03/2017

YMCA je živý organismus

Vydáno dne 06. 10. 2017 (939 přečtení)
Duchovní úvod pronesený na Valném shromáždění YMCA v ČR, dne 16. září 2017

Pro dnešní zamyšlení jsem si vybrala text z listu Římanům, přelomu 11. a 12. kapitoly.
„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! „Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?“ „Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?“ Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.


Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Scházíme se tady dnes proto, že jsme součástí společenství YMCA a věřím tomu, že pro nás všechny je práce v Ymce službou Bohu, ať jsme dobrovolníci či profesionální zaměstnanci, ať máme zodpovědnost za činnost celého kolektivního člena, nebo jen za jedinou aktivitu. Pravou bohoslužbou podle apoštola Pavla je sami sebe přinášet, jako živou, svatou a Bohu milou oběť. A proto by i YMCA měla být živá, svatá a Bohu milá.

YMCA sice nespadá do oblasti, kterou studuje biologie, ale přesto ji chci s živými organismy porovnat. Je-li živá, měla by nést základní znaky živých organismů, kam patří vnitřní organizovanost a struktura, přeměna látek zvaná metabolismus, vnímavost, schopnost rozmnožování a vývoj.

My všichni zde jsme zástupci jednotlivých vnitřních celků, které tvoří poměrně složitou strukturu YMCA. Metabolismus je dán tím, že využíváme možnosti, které nám společnost nabízí, a produkty naší činnosti společnosti dáváme.

Vnímavost je schopnost organismů přijímat podněty z prostředí a reagovat na ně. I to je smysl a cíl mnoha našich činností. K rozmnožování YMCA v ČR právě dochází dělením některých kolektivních členů.

Nejzajímavějším znakem je pro mne vývoj. YMCA dnes rozhodně není stejná, jako byla loni, před dvěma lety či dříve. S velkou radostí pozoruji možná mírný a nenápadný, ale každodenní a trvalý posun.

Původní význam slova svatý znamená Bohem oddělený od ostatního světa a zprostředkující jeho poznání. Aby byla naše oběť svatá, vyzývá nás apoštol Pavel, abychom se nepřizpůsobovali tomuto věku, ale proměňovali se obnovou své mysli, abychom mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

To je výzva pro nás a naši práci dnes i každý další den. Zda ji YMCA i Bohu milá nemohu s jistotou říci, ale pevně tomu věřím.

Pane Bože, děkuji Ti za naše společenství. Věřím ti, že jsi nás stále provázel v naší činnosti v minulém roce a prosím tě o to, aby i dnešní shromáždění bylo pravou službou Tobě.

Markéta Doušová, 1. místopředsedkyně YMCA v ČR

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]