04/2014

Systém vzdělávání v YMCA

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1264 přečtení)
Chceme vytvářet kvalitní zázemí pro všechny členy, dobrovolníky, vedoucí i funkcionáře v YMCA. K tomu patří také vzdělávání dobrovolníků a pracovníků YMCA. YMCA má v oblasti vzdělávání svých dobrovolníků a pracovníků velkou tradici, měli bychom se proto snažit v této tradici pokračovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vždyť právě lidé jsou bohatstvím organizace a jsou základem její kvality.


V počátcích Ymky v Československu po První světové válce byl kladen velký důraz na vzdělávání sekretářů. V 90. letech využívaly začínající Ymky nejrůznější zahraniční kurzy a pobyty k doplnění ymkařského know-how, zahraniční nabídky máme možnost využívat stále.

V novodobé historii YMCA na území Česka má nejsilnější pozici pořádání kurzů pro hlavního vedoucího tábora. Ty jsou organizovány ústředím a také YMCA T. S. od roku 2002. Pro tento kurz jsme pravidelně získávali akreditaci MŠMT. Rozšířený je také Kurz skautského rádce (YMCA T. S.) a Kurz vedoucího páru skupin (YMCA Setkání). YMCA DAP realizuje kurzy pro vedoucí Ten Singu.

Uvědomujeme si však, že jako mezinárodní organizace s celorepublikovým působením potřebujeme lépe propracovaný systém pro všechny pozice práce v Ymce, aby se YMCA mohla pořád nějak posunovat a rozvíjet, pracovat na předávání know-how novým generacím dobrovolníků a pracovníků. Proto ústřední výbor YMCA v ČR schválil v roce 2011 nový Systém vzdělávání YMCA, který byl zpracován pracovní skupinou dobrovolníků YMCA.

Systém vzdělávání YMCA tvoří jednotlivé kurzy podle pozic, které jsme ve skupině určili jako klíčové pro práci v Ymce – činný člen, člen výboru, samostatný vedoucí (tj. vedoucí starší 18 let) a pak i jednotlivé specializace vedoucích podle aktivit v Ymce. Na to navazuje sekretář YMCA a hlavní vedoucí tábora YMCA. Do systému tedy byly zahrnuty jak pozice, pro které již vzdělávání dlouhodobě funguje, tak pozice, pro které systematicky rozvíjeno zatím u nás nebylo.

Cílem všech kurzů je jak seznámení se se základními ymkařskými tématy, tak i seznámení se účastníků mezi sebou navzájem a sdílení vlastních zkušeností s Ymkou, proto je základem všech kurzů osobní setkání v prezenční části. Prezenční části však většinou předchází část samostatná – e-learning (rozsah je určen typem kurzu od 6 do 12 hodin). Prezenční část kurzů je v délce od 14 do 44 hodin. Jsme si vědomi toho, že většina účastníků kurzů jsou dobrovolníci, proto jsou kurzy organizovány výhradně o víkendech.

Mezi zcela nové kurzy patří kurz činného člena, kurz člena výboru, základní modul kurzu samostatného vedoucího. Tyto kurzy realizujeme od podzimu 2011 postupně podle stanoveného plánu.

A. Kurz činného člena
je základním kurzem v Ymce. Kurz je povinný pro všechny nové činné členy od roku 2012, účastnit se ho mohou i běžní členové před složením slibu činného člena, koná se každoročně. Jeho organizací je pověřeno ústředí. Kurz činného člena jsme poprvé realizovali v roce 2011 v Čučici, v letošním roce proběhl již potřetí v DDM Olomouc. Garantem školení je Andrea Gröschlová, sekretář pro programy a vzdělávání YMCA v ČR – ústředí. V obsahu kurzu a organizaci se snažíme pravidelně zapracovávat návrhy na změny z předešlých kurzů, rozpracován byl v letošním roce poprvé e-learning v moodlu. Školení se zúčastňuje mezi 12 a 16 účastníky, všichni účastníci kurz úspěšně zakončili absolvováním závěrečného testu. V následující tabulce je zpracován přehled absolventů podle jednotlivých Ymek:

V letošním roce bude školení organizováno v termínu 13.–15. 11. 2015, o školení je vždy velký zájem, tak se hlaste co nejdříve.

B. Kurz člena výboru
je pokračování kurzu činného člena pro členy výborů – jak Ústředního výboru YMCA v ČR, tak i výborů jednotlivých kolektivních členů. Kurz je povinný pro všechny členy výborů od roku 2014. Jeho organizací je pověřeno ústředí. Kurz činného člena jsme poprvé realizovali v roce 2014 v Praze. Garantem školení je Andrea Gröschlová, sekretář pro programy a vzdělávání YMCA v ČR – ústředí.

Kurz byl realizován podle návrhu pracovní skupiny dobrovolníků, kteří zpracovávali Systém vzdělávání. Pro kurz byl rovněž rozpracován e-learning v moodlu. Jak k obsahu kurzu, tak k jeho realizaci jsme letos při pilotním ověřování obdrželi řadu připomínek, které budou zapracovány. Podle pořadu organizace kurzů YMCA se bude následující kurz člena výboru konat až v roce 2016 (tento kurz se střídá s kurzem samostatného vedoucího, který proběhne v roce 2015).

C. Kurz samostatného vedoucího
se dělí na dvě části. Základní modul, který je obecný pro všechny aktivity YMCA a specializace. Základní modul je povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí od roku 2015. Tento kurz proběhne poprvé v termínu 13.–15. 3.2015 v DDM Olomouc. Kapacita je bohužel omezena na 18 účastníků.

D. Školení hlavního vedoucího tábora
YMCA má již od roku 2002 akreditaci MŠMT na tento typ školení. V letošním roce se koná 10.–12. 4. 2015. Jeho obsah je rámcově předepsán MŠMT. Všichni hlavní vedoucí táborů YMCA musí být absolventy tohoto školení.

V Systému vzdělávání YMCA jsou také pozice, pro které kurzy teprve připravujeme – vedle sekretáře YMCA jsou to specializace pro samostatného vedoucího – vzdělávací programy; hudba, divadlo, tanec; kreativní programy; sportovní a pohybové programy a všeobecné zaměření. Do organizace kurzů všech organizací pracujících s dětmi mládeží však vstupuje Národní soustava kvalifikací. V roce 2014 byly MŠMT schváleny kvalifikace na sebe navazující – Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže a Hlavní vedoucí zotavovací akce. Pro každou z těchto kvalifikací je předepsán hodnotící standard – předpis obsahu zkoušky a jednotlivé organizace se mohou ucházet o status autorizované osoby. Tyto skutečnosti jistě zasáhnou i organizace kurzů v Ymce.

Andrea Gröschlová, foto: J. V. Hynek


Systém vzdělávání v YMCA - schéma

[.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]