02/2012

Týden modliteb světového společenství YMCA

Vydáno dne 07. 01. 2013 (2158 přečtení)
11.–17. 11. 2012

Násilí nebude mít poslední slovo

Týden modliteb YMCA je mezinárodní akce, která se tradičně koná už od roku 1904. Je to týden, kdy se lokální sdružení YMCA a YWCA v myšlenkách spojují a soustředí se na svoji práci v kontextu biblického slova, aby v Ježíši Kristu nacházela vedení a povzbuzení. Je to také čas modliteb. Poslední den Týdne modliteb YMCA - neděle 17. listopadu – je pak slavena jako Den míru.

Slovo předsedů
Média nás neustále zásobují obrázky, které ukazují násilí v tom nejnesmyslnějším, nejvíc ponižujícím a odlidštěném smyslu. Ať už se jedná o války mezi národy či skupinami, o týrání žen či dětí v rodinách či během konfliktů či o ničení životního prostředí, násilí je vždy spojeno s ničením a smrtí. I přesto se v našem světě stále plnějším násilí najdou ženy, muži a mladí lidé, kteří si troufnou reagovat na násilí kreativně, nenásilně a odvážně.

Jakmile jednou dojde k násilí, je pravděpodobné, že se bude opakovat. Skutečný problém tkví v tom, že je násilí považováno za soukromou věc a nikoli za kriminální přečin. Kultura a tradice byly vědomě i nevědomě manipulovány, aby se staly nástroji agrese, která provází zneužití moci. Jak je možné se dočíst v letošní brožurce k týdnu modliteb, projevy agrese jsou ve jménu „tradičních praktik“ ospravedlňovány jak muži, tak někdy také ženami.

Kam patří lidé, kteří touží pozitivně přispět k míru a spravedlnosti ve světě, ve kterém jsou stále častěji obětována lidská práva, spravedlnost a důstojnost a který používá násilí jako prostředek k dosažení bezpečí?

YWCA and YMCA věří v to, že je třeba zaměřit se na příčiny problémů, ne jen na jejich průvodní jevy. Způsoby, jimiž naše hnutí reagují na různé typy násilí, nabízejí řadu příkladů této filozofie uvedené do praxe.

Hnutí YWCA po celém světě slaví každý rok v říjnu Týden bez násilí. Od roku 1995, kdy byla tato kampaň spuštěna, se přerodila z populární iniciativy do globálního hnutí žen, mužů a dětí, kteří se účastní akcí ve 40 zemích světa na šesti kontinentech. Týden bez násilí nutí lidi k zamyšlení nad tím, jaký by byl svět, v němž by všichni mohli žít v míru, bezpečí a v úctě.

Na řadě míst po celém světě YMCA aktivně propaguje mír a budování národa. V centru naší práce je mezináboženský étos v naší práci. V časech náboženských nebo etnických střetů, kde dochází ke ztrátám na lidských životech a ničení majetku, YMCA je majákem naděje… naši lidé jsou schopni potěšovat a vyjednávat pokojné řešení a naše možnosti přetrvávají pro následný dialog a společné úsilí.

Jakožto ženy a muži víry jsme povolaní být nástroji v Božích rukách a šířit pokoj budováním cest, které sjednocují, spíše než budování zdí, které rozdělují. Svět potřebuje být požehnaný silou uzdravení, ale musí být také připraven platit cenu, za nalezení pokojného řešení. Pokud věříme v mír a zvolení ne-násilí jako cesty, kterou jsme si vybrali, můžeme se připojit ke Gándhímu a říci, že i když nepozvedneme své ruce proti tyranskému nepříteli, přesto se nepodvolíme utlačování. Pokoj již nikdy nebude považován za pasivní stav; místo toho bude znám jako živoucí síla, která nám může pomoci změnit životy naše a těch okolo nás, kteří trpí v rukou nespravedlnosti. Pokoj je dar, který je nabízen zdarma. Nicméně se musíme zavát k tomu, že jej nebudeme pouze přijímat, ale také dávat. Být usmiřovatelem vyžaduje odvahu a odhodlání. Násilí v různé podobě ovlivňuje nás všechny. Ale kolik z nás se do teď odvážilo povstat a říci – „Násilí, nebudeš mít poslední slovo!“? Více a více z nás stojí bok po boku s těmi, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Cesta je stále ještě dlouhá, ale každý den vidíme, že pozitivní změna již přichází.

Je to na nás, abychom udělali změnu. Vybudujme kulturu pokoje, která bude vědět, že pokoj začíná MNOU.

Deborah Thomas-Austin, prezidentka Světové YWCA
Ken Colloton, prezident Světové aliance YMCA


_________________________________


Témata modlitebního týdne

Den první
„Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu,“ praví Hospodin, „daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.“ Žalm 12:6
Svatý Bože, Svatý Kriste, Duchu svatý pohybující se v nás, děkujeme ti za tvou pomoc vidět utlačování a jak je strašné pro tvé děti. Pomoc nám použít naše hlasy k odsouzení násilí, naše ruce k zastavení jeho vzniku a šíření a vytvořit bezpečné prostředí, kde tvůj lid bude žít, pohybovat se a pracovat. Budeme naslouchat tvému slovu a řídit se tvým voláním, odpovídat na volání utiskovaných a pronásledovaných.

Den druhý – Sexuální a reproduktivní zdraví, práva a HIV „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Genesis 1:27
Stvořiteli Bože, který jsi stvořil ženy a muže podle svého obrazu, děkujeme ti za krásu tvého stvoření v nás – v těle, mysli a duši. Modlíme se za ženy, které stojí před těžkým rozhodnutím ohledně svých těl; za ženy, které hledají vysvobození ze vztahů, v nichž jsou utlačovány, a za ty, které prožívají teror ve vztazích, v nichž jsou zneužívány. Hledáme tvoji sílu, zmocnění, uzdravení, spravedlnost, milost a porozumění. Dej, abychom udělali co je potřebné k přinesení soucitné lásky, která překonává teror, bolest a nespravedlnost.

Den třetí – Zdraví poškozující tradiční praktiky
„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ Koloským 3:12–14
Modlíme se za ženy a dívky na celém světě, které stojí před rizikem ženské obřízky. Modlíme se za zázračnou změnu srdcí a myslí v těch komunitách, tak aby zranitelné ženy a dívky byly ušetřeny těchto muk. Modlíme se za fyzické, emocionální a duševní uzdravení těch žen a dívek, kteří již ženskou obřízku vytrpěly. Modlíme se celé komunity a prosíme, aby jejich srdce a mysli byly změněny. Modlíme se zvláště za ty, kteří dělají častokrát nebezpečnou práci, aby přinesli změnu do této oblasti. Modlíme se, aby jejich práce nesla ovoce a za jejich fyzickou ochranu a finanční zabezpečení.

Čtvrtý den – Změny klimatu a ženská práva
„I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“… Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“ Genesis 1:26,31a
Milostivý Bože, pomoc nám pamatovat si, že my, se svojí sebestředností jsme ve skutečnosti malou částí tvého světa. Pomoc nám mít pokoru a moudrost, abychom zacházeli se zbytkem stvoření s tou samou láskou a respektem, který si přejeme, aby byl prokazován nám.

Pátý den – Domácí násilí
„I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi… Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ Genesis 4:8–9
Tvé slovo říká: „Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš- li: „My jsme to nevěděli,“ což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Přísloví 24:11–12a.
Ježíši, modlíme se, abychom nedopustili, aby příští generace byla uchvácena strašnými praktikami domácího násilí. Pomoc nám být zodpovědnými.

Šestý den – Prevence násilí zranitelných skupin
„Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Matouš 25:40
Bože, do tvých rukou dáváme ty, kteří jsou nejvíce zranitelní – ty, kteří byli prodáni, ty kteří žijí s postižením a ty, kteří jsou na útěku ze svých zemí, zvláště ženy. Prosíme, abys nás naplňoval svou moudrostí k vytváření takového druhu světa, který nebude stavit lidi do situací, kde by jejich důstojnost byla pošlapána. Modlíme se za jejich ochranu, bezpečnost a zdar.

Sedmý den – Bohoslužba

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]