02/2011

Systém vzdělávání v YMCA

Vydáno dne 18. 05. 2011 (2153 přečtení)
Jsme společenství, které vyznává určité hodnoty formulované v ideových dokumentech a stanovách. Neseme odpovědnost za naplňování poslání YMCA, hledáme cesty, jak toto poslání přenášet do praktického života. Tyto hodnoty jsou naplňovány v jednotlivých aktivitách. V Ymce měla (a v zahraničí stále má) péče o kvalitu poskytovaných služeb – a s tím související vzdělávání vedoucích – vždy výsadní postavení. Proto se i YMCA v ČR rozhodla o aktualizaci svého systému vzdělávání.


Všichni si uvědomujeme, že v poslední době vzrůstá význam aktivit ve volném čase. Souvisí to se změnami životního stylu současné společnosti. Aby děti, mládež i dospělí kvalitně trávili svůj volný čas, se společnosti vyplatí. Vzrůstá tedy poptávka po organizacích, které dokáží zajistit kvalitu svých aktivit a mají vyškolené vedoucí. Současně chceme poskytnout vedoucím podporu v jejich práci, dát možnost naučit se nové dovednosti, seznámit se s dalšími vedoucími, poskytnout materiály, které budou moci využít v další práci a načerpat inspiraci. Připravované kurzy jsou rozděleny na dvě skupiny podle povahy pozic, pro které jsou určeny:

Skupina A:
1. činný člen,
2. člen výboru.

Skupina B:
3. sekretář,
4 až 6. samostatný vedoucí se specializací (na vzdělávací programy, na hudbu, divadlo nebo tanec, na kreativní programy, na sportovní a pohybové programy, se všeobecným zaměřením (klub, rodinné aktivity, táborový vedoucí, popř. sociální služby)),
7. hlavní vedoucí tábora,
8. skautský vedoucí,
9. vedoucí pár skupin (VPS – manželská setkání).

Struktura vzdělávaní na pozici samostatného vedoucího odpovídá rozmanitosti aktivit v Ymce. Ostatní pozice vychází z potřeb YMCA pro ostatní aktivity či administrativní fungování organizace. Důraz je kladen na to, aby veškeré vzdělávání na jednotlivých pozicích napomáhalo naplňovat poslání YMCA. ?? ?? ???

Pojetí vzdělávání v YMCA Ve vzdělávání YMCA klademe důraz na autonomii uchazeče. Máme důvěru v jeho odpovědnost za vlastní učení. Tato důvěra je předpokladem nabytí očekávaných dovedností. Účastníci kurzu se budou učit samostatně, lektor v tomto procesu vystupuje jako partner. Tento princip bude určující pro výběr metod. Chceme, aby uchazeč uměl využívat nabyté znalosti a dovednosti, a proto budou v prezenčních kurzech využívány zejména aktivizující metody. Cílů tak bude dosahováno především na základě vlastní učební činnosti uchazeče. Jedině tak může u uchazečů dojít k rozvoji myšlenkové kultury, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a zájmu o vlastní rozvoj.

ÚV YMCA v ČR přijal dokument Systém vzdělávání YMCA, který obsahuje celou strukturu vzdělávání vedoucích. Uvádí také předpoklady, práva a povinnosti vedoucích, ale definuje i dovednosti, které by si měli osvojit absolvováním vzdělávacích kurzů. Ty budou složeny ze 2 částí – základního modulu (ten má obecný obsah společný pro všechny vedoucí) a specializace, jejímž cílem je rozvoj dovedností pro konkrétní zapojení v YMCA. Pro představu uvádíme některá témata základního modulu:
 • Dobrovolnictví
 • YMCA (struktura, historie, hospodaření...)
 • Analyzování potřeb sociální skupiny
 • Formulace výchovných a vzdělávacích cílů
 • Aplikace výchovných a vzdělávacích metod
 • Provádění prevence
 • Provádění výchovy proti šikaně
 • Krizová intervence
 • Organizace a zajištění her a dalších činností
 • Vedení
 • Orientace v právní úpravě činnosti dětí a mládeže
 • Provádění výchovy ke zdraví
 • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik
 • Poskytování první pomoci

  První pilotní kurz již proběhl a má 16 absolventů, další pilotní kurzy připravujeme, termíny zveřejníme v nejbližší době. Věříme, že přispějí k tomu, aby programy a aktivity YMCA byly známy především svou kvalitou a kvalifikovanými vedoucími.

  Andrea Gröschlová a Jaroslav V. Hynek

 • [.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]