02/2015

O iniciálové zkratce YMCA

Vydáno dne 28. 09. 2015 (1697 přečtení)
Aneb jak správně psát slovo YMCA?

Iniciálová zkratka YMCA, tvořená z velkých počátečních písmen, která se ve světě vžila pro křesťanské společenství mladých lidí založené roku 1844 ve Velké Británii (Young Men‘s Christian Association), patří světově známé organizaci, která pracuje ve sto devatenácti zemích.Mezi tyto země patří také Česká republika, kde měla YMCA k roku 2014 zhruba 3500 členů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v České republice ji uznalo jako organizaci, která pracuje s dětmi a mládeží, zabezpečuje volnočasové kontakty a různé sociální, vzdělávací i sportovní služby.

V anglickém jazykovém světě se název této organizace vyslovuje po jednotlivých písmenech (jako ?wa? em si? ?e?). Tato výslovnost je shodná jak v britské, tak v americké angličtině, i když na severu USA, jak uvádí Oxford Learner´s Dictionary[1], se řídce objevuje i nespisovná varianta redukovaná pouze na the Y (?? wa?). Místy je v angličtině možné se setkat s výslovností této zkratky jako iniciálového slova, např. „We stayed at the YMCA“. Zde se podle lokality vyslovuje imk? nebo imč?[2].

Z hlediska české výslovnosti by bylo velmi zajímavé sledovat, jak se YMCA vyslovuje např. v pořadech českého rozhlasu (http://hledani.rozhlas.cz/?query=YMCA). Česká výslovnost cizích zkratek nemá žádná pevně stanovená pravidla. Zatímco některé zkratky se hláskují česky, např. CD (cé dé), jiné mohou zůstat cizojazyčné DVD (dý ví dý), nebo získat zároveň českou podobu (dé vé dé). I když se v anglickém světě YMCA nejčastěji hláskuje, v Čechách se poměrně rychle zabydlela jako zkratkové slovo, které funguje jako podstatné jméno, stejně jako NATO nebo IKEA. Jenže co udělat se jménem, které se chová jako cizí? Řešení se v podstatě nabízí dvě: buď ho brát jako cizí, a tím pádem ho neskloňovat, nebo ho zcela počeštit, a pak pro něj zavést zcela jinou zkratku, která se s tou anglickou nebude vůbec shodovat. Druhá možnost je zřejmě nereálná. Proč zavádět novou českou zkratku, když je YMCA světově známá pod současným mezinárodním označením?

Průzkum na základě Českého národního korpusu (ČNK) vypadá mezi uživateli opravdu nepřehledně. Máme jednak jiný pravopis slova cizího, jednak jinou výslovnost českou. Máme také jiný pravopis anglický a jiný český. Kde se vzalo tu se vzalo, najednou je z YMCA napůl český hybrid YMKA či Ymka a dokonce od těchto variant najdeme různé odvozené výrazy. I z korpusových dokladů jasně vyplývá, že už mnohde není zřejmé, kde má být velké a kde malé písmeno. Jdeme tedy do Ymky, Ymcy nebo YMCy. Člen organizace je nazýván ymkař nebo ymkařka, někdy ymcař nebo ymcařka, ojediněle také ymek. Způsoby psaní malých a velkých písmen jsou velmi rozmanité a korpus jich dokládá pěknou řádku. V minulosti se u nás např. vydával časopis nazvaný Kladenský ymcař ale také časopis Tep pražské Ymky; jinde čteme, že „členové YMKy se účastní ymkařských akcí“. Příkladů by se našlo mnoho, nahlédněme přímo do Českého národního korpusu[3], jak vypadají některé doložené tvary.

Uvedu některé konkrétní příklady z korpusu:
 • Válka s mloky, 1981: Dingle se potěšeně zacenil. „Tady je Ymca?“ „Dnes je přece sobota,“ bručel.
 • Gentlemani z Harvardu, 1996: V Jeruzalémě řekl Jason Evě, že si zajde do YMCA na Třídě krále Jiřího a pokusí se ulovit někoho na…
 • Výkupné, 1996: Byl pokutován a propuštěn. Bydlí v YMCA na Západní třiadvacáté. Pochybuju, že tam ještě je…
 • Gangsteři se nekoulují, 1999: Proč neudělat něco pro tělo? YMCA je skoro za rohem.
 • Má lásko, Postmoderno, 1994: …nový tatínek. Byl až nápadně podobný původnímu a americká YMCA mu vštípila harmonické zásady manželského soužití.
 • Skříňka s démonem, 1996: Young Men‘s Muslim Association. Fiktivní obdoba křesťanské YMCA a hebrejské YMHA .
 • Lidové noviny, č. 274/1991: slovo „men“ vykládá jako „lidé“. YMCA je otevřena ženám jako mužům. A zdůrazňuje, že je křesťanská, nevázaná však na žádnou církev…
 • Mladá fronta DNES, 7. 8. 2004: …některé z nich dokážou pozřít i žábu. YMCA připravila tábor přežití v přírodě v Ústí nad Labem.
 • Mladá fronta DNES, 8. 9. 2004: Zkouška přesnosti v házení koulemi není jediná současná aktivita kroužků YMCA, uvedl Radek Bělovský, programový koordinátor…
 • Panoptikum, 1999: …napomenutí se dělají v ymcařském duchu, tedy slušně a přátelsky mezi čtyřma očima.
 • Zelené pahorky africké, 1968: Vím já? Nějakej ymkařskej tyátr. Pár dobrodějů utrácí se zarosenýma očima peníze.
 • Jan Bělehrádek a jeho cesta ke svobodě ducha, 2003: Hovořilo se o všem, co hýbalo myslí ymkařů toužících žít v pravdě a dělat vše zbrusu nově.


 • Příklady z korpusu, které tabulka uvádí, se dají rozdělit do tří skupin:
  1. Především je to přejatá iniciálová zkratka YMCA, která má nejvíce doložených výskytů. Je zakončena na samohlásku, jako např. NASA, DNA nebo IKEA, nedá se skloňovat, ale představuje spisovný tvar.

  2. Skloňování je v mluvené češtině možné, když se zkratka stane zkratkovým slovem. Otázkou ovšem zůstává, zda se za takový případ dá považovat právě Ymka, případně Ymca? Zkratkové slovo má svůj přízvuk na první slabice, má svůj význam a rod (zde ženský) a je to samostatná lexikální, sémantická a morfologická jednotka. I když se jeho tvar liší od původní zkratky v použití malých písmen (YMCA x Ymca x Ymka), vzdáleně ho připomíná, a protože jde o vlastní název, píše se s počátečním velkým písmenem, po kterém následují ostatní písmena malá. V minulosti se takto někdy psal např. Gačr nebo Súkl, ale dnes se od takového psaní spíše ustupuje.

  Některá zkratková slova zakončená na souhlásku mají dosud starší způsob zápisu skloňování a za iniciálovou zkratku přidávají koncovku (např. FOK, FOKu). Většinou jde o slova rodu mužského neživotného. Tento způsob se nedá použít pro zkratkové slovo zakončené na samohlásku –A, jak je tomu v případu zkratkového slova YMCA[4], protože samohláska –A není jen koncovkou, ale také součástí iniciálové zkratky.

  U názvů zakončených na –ca (např. Telefónica) se může v nepřímých pádech koncové –c měnit na –k (2. p. Telefóniky) nebo zůstat nezměněné (2. p. Telefónicy). Snaha odkázat na co nejpůvodnější podobu slova vyústila v tendenci upřednostňovat spíše druhý tvar[5].

  3. Ostatní hovorové tvary, které tabulka uvádí, jsou v podstatě již odvozené od Ymka nebo Ymca a jsou tedy opět otázkou mluveného jazyka. Internetová příručka k tomu říká: „Je třeba rozlišovat, kdy je zkratkové slovo oficiálním názvem firmy (Čedok, Řempo) a kdy je z oficiálního názvu tvořeného iniciálovou zkratkou utvořeno pro potřeby mluveného jazyka. Např. zkratkové slovo Čedok jako oficiální název společnosti můžeme použít v jakémkoli textu, ale zkratkové slovo Nato oficiálním názvem není (tím je iniciálová zkratka NATO), je to pouze neoficiální varianta, proto bychom tuto podobu v oficiálních textech užívat neměli.“[6]

  Závěr
  V užívání uvedených tvarů YMCA, Ymka, Ymca a dalších odvozených tvarů doložených v ČNK nastává zásadní rozpor mezi mluvenou a psanou stránkou jazyka. I když se nám díky poslednímu písmenu –A veslově YMCA nabízí možnost slovo skloňovat podle vzoru žena, je pro zajištění srozumitelnosti vhodnější ponechat v psané formě původní grafickou podobu. Ostatní uvedené příklady Ymka, Ymca a jejich odvozené tvary se vztahují jen k mluvenému jazyku, a pokud je užíváme, pohybujeme se za hranicí spisovnosti. Zatímco v mluvené a neformální oblasti se mohou použít všechny tvary uvedené v tabulce, ve formální psané podobě nám zůstává jen cizí iniciálová zkratka YMCA, která je nesklonná.

  Míša Lašťovičková (Praha, ÚJČ AVČR), obrázky: Archiv YMCA

  ______________________________

  1 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ ymca
  2 http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example. php?sitepal
  3 Korpus SYN2010: Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW:< http://www.korpus.cz>.
  4 Srov. Internetová jazyková příručka: Zkratky iniciálové, str. 3 (http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=784&id=781).
  5 Srov. Internetová jazyková příručka: Skloňování názvu institucí a firem, str. 1 (http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=784&id=398)
  6 Srov. Internetová jazyková příručka: Skloňování názvu institucí a firem, str. 1 (http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=784&id=398)

  Bibliografie:
  Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas. cz)
  Korpus SYN2010: Český národní korpus - SYN2010.
  Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW:< http://www.korpus.cz>.
  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/ english/ymca
  http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example. php?sitepal
  Mluvnice češtiny 1 (1986): kolektiv autorů, vydalo nakladatelství Academia, Praha, str. 517-526.

  ____________________________________
  Co z toho plyne?
  Že jsme si v Ymce (pardon - v YMCA ) zvykli psát náš název nespisovně. Co s tím? Povedeme o tom ještě diskuzi a pak zveřejníme konečné rozhodnutí... ;-)


  [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]