04/2021

Výzkum hodnot YMCA

Vydáno dne 16. 12. 2021 (213 přečtení)
YMCA v České republice se zúčastnila mezinárodního výzkumu, který se zabýval hodnotami mladých lidí.

Zapojeny byly také jiné organizace dětí a mládeže z České republiky a Slovenska. Mimo ně průzkum probíhá také v neorganizované veřejnosti, aby bylo s čím srovnávat. Dotazník byl rozeslán náhodně vybraným 500 členům YMCA od 15 do 29 let, stejně tak v jiných organizacích... Výzkum tak zajistil obrovskou spoustu dat, které budou badatelé různého druhu zkoumat léta...


Výzkum realizovala Slovenská rada dětí a mládeže, Čes- ká rada dětí a mládeže spolu s odbornými institucemi a za podpory Erasmus+. Nicméně, zkusme se podívat na některé výsledky a zamyslet se nad pár (z mnoha desítek) grafy, které výzkum přinesl.

Všechny prstencové grafy jsou srozumitelné, i v černobílém provedení, grafy se čtou vždy (dle hodin) od 12 směrem k 1 hodině – v tomto pořadí je i legenda. Pokud by vám to přece jen dělalo potíže, zvu vás na web časopisu Protein – tedy protein.ymca.cz, kde najdete v sekci PDF celé číslo v barvě, případně v klasické elektronické podobě.

Vidíme rozložení vzorku respondentů – členů YMCA. Podobně reprezentativně je zastoupeno i rozložení ymkařů z Prahy, Čech a Moravy. U vzdělání musíme mít na zřeteli, že jde o věkovou skupinu od 15 let, čili ukončení střední, případně vysoké školy řadu z nich teprve čeká.

To, co je pro nás už možná zajímavé, je údaj o délce působení v organizaci (tedy v našem případě v Ymce). Můžeme si všimnout, že rozložení je v podstatě rovnoměrné a je příjemné zjištění, že i v takto mladém věku se daří členy zaujmout na delší – třeba i podstatnou část jejich dosavadního života. Další prstenec – Míra aktivity v organizaci – však už nabízí i určitou výzvu – jak zaktivizovat 25 % spíše pasivních a 12 % velmi pasivních členů. Samozřejmě jde o subjektivní sebehodnocení bez nějakých přesně daných kritérií, ale jako impulz k zamyšlení nám to určitě posloužit může. Pokud se to podaří, hned můžeme mít o několik dobrovolníků více. :-)


Velmi zajímavou informací je údaj o vzdělání rodičů našich mladých respondentů. Na první pohled bychom se mohli vylekat, že jsme organizací pro elitu, protože výrazně přesahuje běžný průměr ve společnosti, podíl vysokoškolské vzdělání činí v ČR něco přes 20 %. Ale je nutno vzít v potaz skutečnost, že YMCA neorganizuje aktivity výhradně pro své členy, ale naopak vede členy k tomu, aby organizovali aktivity i pro nečleny, z čehož plyne, že aktivit YMCA se účastní mnohem širší spektrum obyvatel.


Další graf už má jinou podobu, Je z něj patrné, že členové YMCA jsou ve srovnání se vzorkem obecné populace v řadě otázek více uvědomělí, někdy i o více než 20 % bodů, tedy členství má smysl, což dokládá i další graf.


Z něj můžeme vidět i to, že čím déle je člověk členem YMCA, tím více na sobě zakouší přínos pro svůj život.


Stejnou kvalitu můžeme sledovat i v dalším grafu – čím delší členství – tím uvědomělejší postoj. Prostřední dvě věkové kategorie jsou víceméně zpravidla mezi těmito dvěma krajními polohami, což lze interpretovat právě jako pozvolný vliv výchovně vzdělávacího programu Ymky na osobnost jedince. Přesně stejný výsledek přinesla i otázka na účast ve volbách. Zkrátka to, o co se v Ymce snažíme, není z tohoto pohledu zbytečné – nese to ovoce.


Jako poslední jsem zařadil graf, který výzkumníci nazvali nehezkým slovem duchovno, ale proč ne... Při přípravě výzkumu byly velké obavy, že otázky na duchovní témata zablokují, až urazí některé respondenty, ale přitom si všichni uvědomovali, že řada hodnot má duchovní povahu, takže z toho byl určitý oříšek. Za finální řešení by se nemusel stydět ani král Šalomoun – v organizacích, kde se nepředpokládal výrazný odpor proti duchovním otázkám, dostali respondenti o jednu baterii otázek navíc.

A teď už zpět k uvedenému grafu. Je tu srovnání běžné populace se členy Ymky. Rozdíl je patrný na první pohled, přesto vidíme, že pokud se průměr odpovědí členů YMCA pohybuje kolem 50 %, tak to znamená, že část z nich se pohybovala mezi 90 až 100 % a jiní i mezi 0 až 10 % (a samozřejmě všude mezi tím. to vypovídá o tom, že YMCA není jen pro věřící, že v Ymce se dobře cítí společně lidé věřící i lidé, kteří víru hledají nebo ani nehledají, ale prostředí Ymky je jim – třeba právě z důvodu zastávaných hodnot – sympatické.

Pokud se podíváme na jednotlivé výroky, ke kterým se měli respondenti vyjadřovat, pak u některých z nich můžeme opět najít prostor pro přemýšlení nad možným zlepšením nabídky v našich aktivitách, která by vedla k většímu naplnění uvědomovaných i neuvědomovaných potřeb ymkařů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všech členům – respondentům za zodpovězení dlouhého dotazníku, všem sekretářům, kteří měli výzkum na starosti v jednotlivých Ymkách. Výsledkům výzkumu jsme se již na některých fórech Ymky věnovali a určitě ještě budeme.

J. V. Hynek, sekretář pro vnitřní věci YMCA v ČR

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]