02/2018

ČVTS

Vydáno dne 11. 06. 2018 (1004 přečtení)

V květnu se sešel Český výbor tensingu


Dvakrát do roka se svolává ČVTS, což je, jak titulek napovídá, zkratka pro Český výbor tensingu. Pokud bychom uvažovali hierarchicky, jedná se o nejvyšší orgán českého tensingového hnutí. Na schůze ČVTS jsou sezváváni zástupci všech tensingových skupin ČR, přičemž zástupcem je ideálně člen aktuální rady potažmo vedoucí daného tensingu. Nebývá tomu pokaždé, ale v nejlepších případech se na výboru sejdou všichni vedoucí všech skupin, a při takových setkáních lze velice produktivně debatovat o nejrůznějších tématech, která pokryjí tensingovou minulost přítomnost i budoucnost. Na schůzích nechybí ani bývalí vedoucí členové, kteří mají o nynější dění tensingu zájem, a své místo zde zaujímá samozřejmě i tensingový sekretář. Poslední roky se daří pořádat schůzi ČVTS bezprostředně před valnou schůzí YMCA DAP, kde jsou řešeny v několika bodech společné okruhy témat, a lze je proto prodiskutovat dohromady. Nyní již ale zpět k samotnému průběhu ČVTS.


Zahájení schůze zpravidla patří duchovně-motivačním úvodním slovům a reportům jednotlivých skupin, ve kterých je prostor pro kratší souhrn aktivity daného tensingu za poslední půlrok, popřípadě spolu se stručnými statistickými údaji, výčtem podařených událostí a dalšími zajímavými sděleními. Následují reporty vztahující se k celorepublikovým akcím zpravidla pořádaným YMCA DAP. Těmi jsou klasicky TSCZ (tensingový tábor), ČTSF (Český tensingový festival) a Know How (víkend určený tensingovým workshopům). Mohou se ale samozřejmě dít i další akce, kterým je vždy prostor vyhrazen také.

Letos na květnové schůzi byly předloženy reporty ke zmíněným třem akcím plus víkendové akce Step by step určené tensingářům, kteří ještě nejsou v radách svých tensingů, ale do budoucna by se vedoucími stát chtěli. Všechny akce byly hodnoceny veskrze pozitivně a koncepty, v nichž vznikly, lze používat i v příštích letech.

Velkou chystanou změnou je však koncept tensingového festivalu, který bude letos pojmut otevřeněji, aby se i celá tato akce více otevřela širší veřejnosti. (Více podrobností o ČTSF 2018 a pozvánku na něj naleznete v samostatném článku tohoto čísla Proteinu.)

Během schůze se také hromadně navrhují potenciální vedoucí národních akcí YMCA DAP zmíněných výše, nebo se také může přihlásit ten, který by se budoucí akce rád koordinátorsky ujal. Ymkařským heslem je přeci “Prostor pro Tebe”, a i v tensingu je takto mladým lidem nabízena příležitost vyzkoušet si koordinaci menšího ale i většího týmu, a vytvořit při tom něco velkého a inovativního. Největší prostor však bývá na schůzích ČVTS určen diskuzím nad problémy konkrétních tensingových skupin, kdy jsou pomocnou rukou zástupci jiných tensingů, kteří mnohdy obdobný problém již řešili a mají s ním tedy zkušenosti, ale i tensingový sekretář, který je velice často schopen velice jednoduše problém vyřešit, Především jde-li o problémy materiální. Zkrátka se zde velice úspěšně aplikuje stručné a výstižné pravidlo “Víc hlav víc ví”.

Aby byl obrázek o tom, co se na ČVTS děje úplný, nelze vynechat velice důležitý bod programu, kterým je budoucnost tensingového hnutí. Zde se samozřejmě nabízí úvahy o budoucích krocích propagace, ať už jednotlivých skupin, nebo českého tensingu jako celku. Doufejme, že se PR tensingu v příštích měsících vydaří - nápady na schůzi padly, některé z nich byly v rámci ní i detailně definovány a naplánovány – a tensingové řady pojmou další nadšené mladé tváře.

Co říci závěrem; podobných příležitostí k setkání vedoucích všech tensingových skupin České republiky je pomálu, což je samozřejmě otázka k zamyšlení, ovšem alespoň jsou tyto schůze o to vzácnější a srdečnější.

Mariana Tauchmanová, YMCA Mělník, foto: archiv autorky textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]