5-6/2007

YMCA a diskriminace

Vydáno dne 03. 09. 2007 (2699 přečtení)
Podle výzkumů, patří česká veřejnost k nejvíce tolerantním v Evropě. Obávám se však, že ale tato „tolerance“ není založena na uvědomělém postoji či přesvědčení člověka, které by vycházelo z přijetí určitého hodnotového systému, ale z nezájmu až ignorance. Tento postoj se tedy může jevit na první pohled jako „tolerantní“, ale může být naopak nebezpečný v tom, že pokud nemá hlubší (filozofické) zakořenění, tak je lehce ovlivnitelný – manipulovatelný. Zároveň zde však stále působí stereotypy a vzorce chování, které mají xenofobní povahu a vedou v konečném důsledku k diskriminaci. Tento xenofobní postoj ale samozřejmě neplatí pro všechny níže uvedené ohrožené skupiny stejnou mírou. Česká republika má své specifické problémy a na ty je třeba se zaměřit při působení podobných projektů jako je třeba Evropský rok rovných příležitostí pro všechny.

YMCA vznikla v roce 1844 de facto také jako reakce na diskriminaci (i když se tomu tak tehdy určitě neříkalo). Měla pomoci utlačovaným, ve špatných životních podmínkách žijícím a pracujícím mladým lidem. Tento úhel pohledu je jedním ze základních prvků, na kterých YMCA stojí všude ve světě a snaží se o nápravu o zlepšení kvality života především mladých lidí, ale v konečném důsledku celé společnosti. V některých oblastech světa je to především zabezpečení základních životních potřeb, v jiných vzdělání a v dalších, kde je funkční sociální a školský systém, a kde lidé žijí i v materiálním dostatku, se snaží třeba o rozvoj duchovní roviny člověka. Podívejme se kdy a co mělo vliv na práci YMCA, která jako celosvětové společenství musí své činnosti dávat směr. Ten vychází ze základních křesťanských hodnot, snaží se jej však pro každou dobu vždy aktualizovat a konkrétně vyjádřit. Kampalské principy (1973) YMCA je společenství, v němž jsou navzájem spojeni křesťané všech konfesí. Platí v něm zásada otevřeného členství, které je otevřeno pro lidi bez ohledu na jejich víru, věk, pohlaví, rasu a sociální původ. V roce 1973 se v africké Kampale sešli delegáti YMCA z celého světa, aby se spolu na valném shromáždění Světové aliance YMCA zamýšleli také nad tím, jaké konkrétní principy by měly platit pro práci YMCA v dnešním světě. Výsledkem jsou tzv. Kampalské principy, kterých bylo formulováno pět a z nichž dva se přímo týkají tohoto tématu: - Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny. - Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění. Challenge 21 (1998) V roce 1998 pak byl v německém Frechenu přijat dokument s názvem Challenge 21, který se pokouší Kampalské principy dále rozvinout a postavit je jako výzvy pro práci YMCA pro 21. století. Z celkového počtu 7 oblastí, se tématu diskriminace dotýká plných pět: - Umožňovat všem, zejména mladým lidem a ženám, aby přijali více odpovědnosti a úkol vedení na všech úrovních, a pracovali pro spravedlivější společnost. - Hájit a prosazovat práva žen a obhajovat práva dětí. - Podporovat dialog a partnerství mezi lidmi různé víry a různých ideologií a uznávat kulturní identitu lidí a podporovat kulturní obnovu. - Zavázat se pracovat v solidaritě s chudými, odcizenými a vykořeněnými lidmi a utiskovanými rasovými, náboženskými a etnickými menšinami. - Být prostředníkem a usmiřovatelem v konfliktních situacích a pracovat pro významnou spoluúčast a podporu lidí na jejich sebeurčení. Co dělá EU (2007) V letošním roce můžeme být svědky toho, že Rada EU vyhlásila rok 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (ERRP) – směrem ke spravedlivé společnosti. Rok 2008 by pak měl být Evropským rokem interkulturního dialogu. Podle Evropské komise jsou tyto aktivity účinným nástrojem ke zviditelnění některých témat evropské politiky, a dále k tomu, aby členské státy podnikly konkrétní kroky k realizaci příslušných opatření v praxi. Posláním ERRP 2007 je společenská osvěta v oblasti zabránění diskriminace, především diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnicity, víry nebo vyznání, tělesného postižení, věku a sexuální orientace a šíření myšlenky rovnoprávné, soudržné společnosti s rovnými příležitostmi pro všechny. Tato osvěta je vedena v rovině právní - zvýšení informovanosti o právu na rovné zacházení a nepřípustnost diskriminace a o problematice vícenásobné diskriminace – zdůrazní myšlenku, že všichni lidé mají právo na rovné zacházení, a to bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání či přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Evropský rok umožní skupinám obyvatel, které jsou vystaveny riziku diskriminace, lépe poznat jejich práva a platné evropské právní předpisy v oblasti nepřípustnosti diskriminace. Další rovinou je tzv. zastoupení – podnícení debaty o způsobech, jak zvýšit zapojení skupin, které jsou oběťmi diskriminace, do společnosti a jak rovnoměrně zapojit muže a ženy – ERRP 2007 bude podporovat úvahy a diskuzi o potřebě podpory většího zapojení těchto skupin do společnosti a jejich podílu na akcích zaměřených na boj proti diskriminaci ve všech odvětvích a na všech úrovních. Následuje rovina uznání – usnadnění a vyzdvižení rozmanitosti a rovnosti – ERRP 2007 podtrhne pozitivní přínos lidí pro společnost jako celek, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání či přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, zejména zdůrazňováním výhod rozmanitosti. Poslední rovinou je respekt – podpora soudržnější společnosti – úkolem ERRP 2007 je zvýšit informovanost o významu odstraňování předsudků, zaujatosti a násilí, podpory dobrých vztahů mezi všemi členy společnosti, zejména mezi mladými lidmi, a podpory a šíření hodnot souvisejících s bojem proti diskriminaci. Vidíme, že EU se pomalu blíží k tomu, co YMCA má ve svém poslání od samého počátku. YMCA své poslání naplňuje nenápadně, tiše, trpělivě. EU se může pokusit tyto principy podpořit silou své moci a peněz. Ve třech čtvrtinách roku 2007 musím říci, že jsem zatím moc aktivit (na které padlo mnoho milionů) nezaregistroval. Ale není třeba zoufat, YMCA a ostatní organizace s podobným zaměřením tu jsou stále, ať je právě vyhlášen rok s tou či onou kampaní. J. V. Hynek ______________________________________________ „V boji proti diskriminaci může celá Evropská unie zvítězit jen důsledným prosazováním rovného zacházení pro všechny.“ „Na základě evropských zákonů je diskriminace v zaměstnání z důvodů náboženství a přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace trestná. Rovněž je zakázána diskriminace kvůli rasovému nebo etnickému původu, a to jak v zaměstnání, tak ve vzdělávání, bydlení či zdravotnictví.“ Citace z brožurky: Boj s diskriminací v Evropské unii.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]