05/2011

Výchovně vzdělávací program přijat!

Vydáno dne 13. 11. 2011 (1547 přečtení)
YMCA v ČR přijala letos v Brně na valném shromáždění dokument Výchovně vzdělávací program YMCA. O jeho vzniku jste byli pravidelně informováni a mnoho z vás na jeho vzniku spolupracovalo. Všem těmto spolupracovníkům děkujeme!!!

Celý tento dokument je dostupný na webu dokumenty. ymca.cz v sekci Výchova a vzdělávání. Co to Výchovně vzdělávací program YMCA je a proč je pro nás důležitý?

Co je Výchovně vzdělávací program YMCA?
 • chceme ukázat navenek, čím je YMCA jiná
 • systém, ve kterém jde o kvalitativní parametry aktivit YMCA
 • systém, který dává prostor každému pro formulování vlastních priorit pro práci v YMCA
 • systém, který ukazuje směry, kam chce YMCA v aktivitách jít (= cíle) a kam chce v ideálním případě na konci věkových období dojít (= očekávané výsledky)
 • ale svou cestu už si musí najít každý sám
 • fungování systému je tedy založeno na samostatnosti každého vedoucího aktivity

  Proč YMCA potřebuje VVP?
 • potřebujeme v dnešní době umět vykázat kvalitu
 • stoupá poptávka po organizacích, které umí zajistit kvalitní aktivity a umí tuto kvalitu vykázat (= standardizace organizace)
 • obdobné dokumenty už mají (nebo na nich pracují) ostatní organizace
 • potřebujeme to pro nové dobrovolníky a pro posílení vlastní identity

  Kdo VVP YMCA vytvořil?
 • tento program vytvořili zástupci KČ, kteří se přihlásili ke spolupráci, nebo se na práci podíleli v rámci společných setkání:
 • valná schůze 2008 (dokumenty Programy, Společenství, Identita)
 • SeZam 2009 (témata YMCA)
 • pracovní skupina cíle (únor – červen 2010)
  a pod vedením A. Gröschlové:
 • valná schůze 2010 (výchovně vzdělávací strategie YMCA)
 • SeZam 2010 (očekávané výsledky)
 • část podkladů byla získána na Setkání YMCA 2010

  Co VVP YMCA obsahuje?
  Představuje systém, jehož obsahem je popis procesu pro naplňování poslání YMCA. Postupujeme od celku směrem k detailu:
 • Poslání YMCA
 • Na základě poslání formulovaná témata pro oblasti ducha, duše, těla, + svět (zpracováno: SeZam 2009)
 • Pro jednotlivá témata byl zpracován soubor cílů, každému tématu odpovídal 1 až 3 cíle (zpracováno: pracovní skupina cíle)
 • Následovala diskuze ke kategoriím aktivit, výsledkem je 8 kategorií aktivit YMCA (zpracováno: pracovní skupina + valná schůze 2010)
 • Pro tyto kategorie aktivit byly vybrány ze souboru cílů priority – které cíle jsou pro danou kategorii nejdůležitější z hlediska jejího obsahu = výchovně vzdělávací strategie YMCA (zpracováno: valná schůze 2010)
 • Následuje část největšího rozsahu – tzv. očekávané výsledky: zde je podle jednotlivých věkových kategorií (v úvodu charakteristika věkové kategorie) v pořadí kategorií aktivit (tj. vzdělávací programy, hudební programy, kreativní programy... sociální služby) formulováno, jak bychom si představovali „výsledný produkt“ (účastníka aktivity YMCA) – (není to nic teoretického, největší část byla zpracována na SeZamu v roce 2010 + pro doplnění byly využity jako podklady zejména
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a pro předškolní vzdělávání)

  Jak hodnotit VVP YMCA?
 • zkoumat, zda tento celek vyjadřuje jinakost a rozmanitost YMCA
 • zkoumat u sebe, jaké příležitosti dokument nabízí:
  a. YMCA v ČR jako celek,
  b. mému kolektivnímu členu
  c. mně osobně
 • dávat připomínky k nesrovnalostem

  Proč to není „Výchovný systém“?
  problém je v termínu:
 • „výchovný systém“ je prvorepublikový termín, který v současnosti není v souladu s obsahem předkládaného dokumentu
 • „výchovný“ se omezuje na mládež, YMCA by v době růstu významu celoživotního učení měla umět prodat své přednosti, tj. i v dětských a mládežnických kategoriích jsou v aktivitách rozvíjeny takové dovednosti, že se jedná o činnost nejen výchovnou, ale i vzdělávací
 • YMCA je výjimečná tím, že přes převahu aktivit pro mládež nabízí aktivity pro všechny věkové kategorie

  Co bude na VVP navazovat?
 • program ukazuje směry, kam se chceme v aktivitách YMCA vydávat
 • navazovat na něj budou metodické materiály:
  a. studijní texty ke školením
  b. metodické listy k Výchovně vzdělávacímu programu
 • chceme, aby nově příchozí vedoucí do YMCA měl k dispozici příručku pro vedoucího YMCA (rozsah cca 100 stran).

  Andrea Gröschlová, foto: J. V. Hynek

 • [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]