01/2010

Klíče pro život

Vydáno dne 07. 03. 2010 (2048 přečtení)
Práce dobrovolníka je oficiálně uznávána jako nabytá dovednost a pomůže mi při hledání práce či přijímačkách ke studiu na VŠ…

Zbožné přání, sen všech dobrovolníků v neziskovém sektoru nebo realita budoucnosti? S jistotou lze říci, že správně jsou první dvě možnosti. Ovšem v tuto chvíli to vypadá, že i realita budoucích let.

Téma uznávání neformálního vzdělávání (tedy toho, které se děje mimo školská zařízení) je dlouhodobě tématem nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropské unie. V některých státech se pomalu daří prosazovat zákony, které umožňují vykázat dobrovolnou činnost jako součást vzdělávání a tak zatraktivňují neziskový sektor a otvírají další možnosti uplatnění těm, kteří se na jeho činnosti podílejí.

V rámci České republiky se rozběhl projekt Klíče pro život, který chce být pro budoucnost této oblasti zásadní. Klíče pro život jsou projektem MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) realizovaným skrze NIDM (Národní institut dětí a mládeže). Jeho hlavním cílem je vytvořit systém podporující trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání a dále zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání.

Projekt začal na jaře loňského roku a bude trvat do roku 2013. Během této doby by měl být vybudován systém organizací poskytujících neformální vzdělávání a vytvořen přehled pozic a jejich minimálních kompetenčních profilů, tedy určitých standardů pro danou pozici.

V praxi to znamená, že každý vedoucí (řekněme vedoucí celoročně pracující skupiny, oddílu), bude jasně definovaná pozice, ke které se bude vztahovat požadované penzum dovedností a znalostí. Vedoucí bude muset projít školením, výcvikem či jiným kurzem (což je dnes zcela standardní např. v Junáku), aby mohl funkci vykonávat. Již tyto znalosti je možné považovat za nabyté neformální vzdělání. Následná praxe při přímé práci s dětmi a mládeží je dalším střípkem do mozaiky neformálního vzdělávání. A to vše bude moci člověk uplatnit ve svém životě a formálně doložit certifikátem, či jiným potvrzením o dosaženém neformálním vzdělání.

Abychom mohli dojít k vytyčenému cíli, je ovšem třeba nejen rozpracovat jednotlivé pozice, ale standardizovat situaci v organizacích dětí a mládeže, uvést v praxi systém vzdělávání a přenosu informací a aplikovat nastavená pravidla a profily do jednotlivých organizací. I to je součástí Klíčů pro život. Vzhledem k tomu, že tento projekt a jím nastavený proces považujeme za důležitý pro budoucnost práce YMCA, je naším cílem aktivně ovlivňovat práci v oblasti standardizace organizací neformálního vzdělávání a vytváření pozic a školících systémů v rámci organizací.

Přestože nyní nevíme, zda všechny cíle dojdou naplnění, a zda na výsledky tohoto projektu budou navazovat i legislativní změny, je třeba se do projektu zapojovat, byť jen jako „aktivní pozorovatelé“, abychom v případě úspěchu projektu byli připraveni, případně výsledek mohli nějakým způsobem ovlivnit. Proto se YMCA v ČR – ústředí snaží v rámci svých možností podílet na přípravě jednotlivých kroků, aktivně se účastnit jednání a „držet krok“ s ostatními.

Nejen v souvislosti s Klíči pro život, ale především i z vlastní potřeby, se v současné době rozjíždí „projekt“ výchovného a vzdělávacího systému YMCA v ČR, který byl prodiskutován jak na valném shromáždění, tak jeho konkrétní kroky byly schváleny na jednání ÚV YMCA v ČR, který by měl posunout naši práci směrem kupředu, mimo jiné i oblasti neformálního vzdělávání.

Ve standardizaci jednotlivých pozic, ve vytvoření výchovnému systému a na něj navazujícího vzdělávacího systému, vidím zkvalitnění a profesionalizaci práce nejen YMCA ale i ostatních organizací dětí a mládeže. Příliv nových dobrovolníků, kterým můžeme nabídnout nejen kus smysluplně stráveného života, ale i získané znalosti a dovednosti, které budeme moci doložit, může naši práci rozvinout, zkvalitnit a zatraktivnit pro mnohé mladé lidi.

Více informací o celém projektu naleznete na www.kliceprozivot. cz nebo na YMCA v ČR – ústředí.

Miki Erdinger

_____________________
Pár technických informací
Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá:
 • VÝZKUMY
 • STANDARDIZACE ORGANIZACÍ NEFORMÁLNÍHO
 • VZDĚLÁVÁNÍ
 • SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: Studium ped. volného času
 • SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: Průběžné studium
 • SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: Průřezová témata: (dobrovolnictví, participace, zdravé klima v zájmovém vzdělávání, inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturalita, medializace a mediální výchova)
 • SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: Funkční studium
 • UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ
Cílová skupina:
 • Pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • Děti a mládež (do18 let) – účastníci zájmového a neformálního vzdělávání
Výstupy projektu:
 • 1 sada blended learningových kurzů (pro každé téma jeden)
 • 2 vzdělávací kurzy pro krajské koordinátory s obsahem každého průřezového tématu
 • 14 kurzů pro účastníky z krajů s obsahem každého průřezového tématu síť krajských konzultantů ve všech tematických oblastech návrh systémových opatření a legislativních změn v každé tematické oblasti
 • 1 sada vzdělávacích programů pro práci s dětmi a mládeží, resp. pro jejich vedoucí
 • 6 sad ověřených, volně šiřitelných příkladů dobré praxe sada dílčích návrhů změn v oblasti finanční, legislativní a organizační

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]