03/2020

VÝZVA DNEŠNÍ DOBY.

Vydáno dne 05. 10. 2020 (359 přečtení)

(Z přednášky Dra. J. Motta v Praze.)


Na celém světě vidíme, že přichází vpopředí zvláštní generace, které se žádná jiná nevyrovná. Je všechna nespokojena s minulostí a ještě více s přítomností. Kritisuje všude a všechno a to není znamením špatným.


Mladí lidé dnešní doby mají jasnou mysl, kladou otázky, jsou zvídaví, zkoumají základy všeho, vyzývají v boj a mají otazník pro všechny staré tradice a životní normy. A to je jistě lepší než lhostejnost.

Ani extrémy, s nimiž se všude setkáváme, nejsou špatným znamením. Také Kristus byl výstředním a šel za to i na kříž. Naše mládež je plná nadějí a ne pesimistická. Je sice nespokojena, ale věří v lepší budoucnost. Tu a tam je i idealistickou. Dává přednost volné přírodě, je velmi srdnatá a neleká se ani hoje. A nejkrásnějším jest, že má zájem pro věci nejlepší a nejkrásnější. Proto věnovali zralí, dospělí lidé přes 200 milionů dolarů na vybudování domů pro mládež celého světa, prostřednictvím Ymky. YMCA spojuje nejsilnější rassy obyvatelstva a pracuje tu na nejpalčivějších styčných hodech. Všichni myslící a pokrokoví lidé věří v tuto práci. Proč?

Věří v Ymku pro sílu, kterou mládež může tam vložit. Síla fysická může sloužit k vybudování domova, školy, národa, může se také vybít v rozmařilostech. YMCA ji chce věnovat nejlepším ideálům. – Síla peněžní vynakládá se na hospodářské vybudování lidské společnosti. – Síla, spolupráce násobí se tu činností a my věříme, že v Ymce má mládež stále větší vliv. Lidi staré potřebujeme ovšem pro rady a to i dnes. Lidi mladé potřebujeme pro práci a pro boj. Nemyslím, že přijde zase nová válka – Bůh nás před ní chraň – ale jde o boje mnohem tužší: Jde o hoj proti pěti odpovědným nepřátelům člověka – nevědomost, chudoba, nemoc, závist a hřích. YMCA zve všechny mladé lidi do boje proti těmto zlům současné doby.

Mládež je vnímavou ovšem i pro zlé zvyky, jako pro dobré. Víme, že na příklad na 5/6 všech vězňů přišlo na dráhu zločineckou ve věku kol 25 let. Ale mládež více je přístupna vlivům dobrým, než zlým. Dáte-li jí volbu – buď čistý, horský vzduch spravedlnosti, nebo temné nížiny špíny, zvolí si jistě čisté ideály. Vyzývám proto všechny mladé lidi, aby se postavili za Ymku. A důvod k tomu? Moc zla má zájem na tom, aby zasáhla právě mládež a zkazila její charakter. Zlo je silné, pracuje bez ustání, nezná prázdnin, ve dne i v noci krutá moc hříchu a hanby nechce dobré nikomu. Děkujme Bohu za tuto budovu a za všechnu práci, kterou koná YMCA.

My věříme i v Ymku, že mnoho mladých lidí je dnes bez kotvy zmítáno jako na moři, vytrženo ze starých základů a opuštěno v době nejkritičtější. Pozdravme proto sdružení, které vede mládež do bezpečného přístavu. Jsou tu dnes i proudy protináboženské. Bolševism považuje náboženství za opium národů. My víme, že tomu tak není. A jsou i jiné zlé vlivy. Všem chce YMCA klásti odpor.

Věříme dále v Ymku, že chce vybudovat souměrnost v mužích, jak je to znázorněno naším trojúhelníkem: souměrnost těla, duše i ducha. Je to idea Kristova, který se chce tak spojit s mladými muži, aby je učinil dokonalými. V tom jsou naše zázraky a naše sláva.

Všude na světě chce YMCA sjednocovat k ideálům této práce. Jde mezi vojáky a námořníky, na fronty na obou stranách a pomáhá všude povznášet mladé lidi. Vniká do průmyslu a hospodářství a přizpůsobuje se zde potřebě pracující mládeže. Stejně pracuje na vesnicích a samotách, ve škole i dílně. YMCA dá úkol a práci i mládeži v Praze.

Velké obchodní společnosti věří v Ymku a věnují jí ročně miliony dolarů na její práci. Proč tak činí? Je jim to dobrým obchodem, aby učinily mládež výkonnější a naučily ji dobře užívat volného času. YMCA činí mladé muže spolehlivými a poctivými, dává jim vůdčí zásady. Také zde mělo by se tak díti.

Vlády skoro celého světa věří v Ymku. Američtí presidenti jsou vždy zastánci Ymky. Také váš pan president je stále přístupnějším této práci. V Ymku věří i prozíraví vůdcové náboženští. Jaká je nyní z toho výzva k nám?

I. Abychom rozšířili své plány ve prospěch mládeže. Naplnit tuto novou budovu vlnami mládeže. Skrze tuto mládež budeme pak mí ti vliv na ostatní společnost.

II. Prohloubit porozumění pro mládež. Starší lidé mluví po výtce řečí, které mládež naše nerozumí, nejde proto za námi a bloudí. Rozumějme jejím cestám srdce, pokušením, ctižádostivosti, důvěřujme a milujme ji a ona bude míti vliv i na nás. Je i mnoho otců a matek a učitelů, kteří nechápou mládež. Proto také ztratili vliv na svoji generaci.

III. Otevřme nové, hlubší prameny. Potřebujeme k této práci mnoho peněz. A zítra budou požadavky na nás kladené ještě větší. Bohatí i chudí mají určité prostředky a mohou státi za naším programem. Potřebujeme i moci osobního vlivu. Každý člověk má nějaký vliv — rozšiřujme porozumění pro Ymku v tomto městě.

IV. Vymyšleme lepší strategii pro svoji práci. Je jistě nejlepším získati lidi mladé, hochy. YMCA jim věnuje zvláštní pozornost v době, když se v nich tvoří zvyky, v hodinách ranních. Pomozme hlavně hochům.

V. Mějme sami větší duchovní sílu. Učiňme Krista středem své činnosti. On je zdrojem síly, má moc k tvoření a rozechvění svědomí, aby pohnul vůlí přetvořovat člověka. On může dáti vidění nám a sjednotiti nás ze všech rass, národů a náboženství — a to vše svým životem a smrtí, aby nás přitáhl k sobě. —

(Překládal prof. Dr. Žilka, dle poznámek napsal JBč.) Náš úkol, 6/1928, ročník 2, str. 1, foto: Archiv YMCA, (doslovný přepis včetně gramatiky J. V. Hynek)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]