02/2013

Buď tou změnou

Vydáno dne 15. 10. 2013 (1560 přečtení)
Týden modliteb YMCA/YWCA 2013
10.–16. 11. 2013


Týden modliteb YMCA je mezinárodní akce, která se tradičně koná už od roku 1904. Je to týden, kdy se lokální sdružení YMCA a YWCA v myšlenkách spojují a soustředí se na svoji práci v kontextu biblického slova, aby v Ježíši Kristu nacházela vedení a povzbuzení. Je to také čas modliteb. Poslední den Týdne modliteb YMCA – neděle 16. listopadu – je pak slavena jako Den míru.

Slovo předsedů

Co se ti vybaví, kdybys najednou měl tu moc změnit něco podstatného ve světě? Většinou, když čelíme zoufalým situacím, bezpráví, přírodním pohromám a podobně, přejeme si, abychom měli takovou moc, kterou bychom to mohli změnit.

Učedníci našeho pána Ježíše také čelili podobné frustraci. V Lukáši 9,51–56 čteme „Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“ Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice. Vidíme, jak extrémní naše lidská reakce může být a jak reagoval Ježíš.

Pro nás lidské bytosti je jednoduší vždy chtít změnit druhé a naše bezprostřední okolí. Tedy kromě chvil, když činíme rozhodnutí jako na Nový rok nebo při jiných významných událostech našich životů. Ve skutečnosti nepřemýšlíme o nás jako o těch, kdo by se měl změnit, aby umožnil uskutečnění se větších změn.

Ghándí jednou řekl, „Buď tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ Tato moudrá slova jsou srdcem evangelia. Po čem Bůh opravdu touží, je naše individuální změna nebo proměna. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Římanům 12:2)

K té proměně nedojde náhodou. Je to záměrná změna. Je to rozhodnutí nespokojit se s hlavním kulturním proudem, ale odpovědět na to povolání být jiný a dělat věci jinak.

Tento rok jsme se rozhodli hledat způsoby, jak přispět nebo pokračovat ve změně společně jako celosvětová hnutí YMCA a YWCA. Záměrně jsme se rozhodli soustředit se na nás jako na jednotlivce. Změna začíná mnou, tebou a dalšími. To je naše povolání. Být změnou. Být proměněni. Zveme tě na společnou cestu během tohoto týdne k zamyšlení, jak se posunout z našich individuálních povolání ke společné změně.

Každý je stejně důležitý v Božích očích a jsme povolání k tomu, abychom se zabývali otázkami, které brání realizaci Božího plánu pro jednotlivce, skupiny a naše národy.

Budeme především poukazovat na důležitost vytvoření prostoru v našich hnutích pro mladé lidi k tomu, aby mohli být změněni a stali se agenty změn, a kteří budou mít potřebný vliv k budování pokojného světa, spravedlnosti a péče pro všechny.

Týden modliteb a světového společenství YMCA a YWCA je tradičním a důležitým nástrojem pro nás, abychom znovu potvrdili náš závazek být s Bohem spolu-stvořiteli lepšího světa, po kterém všichni toužíme. Když to uděláme, budeme mít společně sílu měnit situace, systémy a struktury, které neslouží dobrým záměrům.

Přejeme vám hezký týden plný zamyšlení, radosti a zvláště společenství.

My jsme tou změnou.

Deborah Thomas-Austin, prezidentka Světové YWCA
Ken Colloton, prezident Světové aliance YMCA____________________________________________________

Témata modlitebního týdne

Den první
Jsme povolání „být“
(Římanům 12:2)
(Galatským 5:13)

Otázky k zamyšlení
1. Jaké síly tlačí náš svět k materialismu a „mamonismu“?
2. Jak můžeme posunout naše životy ze snahy „mít víc“ k „žít smysluplněji“ nebo k „být“ tím, kým nás Bůh stvořil?


Den druhý
Co Bůh chce, jsem já
(Filipským 1:6)

Otázky k zamyšlení
1. Jakou roli můžeme hrát jako YMCA v přinášení individuálních změn?
2. Jak zůstáváme, jako křesťansky založená organizace, věrni svému poslání v neustále se měnících časech, aniž bychom ztratili naši křesťanskou vizi a misi?


Den třetí
Ubuntu. Já jsem, protože ty jsi.
Nalézání Božího povolání skrze své bližní.
(Matouš 22:34–40)

Otázky k zamyšlení
1. Vzpomeň si na jednu nespravedlnost, kterou jsi viděl ve svém okolí a kterou bys nechtěl prožívat ve svém životě.
2. Jak tyto verše vypovídají o Božím charakteru a touze po tom, abychom rušili skutky nespravedlnosti?


Den čtvrtý
Já jsem tou změnou: Odpověď na Boží povolání ke změně
(5. Mojžíšova 31:6)
(Jan 14:6)
(Jan 10:10)
(Lukáš 24:29)

Otázky k zamyšlení
1. Jak naše YMCA na národní nebo regionální úrovni reaguje na situace okolo nás, které ovlivňují podstatnou část naší společnosti?
2. Jak by se zachoval Ježíš, kdyby čelil skandální skutečnosti, že dvě třetiny světové populace žijí na hranici chudoby?


Den pátý Zamyšlení: Genderové nerovnosti
Nerovnosti v našich komunitách
Povolání k akci
„… mé srdce přetéká radostí; jak dobré je být s Bohem.
Od teď ať všichni lidé prohlásí: dostali jsme nádherný dar. Ten jediný, na kom spočívá moc, nás pozvedl k chvále; Boží dobrota ať padá jako déšť na ty, kteří mu důvěřují v každém věku. Přehlížení byli pozvednuti; mocní a silní padnou. Bůh nasytil hladové a mocné zavrhl. Bůh dodržel slovo dané za úsvitu časů…“ Mariina píseň.
(Pheobe Willets, Celebrating Women)

Otázky k zamyšlení
1. Jak bys vyprávěl příběh svého vlastního utrpení, způsobené nespravedlností, která ti byla způsobena?
2. Jak dokážeš čelit výzvám a stát se tou změnou, kterou chceš vidět?


Den šestý
Nástroje změny
YMCA a YWCA jsou Božími nástroji k provádění změn
(Matouš 5:9)
(Žalm 72: 12–13)

Otázky k zamyšlení
1. Proč ses připojil do YMCA nebo YWCA?
2. Co uděláme v našich místních skupinách jinak, abychom reagovali na Boží volání ke změně?
3. Jak spojuješ svou spiritualitu a důrazy na společenské zaměření YMCA a YWCA?


Den sedmý
Bohoslužba
(Římanům 12,1–8)

překlad Markéta Kratochvílová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]