04/2010

První výsledky projektu Klíče pro život

Vydáno dne 23. 09. 2010 (1984 přečtení)
– minimální kompetenční profily vybraných pozic

A co s tím v Ymce?


Máme s tím zkušenost asi každý. Ve škole jsme se učili hodně věcí, ale ne vše dokážeme používat v dalším životě. Co s tím? Jako první se tomuto fenoménu začali věnovat odborníci ve vzdělávání dospělých a zpracovali koncept, ve kterém nejde především o vědomosti samotné, ale způsoby jejich používání v praxi. zacházení s vědomostmi. Mluvíme pak o dovednostech, postoje k vědomostem jsou zastřešeny pojmem kompetence. A pro ty nejdůležitější dovednosti, které jsou podstatné pro úspěšné zvládání změn v naší rychlé době, byl vybrán pojem klíčové kompetence.

YMCA ve svých aktivitách také rozvíjí mnoho dovedností a postojů. YMCA usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. Máme představu, jaké by měly být výsledky aktivit YMCA, tj. jaké vlastnosti a dovednosti by měl účastník aktivity mít. Máme zpracována témata, kterým by se měla YMCA ve svých aktivitách věnovat a není toho málo:

A. Duch
1. Setkání s křesťanstvím
2. Křesťanství, víra (Křesťanství, Být vírou a životem učedníky JK, Spojení křesťanské víry s každodenním životem, Odpuštění a milosrdenství)
3. Ekumenismus
4. Výchova k odpovědnosti za vlastní rozvoj a hledání smyslu života (Odpovědnost za rozvoj, zájem; Odpovědnost za hledání /nalezení/ smyslu života)

B. Duše
1. Rozvoj charakterových vlastností (čestnost, fair-play (aktivní - nenecháš ukřivdit), ochota převzít odpovědnost za svůj život (svět), odvaha, odhodlání překonávat překážky, smysl pro spravedlnost, vědomí své ceny, empatie – sociální cítění, prvorepublikový „pravý gentleman“)
2. Rozvoj schopností a dovedností (tvořivost, aktivnost, iniciativnost, hospodaření s časem (smysluplné trávení volného času), schopnost vést (řídící schopnosti), práce v týmu, loajalita, tolerance, otevřenost pro nové i jiné, porozumění, umění formulovat svůj postoj a názor, schopnost vést dialog, rozvoj kritického myšlení, pevného názorového zakotvení, přemýšlení a vlastního úsudku, dobré mezigenerační vztahy

C. Tělo
1. Fyzická zdatnost,
2. Zdravý životní styl, 3. Tělesná všestrannost,
4. Fyzická práce (zůstává hodnota, práce v týmu, úcta k lid. práci, rozvoj charakteru),
5. Sport

D. Svět
Svět je čtvrtý rozměr rozvoje osobnosti v Ymce. Čtvrtý rozměr byl součástí výchovného programu už před válkou a na tuto tradici se snažíme navazovat i dnes. Je třeba být vybaven dovednostmi potřebnými pro aktivní zapojení do života společnosti. Mezi základní tematické okruhy byla zařazena:
1. Demokracie a aktivní občanství (demokracie, aktivní občanství, vlastenectví),
2. Starost o svět (globální vnímání světa - příroda, celosvětové bratrství, společnost, společný domov; smiřovatel v konfliktních situacích),
3. Nebát se být světlem, zdravá individualita,
4. Životní prostředí a příroda (úcta a ochrana přírody a života).

Máme tedy jasnou představu, jaké dovednosti, postoje a hodnoty je třeba rozvíjet a také my sami jako vedoucí aktivit bychom měli být otevření novým věcem. Jak se můžeme Ymkaři našli dvě cesty:
 • Vzděláváním
 • Činností - dobrovolnictví, služba

  Je tedy patrné, že nejde o to napsat správně test po víkendovém školení, ale umět uplatnit zkušenosti ve svých aktivitách, v dobrovolnictví, službě a zvyšovat tak hodnotu své práce. Na stejném principu je založen projekt Klíče pro život, a tak se jedna z jeho částí – Standardizace organizací neformálního vzdělávání – zaměřuje na proces uznávání neformálního vzdělávání. Cílem je definovat, co má tato organizace umět, aby splňovala nějaká základní kritéria (= standard) a pak také vytvořit/modifikovat nástroje pro zjišťování a podporu kvality těchto organizací.

  Ne vždy si uvědomujeme, co všechno takový obyčejný oddílový vedoucí dělá. Jaké dovednosti má, aby svou práci zvládal. Spoustu věcí děláme se samozřejmostí, za kterou je ale velká přidaná hodnota. Každý z nás by měl radost, kdyby tato práce patřila mezi formálně uznávané.

  Jakmile však otevřeme dveře tohoto uznávání, vysype se na nás jen hora papírů. Hora papírů a nakonec jedno razítko. Stojí to za to? Záleží na tom, proč se do takové práce pustíme. Chceme se něco se naučit, dozvědět se, jaký na to mají názor jiní, zkrátka se někam posunout? Pak se musíme nad horu papíru povznést.

  Projekt Klíče pro život byl zahájen v loňském roce. Co už je tedy hotovo? V části standardizace organizací neformálního vzdělávání byl vytvořen tým lidí z organizací neformálního vzdělávání (Pionýr, Skaut aj.), který zpracoval soubor pracovních pozic pro které mají být určeny standardy. Vybráno bylo celkem jedenáct základních pozic, mimo jiné manažer NNO, lektor, garant vzdělávání, samostatný vedoucí dětí a mládeže, ekonom nebo laický zdravotník pro rekreační akce aj. Standardem pro každou tuto pozici je tzv. minimální kompetenční profil (dále MKP), který se stane východiskem pro vzdělávací kurzy těchto pozic. To vše je proces nutný pro budoucí formální uznávání.

  Minimální kompetenční profily jsou zpracované. V profilu každé pozice je popsána její charakteristika, pracovní činnosti týkající se pozice, dovednosti očekávané v této pozici a je toho opravdu hodně. V projektu Klíče pro život se počítá s s tím, že organizace, které projeví zájem o formální uznávání, převezmou tyto profily pro svou práci. Každá organizace má však možnost si tento profil upravit podle svého zaměření, tedy i YMCA.

  Jedná se o aktuální materiál, který můžeme použít pro tvorbu systému vzdělávání. Musíme vybrat pozice, které chceme do systému vzdělávání zapojit, daný kompetenční profil upravit podle zaměření Ymky a vytvořit vzdělávací program pro vybrané pozice. Pro příklad představíme alespoň částečně minimální kompetenční profil pozice „Samostatný vedoucí dětí a mládeže“.

  Samostatný vedoucí dětí a mládeže
  Kompetenční profil stanovuje obecné požadavky na pracovní předpoklady vedoucího dětí a mládeže. Tato pozice svojí praktickou náplní i požadavky na vzdělávání musí vycházet z norem jednotlivých NNO, pracovní předpoklady musí odpovídat dále zaměření činnosti v organizacích a oddílech tak, aby byla zajištěna správnost přenášených informací, kompetencí a aby organizace činnosti odpovídala specifikám jednotlivých organizací.

  Charakteristika
  Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) činnosti kolektivu dětí či mládeže v dané specializaci s ohledem na potřeby jednotlivců a skupiny.

  V této pozici jsou očekávány tyto odborné dovednosti:
  Analyzování potřeb sociální skupiny
 • rozpozná důležité potřeby dětí a mládeže na základě znalosti základních lidských potřeb a vývojových specifik věkové kategorie a sociálního zázemí,
 • vhodnou metodou (např. dotazníkem nebo rozhovorem) odhalí, jaká aktivita (hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem o činnost

  Formulace výchovných a vzdělávacích cílů
 • formuluje specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle,
 • má dlouhodobou vizi, která je v souladu s vizí organizace,
 • sestavuje roční plán, který obsahuje výchovné a vzdělávací cíle a je v souladu s dlouhodobou vizí organizace,
 • sestavuje plán dílčí akce

  Které další dovednosti jsou očekávány u samostatného vedoucího? Všechny jsou rozpracovány stejným způsobem jako v tabulce výše, dále však následuje už jen jejich základní výčet. V každém případě se s nimi ale budete moci seznámit v příštích měsících, zvláště pokud jste vedoucími některé aktivity v Ymce.

  Samostatný vedoucí dětí a mládeže:
 • aplikuje výchovných a vzdělávacích metod
 • pracuje s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami
 • organizuje a zajišťuje hry a dalších činností
 • provádí prevenci
 • provádí multikulturní výchovu
 • provádí environmentální výchovu
 • provádí výchovu proti šikaně
 • provádí výchovu ke zdraví
 • posuzuje bezpečnostní a zdravotní rizika
 • provádí krizovou intervenci
 • poskytuje první pomoc
 • analyzuje účinnosti výchovy
 • aplikuje dovednosti související se vedením
 • orientuje se v právní úpravě činností dětí a mládeže a dospělých

  Minimální kompetenční profily představují první výsledky projektu Klíče pro život. Tyto profily zpracovali naši kolegové. Naše věc je, jak tyto profily budeme umět využít pro sebe a pro svou práci.

  Andrea Gröschlová

 • [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]