme předpokládali větší zájem návštěvnic, ale vzhledem k současné široké nabídce velmi podobných aktivit je míra zájmu pochopitelná. Některé z osvědčených aktivit budeme i po skončení projektu dál zařazovat do programu. Probíhají také aktivity pro mládež (poradenství, doučování, tématické dny) též se zaměřením na jejich lepší uplatnění na trhu práce. Na podzim roku 2006 jsme prováděli „monitoring potřeb“ návštěvnic mateřských center a nízkoprahového klubu, a to formou dotazníkového šetření. Těmto formám sledování spokojenosti a potřeb našich klientů se teprve učíme. Stejně tak, jako se učíme najít čas k jejich realizaci – zastavení se a zhodnocení nabídky služeb samotnými klienty. Záměrem projektu bylo i vytvoření nových pracovních míst ve spolupráci s úřadem práce. Cílem této aktivity byla možnost vytvořit pro ženy, které během mateřské dovolené navštěvovaly centra, pracovní místa za finanční podpory úřadu práce.Chtěli jsme, aby tato místa byla slučitelná s jejich mateřskou rolí a umožnila plynulý přechod do pracovního procesu. Podobně jsme uvažovali o možnosti zaměstnat některého z klientů nízkoprahového klubu tak, aby jeho práce byla přínosem pro klub, ale současně byl pod vedením našich sociálních pracovníků. Po jednáních s Úřadem práce jsme však zjistili, že naše představa nebyla reálná. Úřad práce v Praze zřizuje taková místa jen minimálně a neumožňuje přijmout na ně předem vytipované žadatele. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti v hlavním městě by bylo možné tato místa zřídit jen pro dlouhodobě nezaměstnané osoby hlášené na pracovním úřadě. Po zkušenostech s těmito žadateli (většinou se jedná o lidi, kteří o skutečnou práci prý ani nestojí, není na ně spolehnutí, na místech nevydrží) úřad práce občanským sdružením tyto možnosti nedoporučuje. Pracovní místa pro některé z vytipovaných znevýhodněných osob (matky po MD s větším počtem dětí) se nám přece podařilo zřídit, ačkoli jsme finanční zdroje na tyto pracovníky museli hledat jinde (granty, fundraising). Nebylo a není úplně snadné splnit v projektu vše, co jsme naplánovali. A už vůbec nebylo a není snadné splnit zaměření, důrazy a požadavky (zejména administrativního charakteru), které vyžadují dárci. Přesto však byl a je pro nás a naše uživatele projekt velmi přínosný, mnohému jsme se v jeho průběhu naučili. Na závěr dovolte, abychom vám předali pár osobních zkušeností: – Velký projekt EU nejsou „snadno vydělané peníze“, poctivá práce na něm však přináší výsledky pro celý rozvoj organizace a stojí za to se do něj pustit. – Projekt umožňuje pustit se do věcí a zabývat se oblastmi, na které jinak organizace nemá čas, kapacity, prostředky. – Projekt vás přinutí, abyste splnili své cíle a sny (když už jste je jednou naformulovali a napsali) a abyste je dotáhli do konce. – Projekt přináší nové pohledy na práci, impulzy, nápady pro další rozvoj, chuť do pokračování. – I požadavky, které se vám zprvu zdají trochu nadbytečné, většinou přinesou nečekaný užitek! A ještě rady (které pro vás možná nejsou ničím novým): – Nepište do projektu zbytečně mnoho aktivit, abyste je stihli splnit a dokumentovat. – Přestože i vaše zkušenost je, že v životě to nejdůležitější není spočitatelné a prokazetelné, zaměřte se v popisu projektu na takové aktivity, které jdou vykázat a spočítat. – Přestože z projektu má užitek celá organizace (a tak byl i globální grant nastaven), počítejte s jasným oddělením aktivit projektu od vaší další práce. – Snažte se, ať co nejdříve pochopí vaši pracovníci (i dobrovolníci) přínos projektu, aby ho nevnímali jako zbytečné novoty, zátěž a něco, co se jen „musí“. – Nespokojte se s tím, že vám partneři (např. obce) potvrdili partnerství na papíře, nedejte se odradit jejich nezájmem a snažte se je přimět od začátku ke komunikaci a spolupráci. – Ti, kdo budou projekt realizovat, ať spolupracují již při jeho psaní. – Pokud jste (alespoň malý) tým, nemusíte se bát – zvládnete to! Za projektový tým Hanka Šormová, Jana Plessingerová, Katka Matysková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]