03/2015

YMCA opět uznanou organizací!

Vydáno dne 19. 10. 2015 (1197 přečtení)
YMCA v České republice opět získala titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016–2020“. Odborná komise MŠMT vybrala pouze 13 organizací, které splnily všechny požadované podmínky pro udělení titulu a YMCA je mezi nimi!!!


Abychom titul získali, museli jsme doložit, že splňujeme následující:

1. Organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti.

2. Organizace má organizační jednotku minimálně ve 3 krajích České republiky.

3. Organizace je podle svých stanov organizací dětí a mládeže nebo má ve svých stanovách zakotveno, že práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

4. Organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci.

5. Organizace zveřejňuje srozumitelnou a přehledně zpracovanou roční zprávu za uplynulý rok nebo určité období včetně informací o hospodaření organizace.

6. Organizace má zpracovaný strategický plán rozvoje obsahující koncepci rozvoje své činnosti do roku 2020 a stručný popis výchovně vzdělávacího programu, který obsahuje jasně formulované cíle, metody, formy.

7. Organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv úmyslný trestný čin.

8. Organizace obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala.

9. Organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti.

10. Činnost organizace je pravidelně vyhodnocována.

11. Organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti a mládež.

12. Organizace podporuje dobrovolnictví mládeže.

13. Organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. osobám se zdravotním nebo jiným hendikepem).

14. Organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního vzdělávacího systému, který je znám MŠMT.

15. Organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti. Nejméně 60 % osob samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě vnitřního vzdělávacího systému organizace, který je znám MŠMT.

Díky všem ymkařům, nejen za práci s dětmi, ale také za výkaznictví a administrativu, jak vidíte, není to zbytečné. :-)

Jaroslav V. Hynek, grafika: MŠMT

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]