01/2014

Cíl bez plánu je pouze přání

Vydáno dne 11. 03. 2014 (1300 přečtení)
„Cíl bez plánu je pouze přání.“ Saint Antoine De Exupéry

Pod významem slova stratég si pravděpodobně každý z nás nejspíš představí vojevůdce či velitele, který řídí armádu. Úkolem každého stratéga bylo a je tomu i dnes, vymyslet způsob, plán, jak nejlépe dosáhnout kýženého cíle. Rovněž i v naší organizaci disponujeme takovým stratégem, je jím Komise pro rozvoj (KOPR), která dostala za úkol vytvořit strategický plán, pomocí kterého by se naplňovala vize a poslání YMCA v ČR.


Jaká je vize YMCA v ČR pro období 2014–2018?

KOPR, která se sešla na začátku tohoto roku v Toulcově dvoře, navrhla pro následující čtyřleté období vizi, ke které bychom měli společně směřovat:
„YMCA v ČR je otevřená organizace, která inspirativně reaguje na potřeby společnosti. Vyvíjí širokou škálu činností, které jsou zaměřeny na harmonický rozvoj osobnosti člověka – jeho ducha, mysli a těla a dokumentují hloubku křesťanské zkušenosti. Vede k přijímání odpovědnosti, nabízí prostor pro seberealizaci a dbá o profesionální přístup. YMCA je hrdá na svou historii a navazuje na to nejlepší, co v YMCA vzniklo.“

Tato vize se stala základním stavebním kamenem pro tvorbu SP pro jednotlivé oblasti: Lidé, Programy, Finance a PR, Organizace. Oblastmi Identita a Společenství se KOPR zatím nezabývala, ty byly z velké části zpracovány v období SP 2005–2010.

Usilujeme-li o to, aby YMCA byla i nadále respektovanou organizací, která poskytuje profesionální služby v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, neobejdeme se bez plánu a jasné strategie. Vznikající strategický plán, který je v současné době zpracován do podoby cílů a podcílů, je třeba dále dopracovat do jednotlivých, konkrétních úkolů a vytvořit harmonogram realizace. Pokud se podaří jej dobře sestavit, měl by ve svém konečném důsledku pomoci: ukázat, jak správně využívat vlastní zdroje, finanční i lidské; jak umět rychle zareagovat na změny v okolí; ukázat, jak posílit členskou základnu skrze kvalitní a inovované programy; jak vzdělávat zaměstnance; jak vzdělávat a posilovat řady dobrovolníků a v neposlední řadě pomoci ke kontinuálnímu rozvoji YMCA v ČR tak, aby byla silnou a ceněnou organizací nejen doma, ale i v zahraničí.

Ráda bych proto touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří svůj čas a energii věnovali a nadále i věnují tvorbě strategického plánu a plánování YMCA v ČR, zároveň bych chtěla vyzvat a povzbudit všechny ty z vás, abyste se nebáli přidat a zapojit do procesu tvorby a následné realizace SP YMCA v ČR. Můžete se buď účastnit přímo práce v komisi, nebo se přidat prostřednictvím Skype konference či využít mailové korespondence, můžete diskutovat a reagovat na Facebooku, kde k tomuto účelu máme zřízené diskuzní fórum, můžete posílat své připomínky a návrhy, tím přispívat k tvorbě a pak i následné realizaci SP, protože jinak: „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“ (Mahátma Gándhí).

Milada Pajgrtová, GS YMCA v ČR, foto: autorka textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]