10-12/2007

Program tělesné výchovy YMCA

Vydáno dne 25. 02. 2008 (2650 přečtení)
Tělesná výchova YMCA v Čsl. je integrální částí programu celého hnutí, které se snaží o všestranný rozvoj svých členů, hlavně po stránce vzdělávací, tělesné, duchovní a společenské. Tímto je dán i ráz tělesné výchovy YMCA v Čsl. Tato nemá poslání, aby připravovala jedince ke sportovním výkonům nebo měla na zřeteli brannost nebo jen tělesnou zdatnost na úkor ostatních schopností. Úkolem tělesné výchovy YMCA v Čsl. je mimo jiné poskytnouti mladým lidem a hochům takové prostředí, ve kterém by tělesně a mravně získávali ke svému prospěchu. Poskytnouti jim takový druh cvičení, který by mohli i později prováděti, když již nebudou moci sportovně závoditi. Pěstovati kulturu tělesnou s hlediska hygieny, čistoty a životosprávy. Opírati se v tělesné výchově o zásady mravní, křesťanské. Státi za čistým amateurismem, který je jedině pravým vyjádřením sportovního ducha. Přihlížeti k tělesně a pohybově slabším, neboť ti nejvíce potřebují tělesných cvičení.


K těmto svým úkolům pracuje YMCA tím, že pod vedením zkušených, vycvičených a placených odborníků vede různé druhy činnosti tělesné, které odpovídá:
1. stáří, 2. schopnostem, 3. povaze a poměrům cvičenců.

YMCA ve svém programu nevyhýbá se žádným činnostem – tělesným, které mohou cvičenci prováděti – bez újmy na zdraví a charakteru.

Hlavním pojmem tělesné výchovy v YMCA zůstávají však hry, ať již kolektivní nebo sportovní, hrané rekreačně nebo závodivě. Ty odpovídají nejen potřebám, a to jak pohybově, tak i společensky, ale i zásadám tělesné výchovy v YMCA. Proto také snaží se YMCA obohatiti program tělovýchovný novými hrami jak pro mládež, tak pro dospělé, neboť pokládá za důležité, aby i dospělí nacházeli v tělesné činnosti pokračování svého zdokonalení. Vydává sportovní a rekreační příručky, zavádí nové hry, z nichž Volleyball (podbíjená) a Basketball (košíková) našly již velkého rozšíření v tělovýchovném programu spolků a škol. Quoits a playgroundball jsou na postupu.

YMCA v Čsl. staví hříště (B. Bystrica, Liberec, Znojmo, Hradec Králové, Lučenec, Rakovník), zvláště tělocvičny (Praha, Kladno, Liberec, Bratislava), zřizuje různé sportovní a turistické odbory, jako: canoistické, lyžařské, tennisové, tábornické, turistické, plavecké, atletické a jiné, které se starají o rozšíření této činnosti mezi členstvem a veřejností.

YMCA v Čsl. stará se hlavně o rekreaci svých členů, neboť vychází z předpokladu, že její činnost tělesná musí býti radostná, odpovídající požadavkům dnešního života. Musí býti protikladem monotonního, umělého, strojového života dnešní doby, musí býti radostným paprskem, sdružujícím lidi v radostnou společnost. Proto se většinou vyhýbá jen sportu jako takovému, totiž pro závod a výkon pěstovanému, který, jak zkušenosti ukazují, nevede ani ke sblížení, ani k výchově provádějících. YMCA ve své tělovýchově nechce soupeřiti s žádnými tělocvičnými a sportovními organizacemi, ale chce je doplňovati a poskytovati příležitost jednotlivcům i celkům k dalšímu zdokonalení prostřednictvím tělesné výchovy. Úkoly na tomto poli jsou veliké a ještě větší možnosti.

Zainteresovat celou naši veřejnost, mladé i starší, pro řádně vedenou tělesnou výchovu před nahodilým prováděním, ukázati jim radost a bohatství zdraví, které možno získat tělesnou výchovou, dáti jim poznati, co je rekreace a co výdělečně prováděná sportovní exhibice; co radosti možno získati z pobytu venku v přírodě, z práce pro sebe i druhé.

Podívejme se trochu zpět, co YMCA v Čsl. udělala za dobu svého působení. Na počátku zaváděla hry t. zv. americké, které svou závodivou formou byly v oblibě mezi vojáky. Ukázala prostřednictvím svých vedoucích, co jest vedená lehká atletika , co je training, co je skupinové vyučování plování, ukázala plavecké trainingy, obohatila náš herní program novými hrami, dříve již jmenovanými. Vysílala do ciziny řadu svých úředníků na studium tělesné výchovy, zavedla v Čsl. organisované táboření ve stálých táborech a vypracovala celý program k této činnosti.

Konečně nutno zdůrazniti, že jsme si vědomi toho, že tělesná výchova je jedním ze základních činitelů ve vývoji hochů a mladých lidí. Proto musí být vedena odborníky, zvláště k tomu schopnými po stránce mravní, odborné a zdravotní. Zdůrazňujeme více potřebu vůdců než potřebu jen instruktorů-odborníků, neboť tělesná výchova není jen výchova svalů, ale i citu, mravnosti a charakteru.

F. M. Marek
(Převzato z časopisu Tep pražské Ymky, 7, 1931, s. 5, kráceno)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]