01/2018

Účel letního tábora

Vydáno dne 01. 03. 2018 (842 přečtení)
Také v letošním roce uspořádá YMCA několik desítek táborů. Nebude na škodu nechat se inspirovat několika myšlenkami či radami, které napsal Joe First, prvorepublikový ředitel Masarykova tábora YMCA na Sázavě ve své Příručce pro vůdce letního tábora z roku 1930.


Upevnit zdraví a bezpečnost účastníků, vzbuzovat zájmy a tvořit zručnosti, které jsou nepostradatelné pro život. Vyvinout smysl pro vyšší cíle života, jako přátelství, hudbu, krásu přírody, zbožnost a p. Vybudovat vztahy, zvyky a schopnosti, které jsou podmínkou společenského přizpůsobení a účasti na podnicích celku.

Jinými slovy máme se snažiti:
1. vzbudit u chlapců úctu k druhým;
2. utužit chlapecká přátelství;
3. pomoci hochům, aby rozvinuli své dobré schopnosti v míře nejvyšší;
4. posílit jejich mravní charakter;
5. pomoci jim získat slušné společenské způsoby při jídle a při jiných úkonech;
6. dát jim dobrého ducha „sportsmanství“ (fair play);
7. vyvinout u chlapců smysl pro odpovědnost;
8. naučit je sebekontrole;
9. dát jim příležitost, aby se uplatnili jako vůdci;
10. pomoci jim v řešení jejich osobních problémů a těžkostí;
11. učit je přesnosti a dochvilnosti;
12. pěstovat v nich smysl pro krásu (v přírodě, umění a p.);
13. vyvinout u nich větší úctu k rodičům a životu rodinnému;
14. učit je spolupráci, poslušnosti, spolehlivosti a kázni;
15. učit každého hocha, aby byl loyální k sobě, k svému stanu a skupině, ke své rodině, vlasti a Bohu;
16. učit je vhodným zdravotním pravidlům;
17. všem stránkám táboření a znalosti přírody;
18. učit je vytrvalosti;
19. povzbuzovat je k radosti z vykonané práce;
20. učit je, aby byli hrdými na sebe, tábor svou vlast a vždy nalezli pravou radost v životě.

Program našeho tábora je osnovou k uskutečnění všech těchto snah a cílů, a my se musíme snažit, aby hoši činnou účastí při provádění programu získali potřebné vlastnosti, neboť jak praví J. Dewey: „Plného vzdělání lze docíliti jen tehdy, má-li každý určitou odpovědnost (podle svých schopností) při uskutečňování cílů a snah skupiny, jejímž je členem.“

Základním účelem našeho tábora je výchova pevného charakteru. Proto váš přiklad bude mít větší vliv než pouhé řeči, neboť na hochy se snadno dá působit dobrým i špatným směrem. Uvidíte, že vás hoši budou neustále napodobit. (…) Studujte povahu každého hocha ve svém stanu a získejte si jeho důvěry. Vzpomeňte ve své modlitbě každého hocha, vůdce i vedoucích. Buďte přesvědčen, že síla tábora je v jeho vůdcích. (…)

Náboženská činnost a zásady mají procházeti veškerou naší prací, neboť jsme táborem křesťanského sdružení mladých lidí. Žádný chlapec nemůže plně využít tábora, nebere-li účast na všech podnicích rázu náboženského.

Joe First, Příručka pro vůdce letního tábora, Vydavatelské oddělení YMCA Praha, 1930, citace ze str. 13-27.

Doslovný přepis včetně gramatiky J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]